Nebezpečný náklad
Přepravy nebezpečného nákladu jsou z pohledu rizikovosti velmi specifickou oblasti. Na dopravce jsou kladeny vysoké nároky zejména na odbornost a spolehlivost. Velký důraz je kladen na manipulaci s nákladem, správný způsob přepravy a dodržování veškerých legislativních norem.

Dopravce přepravující zboží podle Dohody ADR musí počítat s mnoha riziky. A nejedná se pouze o poškození či zničení přepravovaného nákladu. Následné škody mohou být daleko větší a mít mnohdy nedozírné následky. Stejně jako i v jiných oblastech i v přepravě nebezpečného nákladu lze podstatnou část rizik minimalizovat pojištěním. Pro nastavení vhodné pojistné ochrany je však nezbytná rizika nejprve identifikovat a správně vyhodnotit.

Odpovědnost dopravce nestačí

O jaká rizika se jedná? Mezi nejčastější škody patří poškození či zničení nákladu během přepravy. Jsou to škody v důsledku dopravní nehody, chybného uložení a zabezpečení nákladu, odcizení apod.   K poškození nákladu často dochází také při samotné nakládce a vykládce. Většinu těchto škod lze krýt pojištěním odpovědnosti silničního dopravce. Základní podmínkou, aby byla škoda likvidní z tohoto pojištění, jakož i podmínkou pro uplatnění nároku poškozeného po dopravci, je skutečnost, že dopravce za danou škodu odpovídá. Samozřejmostí je sjednání pojištění v dostatečném rozsahu a limitech plnění. Dopravce by neměl zapomínat také na náklady, které mohou vzniknout přímo jemu v souvislosti se škodou na přepravovaném nákladu. Nejčastěji se jedná o náklady na přeložení, přechodné uskladnění nákladu, náhradní přepravu nebo likvidaci poškozené zásilky a také náklady související s nepřevzetím poškozené zásilky příjemcem. Tyto náklady mohou být velmi vysoké, výjimečné nejsou případy, kdy se jedná o desetitisícové, resp. statisícové částky.

Stejně jako u jiných druhů přeprav, by se majitelé zásilek ani u přeprav ADR, neměli spoléhat pouze na pojištění odpovědnosti samotného dopravce. Pro ně existuje pojištění přepravované zásilky, takzvané Cargo pojištění. Výhodou tohoto pojištění je širší rozsah krytí. Oproti pojištění odpovědnosti silničního dopravce se vztahuje i na škody za které dopravce neodpovídá (například živelní události), úmysl a jiné. Výhodou je také, že Cargo pojištění kryje plnou hodnotu nákladu (na rozdíl od pojištění odpovědnosti silničního dopravce, kde je pojistné plnění standardně omezeno do výše náhradového limitu stanoveného úmluvou CMR, tedy do výše 8,33 SDR/kg hrubé váhy zásilky, tj. cca 10 EUR/ kg).

Pozor na škody následné

Jak bylo již zmíněno výše, daleko větší než škody na nákladu samotném, mohou být škody následné. U přeprav nebezpečného nákladu je nutné počítat se zvýšeným rizikem vzniku škody na životním prostředí či újmy ekologické (například kontaminace půdy nebo vodovodního zdroje přepravovanou látkou v důsledku zaviněné dopravní nehody). Náklady na zabránění dalšímu šíření škody, sanaci poškozeného místa jdou v tomto případě k tíži dopravce. A jedná se o nemalé náklady. Častými případy jsou také škody způsobené únikem kapaliny z důvodu závady patního ventilu cisterny nebo škody způsobené smísením materiálů. Typickým příkladem je přečerpání obsahu cisterny na vykládce do nesprávné nádrže. Nutné je pak řešit náklady na úhradu znehodnoceného nákladu, znehodnocený obsah nádrže, náklady na vyčištění nádrže apod. Pokud dopravce odpovídá za vykládku, jdou všechny tyto náklady k jeho tíži. Z pojištění odpovědnosti silničního dopravce nebo Cargo pojištění lze krýt pouze škody na přepravovaném nákladu. Úhradu dalších nákladů lze v případě zmíněné zaviněné dopravní nehody řešit z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, v ostatních případech (například zmíněné smísení nákladů) z pojištění odpovědnosti za újmu neboli pojištění obecné odpovědnosti.

Vzhledem k rizikovosti přeprav ADR je obzvlášť důležitá komunikace dopravce a makléře při sestavování pojistného programu. Samozřejmostí by mělo být přesné definování přepravovaného nákladu a všech procesů souvisejících s přepravou. Pouze tak lze připravit pro dopravce pojištění na míru, tak aby pokrylo co největší množství potenciálních rizik.

Dorota Waclawiková, SATUM

Foto: Václav Podstawka