Nebezpečný náklad
21. března se uskutečnilo již tradiční neformální setkání zástupců Výboru logistiky SCHP ČR se zástupci útvarů Odboru strategie a Odboru drážní dopravy Ministerstva dopravy. Osvědčeným programem jednání bylo zhodnocení a výsledky dosavadní spolupráce a také směry a kroky pro další období.

Společné akce, včetně organizování online kulatých stolů s předními odborníky v oblasti dopravy a logistiky, včetně zástupců Ministerstva dopravy, se staly místem setkání podnikových logistiků a výměn zkušeností či názorů na poskytovatele logistických služeb. Probíhaly zde rovněž konzultace k jednotlivým událostem na přepravním trhu. Velmi silně byly akcentovány také závěry a výstupy projektů ChemLog a byl kladen důraz na zvyšování podílu chemických přeprav kombinovanou přepravou. Zástupci vleček chemických podniků se aktivně zúčastnili i jednání ohledně vypsání dotační výzvy č. 17 „Rozvoj železničních vleček“ z Programu Doprava 2021– 2027 (OPD3), kterou i některé naše podniky využily. Proto se Výbor logistiky zajímal, zda již proběhlo hodnocení jednotlivých podniků a zda bude potřeba uspořádat společné fórum Ministerstva dopravya účastníků, které by zhodnotilo stávající výsledky a další rámcové nastavení aktivit Ministerstva dopravy v dotační politice. Podle našeho názoru je vhodné i nadále rozvíjet možnosti veřejné podpory v logistice chemického průmyslu.

K očekávanému vývoji chemického průmyslu byly podány informace, které budou mít mnohdy zásadní vliv na logistiku chemikálií, To znamená, že nastávající trendy je vhodné zapracovat také do základních a prováděcích dokumentů dopravní politiky. Existuje několik scénářů, jejichž realizace bude záviset na tom, jak se evropský průmysl postaví k cílům strategie GreenDeal, v rámci kterého se má do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. Scénáře vývoje chemického průmyslu budou však závislé rovněž na scénářích ostatních průmyslových odvětví, pro které představuje chemický průmysl strategického dodavatele (logistika, energetika, stavebnictví nebo například zemědělství).

Pokud se nic nezmění a dojde k aplikaci plánů k dosažení uhlíkové neutrální Evropy do roku 2050, bude to pro chemický průmysl znamenat následující:

  • Neustálé snižování spotřeby fosilních surovin (jejich cena ale poroste jen mírně, to znamená obrovské investice s dlouhou dobou návratnosti).
  • Totální transformaci surovinové základny (CO2, H2, recyklované suroviny). Zatím je vše pouze ve fázi vývoje.
  • Nová výroba zeleného vodíku, jeho ukládání, transport a s tím související bezpečnost.
  • Investice do elektrifikace výrobních procesů. Otázkou je, zda bude dostatek zelené elektřiny?
  • Zásadní a strategické investice financované z emisních povolenek apod.

Pokud nemá dojít k přesunu chemického průmyslu z Evropy, je nutné následující:

  • Zajistit dostatek elektřiny
  • Zajistit srovnatelnou cenu elektřiny se zbytkem světa
  • Zajistit dostatek biomasy na biopaliva/elektřinu
  • Budovat atomové elektrárny, modulární atomové reaktory

SCHP ČR má zájem i nadále spolupracovat v procesu tvorby strategických dokumentů Ministerstva dopravy již prověřenými formami. Například účastí zadavatelů dopravy chemikálií prostřednictvím SCHP ČR – analogicky ke konferenci Ministerstva dopravy o Kombinovaných přepravách nebo účastí na kulatých stolech k přijímaným dokumentům.

Zástupci Ministerstva dopravy vyjádřili zájem o spolupráci jak v oblasti kontinentální dopravy, tak v oblasti životního prostředí a energetiky v dopravě. Jedná se o zásadní témata, která nyní Ministerstvo dopravy zpracovává jak z pohledu strategického, tak z pohledu dotačního, a to v podobě Akčních plánu Koncepce nákladní dopravy a materiálu Udržitelné nákladní dopravy pro možnost čerpání z Modernizačního fondu, který bude zásadním a možná i jediným nástrojem pro čerpání dotací pro nákladní dopravu. Další spolupráce je žádoucí především v monitoringu tras TEN-T, to znamená, kde se dnes realizuje přeprava, kde se plánuje realizovat, jaké jsou/budou její objemy, směry přepravy a počáteční a cílové destinace. Ministerstvo dopravy dále zajímají informace, v jakých lokalitách by členské společnosti SCHP ČR uvítaly univerzální vykládková a nakládková místa (UVNM), zda by mohly eventuálně nabídnout k odkupu či zhodnocení brownfieldy pro Správu železnic a také zda mají chemické společnosti i nadále zájem o budování terminálů a podnikových vleček ve svých areálech.

Z pohledu dotačních programů je nutné zpracovat co nejdříve pokladový materiál pro jednání se Státním fondem životního prostředí v oblasti udržitelné nákladní dopravy, na kterou bude možné čerpat finanční prostředky z Modernizačního fondu. Cílem tohoto materiálu je popsat a vyčíslit energetické úspory v nákladní dopravě oproti současnému stavu. Bude se jednat o kombinaci energetických úspor za oblast infrastruktury (elektrizace, výstavba přístupových bodů na železnici – vlečky, terminály, nakládková místa) a vozidel, včetně přepravních jednotek, v oblasti kombinované a nákladní dopravy. Modernizační fond lze čerpat pouze na energetické úspory.  Úspory CO2 či externalit jsou pouze přidruženými, i když neméně důležitými ukazateli v oblasti nákladní dopravy.

Všechna diskutovaná témata budou postupně společně rozpracovávána Ministerstvem dopravy a SCHP ČR a budou definovány základních kroky pro oblast harmonického rozvoje logistiky v různých časových horizontech.

Text: SCHP ČR ve spolupráci s Ministerstvem dopravy

Foto: Václav Podstawka