Nebezpečný náklad
Povinná výbava dopravní jednotky je neodmyslitelnou součástí přepravy nebezpečných věcí po silnici. Výčet povinné výbavy najdeme v ustanoveních Dohody ADR 8.1.5.2, které stanovuje výbavu dopravní jednotky a výbavu pro každého člena osádky vozidla vždy při přepravě nebezpečných věcí; a v ustanovení 8.1.5.3, které stanovuje dodatečnou výbavu při přepravě nebezpečných věcí některých tříd.

Vždy při přepravě nebezpečných věcí v dopravní jednotce musí být:

  • zakládací klín, minimálně jeden pro každé vozidlo;
  • dva stojací výstražné prostředky a;
  • kapalina na výplach očí (tato se nevyžaduje pro čísla bezpečnostních značek 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 a 2.3);

Pro každého člena osádky musí dále vždy být ve výbavě:

  • fluoreskující výstražná vesta;
  • přenosná svítilna;
  • pár ochranných rukavic; a
  • ochrana očí.

Při přepravě látek a plynů s nebezpečím toxicity (bez ohledu na to, jestli toxicita je hlavním, nebo vedlejším nebezpečím) musí být ve výbavě dopravní jednotky pro každého člena osádky nouzová úniková maska.

Při přepravě tuhých látek a kapalin s čísly bezpečnostních značek 3, 4.1, 4.3, 8 nebo 9 musí být v dopravní jednotce dále ještě:

  • lopata;
  • ucpávka kanalizační vpusti; a
  • sběrná nádoba.
Zakládací klín

U zakládacího klínu má Dohoda ADR kromě množství klínů (jeden pro každé vozidlo), v podstatě jediný požadavek: velikost klínů musí odpovídat maximální hmotnosti vozidla. Není tedy stanoven materiál a ničemu neodporují ani skládací klíny.

Použití klínu je v ADR zmíněno pouze v povinnosti osádky zaklínovat přípojné vozidlo bez brzdného ústrojí při stání dopravní jednotky (ustanovení ADR 8.3.7).

Stojací výstražné prostředky

U stojacích výstražných prostředků je Dohoda ADR velmi benevolentní. V podstatě tento bod výbavy splňuje jakákoli kombinace všeho, co je definováno jako stojací výstražný prostředek. Mezi nejčastější patří výstražný trojúhelník, výstražný kužel, nebo výstražný blikač. Ani z Dohody ADR nevyplývá, že by výstražné prostředky musely být dva stejné. Je ovšem logické, že musejí být funkční (v případě blikačů to znamená nabité baterie, v případě trojúhelníků to znamená neulámané nožičky atd.).

Použití výstražných prostředků v ADR najdeme v Písemných pokynech, kdy je v případě nehody nebo nouzové situace po osádce vyžadováno „umístit stojací výstražné prostředky, jak je to vhodné“. Myslí se tím zejména k označení úniků nebezpečné věci.

Kapalina na výplach očí

Na školení řidičů ADR představuje jednu z nejdiskutovanějších částí výbavy rozhodně kapalina na výplach očí. Paradoxně Dohoda ADR na ni klade jediné dva požadavky: skupenství a účel; není definován ani objem kapaliny, ani její druh, balení ani povinnosti mít aplikátor (jakási mistička, která svým tvarem umožňuje vypláchnout oko). Musí to být kapalina a musí být určena k vypláchnutí očí. Je tedy dostačující například PET lahev s vodou. Pochopitelně, že se k tomuto účelu nejlépe hodí specializované roztoky, které jsou pro oko svým složením vhodnější, ale tyto jsou vždy (jako každé léčivo) opatřeny datem expirace, po jehož uplynutí nesmí být používány.

Kapalina se nevyžaduje pro čísla bezpečnostních značek 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 a 2.3. Ovšem pozor na látky a předměty s nebezpečími označenými dalšími značkami: například při přepravě kyslíku (značky 2.2 a 5.1) je kapalina nutná z důvodu značky 5.1.

Nouzová úniková maska

Samotná nouzová úniková maska nemá žádný význam bez vhodného filtru. V Dohodě ADR je stanoveno, že tento filtr má být například kombinovaný plyno/prachový typu A1B1E1K1 P1, nebo A2B2E2K2 P2. Co tyto označení vlastně znamenají? Obecně lze říci, že každé z písmen značí schopnost filtru zachytit určité látky:

A: určené organické plyny a páry;
B: určené anorganické plyny a páry;
E: oxid siřičitý a ostatní kyselé plyny a páry;
K: čpavek a organické aminy;
P: pevné částice;

Číslo, za každým z písmen stanovuje, do jak moc kontaminovaného prostředí se filtr hodí:

1: koncentrace do 1 000 ppm, nebo 4 násobek nejvyšší přípustné koncentrace;
2 koncentrace do 5 000 ppm, nebo 12 násobek nejvyšší přípustné koncentrace;
3 koncentrace do 10 000 ppm, nebo 50 násobek nejvyšší přípustné koncentrace.

Zejména u méně běžných toxických látek je nezbytné ověřit u konkrétního filtru, že je účinný na konkrétní přepravovanou látku. Pochopitelně i u filtrů je nutné hlídat datum expirace.

Výbava pro značky 3, 4.1, 4.3 8 a 9 je pak vyžadována pouze pro tuhé látky a kapaliny. Není ji tedy nutné mít v případě přepravy předmětů a plynů. Tím pádem se nevyžaduje ani pro značku 9A, protože pod touto značkou se přepravují výhradně předměty. A ani i u této výbavy nezáleží na tom, zda některá ze značek označuje hlavní nebo vedlejší nebezpečí.

Petr Augusti Lukaštík, DEKRA CZ

foto: HOYER

Článek byl publikován v časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD v dubnu 2020. Předplatné časopisu si můžete objednat na vaclav.podstawka@nebezpecnynaklad.cz.