Nebezpečný náklad
Bezpečnostní listy umožňují uživatelům chemických látek a směsí učinit nezbytná opatření týkající se ochrany lidského zdraví, bezpečnosti při práci a ochrany životního prostředí. Nepostradatelnou informací každého bezpečnostního listu je klasifikace produktu podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, zkráceně označovaného jako Nařízení CLP a rovněž klasifikace produktu podle Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR.

Klasifikací látky nebo směsi z pohledu CLP je myšleno přiřazení jedné nebo více kategorií nebezpečnosti pro každou příslušnou třídu nebezpečnosti a jedné nebo více standardních vět o nebezpečnosti (H vět). CLP definuje 26 tříd nebezpečnosti. V bezpečnostním listu informaci o klasifikaci CLP nalezneme v oddíle 2.1. Pro názornost uvádím příklad klasifikace konkrétního nejmenované produktu: Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412. Produkt se považuje za senzibilizující pro kůži, kategorie 1 a současně je nebezpečný pro vodní prostředí, kategorie 3. Patří tedy současně do dvou tříd nebezpečnosti. H věty (standardní věty o nebezpečnosti) označují specifickou rizikovost látky nebo směsi. V našem případě H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci a H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Jana Zívalíková, DEKRA CZ

Celý článek vyšel v zářijovém čísle časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD.