Nebezpečný náklad
Zásahová jednotka DEKONTA se nejčastěji setkává s únikem pohonných hmot po haváriích nákladních automobilů. Z osobních vozů zpravidla velký objem pohonných hmot neunikne, takže nehrozí žádné větší nebezpečí. Naopak u nákladních vozů jde často o stovky litrů pohonných hmot, jejichž únik může způsobit poměrně velké znečištění a následné škody na životním prostředí.

V případě havárie, během které dojde k úniku nebezpečných látek, je nutné tyto látky odborně zlikvidovat a také provést sanaci kontaminované zeminy a vod.  Zásahová jednotka bývá zpravidla kontaktována prostřednictvím dispečinku DEKONTA, který pracuje non stop. Dispečer zároveň komunikuje s Hasičským záchranným sborem ČR, s orgány státní správy a také se zákazníkem, který jej kontaktoval. Rychlost reakce závisí na konkrétní situaci.

Jak jsme již uvedli, k nejčastějším haváriím patří úniky pohonných hmot z havarovaných vozidel. Jeden z takovýchto případů nám popsal Michal Pína, velitel JPO DEKONTA a vedoucí oddělení Ekologická havarijní služba. Jednalo se o dopravní nehodu u Votic, kde nákladní vozidlo jedoucí po okresní silnici sjelo ze srázu narazilo do stromu.

400 litrů nafty na ploše 700 m2

Pokud dojde k havárii na veřejné komunikaci, je nutné místo havárie nejprve náležitě označit a zabezpečit. K tomu je možné využít zásahové vozidlo DEKONTA s výstražnými majáky nebo je kontaktován správce příslušné komunikace, který na místo havárie upozorní umístěním výstražných dopravních značek.

Hloubení zajišťovacího výkopu

„Na začátku musíme vždy zjistit nejen charakter látky, ale také kam odtekla. Zda zůstala na zpevněném povrchu nebo se vsákla do zeminy či do vody,“ vysvětluje Michal Pína a dodává, že u havarovaného vozidla došlo k proražení nádrže na pohonné hmoty, z níž vyteklo zhruba 400 litrů motorové nafty na soukromý pozemek ležící na ploše 700 m2. Třicet metrů od místa havárie se navíc nacházely dvě studny. Vzhledem k intenzivnímu dešti hrozilo, že se nafta dostane do obou studní. Proto bylo nutné provést výkop, do kterého byla uniklá motorová nafta svedena. Vykopaná jímka byla obložena sorbenty, aby se nafta se nevsakovala do okolní zeminy. Zároveň bylo nutné odebrat vzorky vody z obou studní, aby se zjistilo, zda byla voda ve studních kontaminovaná.

Příprava kontaminované zeminy pro nakládku

„Pokud zůstávají pohonné hmoty na silnici, zasypávají se většinou sorbenty. V případě, že se látka dostane mimo vozovku, řeší se vzniklá situace odčerpáním látky nebo zasypáním sorbentem a následnou těžbou. V případě zmíněné havárie u Votic jsme zvolili druhý způsob,“ uvádí Michal Pína a podotýká, že při menším rozsahu se kontaminovaná zemina odstraní ručně, při větších zásazích pak pomáhají stroje. Nejdříve se těží zemina, která je evidentně kontaminovaná, přičemž se odstraňuje vždy po vrstvách. Cílem je zachovat co nejvíce zdravé zeminy. Z odváženého odpadu jsou odebrány vzorky k vyhodnocení v laboratoři, kde se prověřuje také zemina, která odstraněna nebyla. Hodnoty kontaminace obou vzorků se následně srovnávají. Pozemek je nutné dát následně do původního stavu, což soukromí majitelé zpravidla také požadují.

Pomohou bezpečnostní listy

Jak jsme již uvedli, rozsah havárie a informace o látce, kterou je nutné zlikvidovat, potřebuje zásahová jednotka znát předem. Je to důležité pro volbu správné techniky, potřebného vybavení a ochranných pomůcek. Často se však stává, že informace jsou zavádějící a situace na místě může být odlišná.

Rašící nová travina

„Přesné informace můžeme získat například z bezpečnostních a přepravních listů, v nichž jsou uvedeny přesné specifikace přepravovaného nákladu. Pokud tyto doklady nemáme, musíme si na místě vše ověřit pomocí přístrojové techniky. K havárii většinou nepřijíždíme jako první. Na místě už pracují zpravidla hasiči, kteří například vyprošťují havarované vozidlo, z nějž unikly pohonné hmoty. Musíme proto počkat, až bude ukončeno vyprošťování. Nicméně pokud to situace vyžaduje, můžeme se zásahu účastnit od začátku,“ říká Michal Pína a upozorňuje, že záleží na konkrétní situaci. DEKONTA garantuje výjezd z vlastního střediska do půl hodiny po obdržení první zprávy.

Luděk Sisr ze společnosti DEKONTA zdůrazňuje, že při úniku látky do zeminy je třeba velice často řešit problematiku inženýrských sítí. Při odstraňování kontaminované zeminy totiž může dojít k jejich poškození.

„Pochopitelně se snažíme pokaždé před zásahem zjistit, kudy inženýrské sítě vedou. Potřebné informace dostáváme od příslušných institucí, které s námi pružně komunikují. Pokud se jedná o dálnice či silnice první třídy, spolupracujeme se správcem komunikace,“ dodává závěrem Luděk Sisr.

Václav Podstawka

Foto: DEKONTA