Nebezpečný náklad
Přeprava nebezpečných věcí cisternovými vozidly je jednou ze tří forem přepravy, které lze v souladu s dohodou ADR využít. Tato přeprava podléhá nejpřísnějším předpisům.

Jiří Došek, vedoucí oddělení Training ve společnosti DEKRA CZ, se vtomto článku se zabývá schvalováním cisternových vozidel pro přepravu nebezpečných věcí. Cisterna je nádrž včetně své provozní a konstrukční výstroje. Pokud je používán tento pojem samostatně, označuje cisternový kontejner, přemístitelnou cisternu, snímatelnou cisternu nebo nesnímatelnou cisternu, jak jsou definovány v oddílu 1.2 ADR, včetně cisteren tvořících články bateriových vozidel nebo MEGC.

Cisternové vozidlo je vozidlo určené pro přepravu kapalin, plynů nebo práškových nebo zrnitých látek a zahrnující jednu nebo více nesnímatelných cisteren. Kromě vlastního vozidla nebo je nahrazujících částí podvozku cisternové vozidlo zahrnuje jednu nebo více nádrží, jejich výstroj a upevňovací prvky pro jejich připevnění na vozidlo nebo na části podvozku. Nejen z hlediska schvalování a následné technické kontroly lze cisternové vozidlo rozdělit na dvě části, a sice na nástavbu vozidla (cisternu) a na vlastní vozidlo (kabinu s podvozkem).

Schválení/technické kontrole vlastního vozidla předchází inspekce cisterny a doklady o ní (inspekční certifikáty) jsou jedním z předpokladů pro úspěšné schválení nebo technickou kontrolu vozidla. Před uvedením se musí cisterny do provozu podrobit, buď společně nebo odděleně, první inspekci. Tato první inspekce zahrnuje ověření shodnosti se schváleným prototypem, ověření konstrukčních charakteristik, prohlídku vnějšího a vnitřního stavu, hydraulickou tlakovou zkoušku, zkouškou těsnosti a ověření dobré funkce výstroje. Nádrže a jejich výstroj se musí následně pravidelně podrobovat periodickým a mezi-periodickým inspekcím.

Celý článek byl publikován v dubnovém čísle tištěného časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD, jehož předplatné si můžete objednat na adrese vaclav.podstawka@nebezpecnynaklad.cz.

foto: HOYER