Nebezpečný náklad
Prvním krokem k bezpečnému skladování nebezpečných látek je jejich identifikace mezi skladovaným zbožím. Je důležité si uvědomit, že i chemické látky, které nejsou označeny výstražnými symboly dle ADR, mohou být nebezpečné z hlediska klasifikace jiného předpisu např. CLP, či některé z ČSN. Jednou z indicií nebezpečnosti látky, mohou být výstražné symboly CLP na obalu, nebo například přiložený bezpečnostní list, který by měl doprovázet nebezpečnou látku od dodavatele.

Základní podmínkou pro bezpečné skladování chemických látek a směsí je jejich uložení v originálních, uzavřených a řádně označených obalech. Pokud nastane situace, kdy je potřeba látku přenést do jiného obalu, i ten je potřeba označit vhodnými výstražnými symboly a dalšími informacemi.

Sklad nebezpečných látek má být uzamykatelný, zabezpečený proti vstupu nepovolaných osob, chráněný před vlivy počasí, přímým slunečním zářením a výkyvy teplot, dobře osvětlený, dostatečně větraný a bez zápalných zdrojů. Značení skladu tvoří zákazové značky (například Zákaz vstupu nepovolaným osobám, Zákaz vstupu s otevřeným ohněm), značky příkazové (například vhodné OOPP). Pokud je nedostačující značení látek na obalu, je potřeba vstup do skladu označit CLP symboly všech látek, nebo výstražnou značkou obecného ohrožení s nápisem Sklad nebezpečných chemických látek a směsí, případně dalším značením dle BOZP.

Celý článek byl publikován v dubnovém čísle časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD, jehož předplatné si můžete objednat na adrese vaclav.podstawka@nebezpecnynaklad.cz.