Nebezpečný náklad
Dopravní politika České republiky pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050 v dlouhodobé perspektivě předpokládá, že Česká republika a její jednotlivé regiony budou vybaveny moderní dopravní soustavou, která uspokojí požadavky přepravních potřeb jak v osobní, tak nákladní dopravě. Do roku 2030 počítá s přesunem 30 % dopravních výkonů ze silniční nákladní dopravy nad 300 km na železniční nebo vodní dopravu, které méně zatěžují životní prostředí.

Závodní vlečky tvořící nedílnou součást přepravního řetězce jsou jednou ze základních neopominutelných podmínek pro reálné využití železniční nákladní dopravy. Dochází na nich k nakládce a vykládce cca 60 % veškeré železniční dopravy. V oblasti chemického průmyslu s ohledem na přepravní možnosti hromadných a volně ložených komodit nedošlo v 90. letech k tak významné redukci železničních přeprav. Přetrvává kontinuální využívání stávajících železničních vleček. Z údajů Ministerstva dopravy ČR zveřejněných ve Statistických ročenkách dopravy vyplývá, že mezi roky 1997 až 2019 představoval objem přeprav chemických komodit 7 – 9 % celkových objemů zásilek přepravených po železnici. Vycházíme z údajů z roku 1997 (poslední dohledatelný),  kdy již byly utlumeny velkoobjemové chemické výroby a s nimi spojený provoz a také manipulace na vlečkách (například  dovozy soli, síry, výroba kyseliny sírové,  surovin pro hnojiva i finálních  hnojiv, překlady a doprava masových substrátů ze zemí bývalého SSSR).

Železniční doprava má důležitou roli

Porovnání přepravovaných objemů 1997 až 2019 potvrzuje stabilitu reálných objemů chemického průmyslu realizovaných po železnici.  I ve středně a dlouhodobých výhledech plánů chemické výroby hraje železniční a kombinovaná/multimodální přeprava významnou a nezaměnitelnou roli.

Prakticky každá významnější chemická výroba nebo distribuce disponují závodní vlečkou, vlečky velkých společností mají rozsáhlá kolejiště a manipulační místa. Chemická logistika má svá technická, technologická a komerční specifika. Při rozhodování o optimálním přepravním zabezpečení hraje železnice ve většině případů svojí nezaměnitelnou roli. U komodit, které jsou z hlediska přepravy klasifikovány jako nebezpečné, je třeba splnit řadu požadavků na bezpečnost, aby byl eliminován vznik mimořádných událostí. Ty reálně ohrožují zdraví, životy i majetek velkého množství fyzických i právnických osob, které se většinou přepravy neúčastní. Dále mohou zapříčinit trvalé negativní následky na životním prostředí.

Vlastníci i provozovatelé vleček potřebují podporu

V minulém roce byla zahájena jednání Svazu chemického průmyslu ČR s Ministerstvem dopravy ČR,  Sdružením železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ a dalšími zainteresovanými subjekty ohledně možností zařazení podpory „Revitalizace železničních vleček“ do Operačního programu Doprava 2021 – 2027 v souladu s Dopravní politikou České republiky pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050, která byla schválena usnesením vlády č. 259 ze dne  8 .3. 2021. Tento dotační titul chápou účastníci jednání jako elementární stavební kámen v celém systému ekologické a udržitelné přepravy.

Podpora musí směřovat jak k vlastníkům (investice), tak k provozovatelům vleček (provoz). Jedná se o komplexní problematiku závodových vleček.  Za relevantní ukazatel považujeme systematické využívání vlečky v minulých letech a zachování provozuschopnosti vlečky dle platné legislativy v určeném období (10–20 let). V této souvislosti je prováděn průzkum, jehož úkolem je zjistit zájem o možnost využít dotace a jmenovité reálné potřeby cílových subjektů, včetně priorit:

  • Modernizace zabezpečovacích zařízení vlečky,
  • zvýšení traťové únosnosti kolejiště vlečky z třídy C na třídu D,
  • opravy infrastruktury – železniční mosty, kolejové váhy,
  • nová vykládací/nakládací místa,
  • výstavba nových manipulačních/odstavných kolejí, popřípadě modernizace kolejí stávajících,
  • úpravy vlečky, které podmiňují možnost zvýšení kombinovaných přeprav první a poslední míle po železnici,
  • zřízení nebo modernizace mechanizačních zařízení pro posun s železničními vozy
  • elektrifikace vlečky (části vlečky, předávacího kolejiště),
  • pořízení lokomotivy s nižšími emisemi (akumulátorová či s jiným CO2 reduktivním zařízením).

Účastníci jednání se dohodli o následujících krocích a termínech jednání. Čtenáře budeme o tématice vleček a konkrétních výsledcích průběžně informovat.

Václav Živec, SCHP ČR

Foto: Václav Podstawka