Nebezpečný náklad
Skladování nebezpečných látek představuje rizikovou činnost související s bezpečností a ochranou zdraví na pracovištích. Firmy, které manipulují s nebezpečným zbožím, musí dodržovat přísné předpisy a opatření, aby rizika minimalizovaly.

Nebezpečné látky by měly být uloženy v souladu s předpisy, proto by se k jejich skladování měly používat speciální manipulační jednotky. Každá nebezpečná látka musí být jasně označena, což skladníkům pomáhá při identifikaci a manipulaci. Zaměstnanci by měli absolvovat příslušná školení týkající se manipulace s nebezpečnými látkami. Při práci by pak měli používat příslušné ochranné pomůcky podle povahy zboží, se kterým manipulují.

Nezbytné informace o zboží

Skladováním nebezpečného zboží se zabývá například společnostFIEGE, která v Lovosicích poskytuje skladovací služby pro firmu AutoMax specializující se na dovoz, prodej a distribuci výrobků z oblasti autokosmetiky a autochemie. Jedná se především o oleje a různé druhy autochemie (spreje nebo například čističe na palubní desky). Většinou je to sortiment zboží pro čerpací stanice, přičemž některé zboží je klasifikováno jako nebezpečné ve třídách 2;2.1;3;4.1;8;9.

Veškeré informace o zboží, včetně jeho vlastností, jsou obsaženy ve WMS. Sklad je rozdělen do jednotlivých zón, sekcí a paletových pozic. WMS určuje, na jaké místo ve skladu může být konkrétní zboží uloženo. Přitom respektuje povahu jednotlivých látek, takže vedle sebe nemohou být uskladněné některé produkty.

Manipulace se zbožím ve skladu FIEGE

„Od zákazníka máme k dispozici veškeré informace o zboží. Tyto informace (chemické vlastnosti nebo například H věty) potřebujeme obdržet nejpozději 24 hodin před přijetím zboží do skladu. Veškerá data dostáváme prostřednictvím elektronického přenosu dat. Navíc máme se zákazníkem vytvořený systém přes SharePoint, na který nám zákazník ukládá všechny bezpečnostní listy ve formátu PDF,“ vysvětluje Luboš Štryncl, Managing Director CZ společnosti FIEGE.

Prostřednictvím elektronického přenosu dat obdrží FIEGE od zákazníka rovněž požadavky na vyskladnění zboží. Objednávky přicházejí v průběhu celého dne. Jejich součástí jsou kritéria, podle kterých je zboží vyskladňováno. Vyskladňovány jsou homogenní i heterogenní manipulační jednotky.

„Vyskladňujeme větší objednávky pro čerpací stanice nebo autoservisy a také malé zásilky pro koncového zákazníka, který si je může objednat prostřednictvím internetového obchodu. Veškeré informace o vychystávaném zboží, balení, možnostech kombinace jednotlivých látek, které mohou být spolu na jedné paletě, a označení každé zásilky poskytuje WMS. Dokážeme vyskladnit zboží od malé obálky až po plný kamion,“ uvádí Luboš Štryncl.

Sklad jako záchytná vana
Luboš Štryncl

Sklad v Lovosicích byl postaven v souladu s bezpečnostními předpisy pro skladování nebezpečného zboží. Celý sklad představuje obrovskou záchytnou vanu. Je vybaven zábranami, které dokážou eliminovat případný únik látek. Součástí skladu jsou bezpečnostní jímky pro zachycení uniklé látky. K vybavení patří rovněž sprinklery s hasicím pěnidlem. V samostatných požárních úsecích jsou pak uskladněny aerosolové výrobky, K vybavení náleží rovněž senzory napojené na nucené větrání jednotlivých sekcí skladu. Osvětlení zajišťují LED technologie vhodné do výbušného prostředí. „Do skladu přijímáme pouze zboží s neporušeným obalem, tak aby jej bylo možné bezpečně uskladnit. Nicméně může dojít k pádu balení nebo k jeho porušení. Proto máme ve skladu rozmístěné havarijní sady včetně sorbentů, takže jsme schopni místo případné nehody spolehlivě ohraničit a zajistit, aby se únik dále nešířil,“ tvrdí Luboš Štryncl.

V lovosickém skladu společnosti FIEGE je zboží rovněž přebalováno a etiketováno. Provádí se zde rovněž přečerpávání olejů do IBC kontejnerů z autocisterny. Přečerpávání probíhá na určeném místě ve skladu, kam zajíždí autocisterna, aby byla v případě úniku látky v chráněné zóně.

„Stáčení provádějí zkušení pracovníci, kteří se musí řídit přesnými instrukcemi pro jednotlivé procesy. Jsou vybaveni ochrannými overaly, brýlemi, respirátory a rukavicemi,“ zdůrazňuje Luboš Štryncl.

Haváriím je nutné předcházet

Dlouholeté zkušenosti se skladováním nebezpečného zboží má firma ČSAD Uherské Hradiště, která v Pohořelicích u Brna provozuje sklad o rozloze je 1200 m2 s kapacitou uložení 1500 kusů EUR palet. Skladuje zdeminerální oleje, vazelíny, letní i zimní směsi do ostřikovačů a také technické a závodní benzíny. Jedná se o látky třídy hořlavosti I – VI a IX, přičemž největší objem tvoří látky v třídách II – IV. Zboží je baleno zejména v IBC kontejnerech 1000 l (850 kg) a sudech 200 l (180 kg) a 60 l (50 kg). Firma však skladuje i menší balení od 20ti litrových kanystrů až po spreje a tuby.

Pohled do skladu ČSAD Uherské Hradiště

Sklad je vybaven standardním regálovým systémem, který je doplněn protipožárním zabezpečením, sprinklery, a to v každé pozici. Sprinklery jsou napojeny na zdroj vody, práškové zásobníky a zpěňovače, ve kterých dochází k mísení vody s práškem.

„Tato směs vytvoří pěnu, která je v případě požáru tlačena do sprinklerů, respektive do sprinklerových hlavic. Podlaha skladu je vystěrkována epoxidovou hmotou bránící průsaku uniklých kapalin. Aby nedošlo k úniku kapalin mimo sklad, je celý regálový systém oddělen od expediční plochy dělící přepážkou, která je rovněž potažena epoxidovou stěrkou, aby společně s podlahou tvořila záchytnou vanu,“ uvádí Vlastislav Čech, obchodní ředitel/CSO ve společnosti ČSAD Uherské Hradiště a dodává, že pro vjezd do regálové zóny/vany slouží padací, antikontaminační zábrana. Ta je napojena na detekční systém a v případě zaznamenání úniku kapalin nebo vzniku zplodin v prostorách skladu, je systém automaticky aktivován a zóna se uzavře.

Regály jsou vybaveny sprinklery.

Dalším důležitým prvkem bezpečnosti je řízená/nucená ventilace. Ta se skládá z automaticky otvíratelných světlíků a nucené ventilace. Oba systémy, včetně nákladních vrat, reagují na zplodiny kouře, únik ethanolu a na teplotu skladu. V případě překročení limitních hodnot je aktivován požadovaný systém odvětrávání. Vzhledem k přísným podmínkám, které jsou s tímto skladem spojeny, je celý bezpečnostní systém napojen na pult centrální ochrany (EPS). V případě spuštění požárního poplachu je aktivován i sbor požární ochrany, který ve velmi krátké době dorazí do skladu.

„I když máme všechny prvky ochrany vyzkoušené, je nejlepší všem mimořádným událostem předcházet a dbát na to, aby nedocházelo k porušování stanovených předpisů,“ je přesvědčen Vlastislav Čech.

Podlimitní množství i plná ADR
Vlastislav Čech

Každá firma, která má ve skladu společnosti ČSAD Uherské Hradiště uložené zboží (ukladatel), pokaždé předem avizuje příjezd vozidla se zbožím a také posílá seznam produktů, které bude zásilka obsahovat. Seznam zboží pro příjem obdrží do čtečky skladníci. Během příjmu načítají QR kódy obsahující veškeré informace o zboží: UN číslo zboží, šarži a expirační dobu a tím potvrzují správnost příjmu.

„Tato data jsou následně nahrána do našeho WMS a systém skladníkovi určí, do jaké regálové pozice bude konkrétní zboží uloženo. Při zaskladňování hraje rovněž roli rozměr a hmotnost manipulační jednotky. Také s tímto parametrem dokáže WMS pracovat. Po uložení manipulační jednotky do regálu skladník potvrdí její pozici do WMS,“ vysvětluje Vlastislav Čech.

ČSAD Uherské Hradiště rovněž zajišťuje přepravu nebezpečného zboží. Většina zásilek je přepravována jako podlimitní množství podle dohody ADR. Jako plná ADR je přepravován závodní benzin, což je vysoce hořlavá kapalná látka. Tyto zásilky jsou pochopitelně vybaveny přepravními dokumenty podle dohody ADR, řidič musí mít osvědčení o školení a povinnou výbavu ADR. Přepravní doklady vytváří na základě předobjednávek oddělení administrativy. Následně jsou předány skladníkovi, který při nakládce vozidla prověří, zda řidič disponuje veškerými náležitostmi požadovanými dohodou ADR (školení, průkaz ADR, výbava ADR). Kontrolu nakonec potvrdí řidič svým podpisem.

Poradce pro skladování i dopravu

„Momentálně pro nás pracují dva bezpečnostní poradci. Jeden (vlastní zaměstnanec) se specializuje na dopravu a druhý (externí společnost) pro nás zajišťuje záležitosti ohledně bezpečnosti práce a požární ochrany v oblasti skladování a logistiky. Bezpečnostní poradce pro skladování a logistiku zajišťuje veškerá školení spojená se skladováním zboží povahy ADR, má dohled nad BOZP a PO pro daný sklad, pro který současně vypracoval veškerou dokumentaci BOZP a PO. Dále je to vystavení výroční zprávy ADR a poradenství při rozšíření skladové zásoby o nové produkty,“ vyjmenovává Vlastislav Čech. „Pokud není ukladatelem potvrzeno, že nový produkt je totožný se současně uloženým produktem, je zapotřebí, aby poradce potvrdil, že jsme schopni v našem skladu toto zboží uložit. Celková kapacita skladu je sice dána množstvím paletových pozic, nicméně kapacita jednotlivých látek je omezena celkovým množstvím této látky v jednom požárním úseku.“

Důležité kontroly na příjmu

Dopravní a logistická společnost SAMBULAR v Teplicích skladuje aerosolové výrobky náležící do segmentu drogerie. Jedná se produkty 1. a 2. třídy podle dohody ADR. Sklad má kapacitu 3200 paletových míst a je rozdělen na tři požární úseky. Zboží je uložené na paletách v plechovkách zabalených v kartonových krabicích.

„Fungujeme jako distribuční centrum. Od zákazníka s předstihem obdržíme avízo o zboží, které k nám bude přepraveno. Navíc máme k dispozici bezpečnostní listy, podle nichž zboží přesně identifikujeme,“ vysvětluje Pavel Dlask, vedoucí skladu ve společnosti SAMBULAR.

Zboží v regálu skladu SAMBULAR

Zboží na příjmu do skladu je vždy kontrolováno a všechny zásilky musí souhlasit s údaji uvedenými na avízu. Poté se data o zboží ukládají do WMS a zboží je přijato do skladu. Skladník si ověří prázdné pozice v regálu a palety se zbožím tam následně uloží.

„Na příjmu rovněž kontrolujeme nepoškozenost obalů. Pokud je objeveno poškozené balení, informuje se neprodleně kancelář skladu, která poté vše řeší se zákazníkem. Poškozené balení je vyfotografováno a fotografie doprovází zpráva s přesným počtem poškozených kusů,“ uvádí Pavel Dlask a uvádí, že je rovněž nutné zjistit příčinu, zda bylo balení poškozené během přepravy nebo zda k tomu došlo při manipulaci během příjmu do skladu.

Pro vyskladnění zboží posílá zákazník odvolávku s přesnými údaji o vyskladňovaném zboží, šarži, počtu kusů a příjemci zboží. Díky výbavě ADR ve většině vozidlech je schopno oddělení nákladní kamionové dopravy společnosti SAMBULAR zajistit přepravu jak po České republice, tak po celé Evropě. Zákazník si může přepravu domluvit také s externí firmou. V tomto případě pošle do skladu zprávu s termínem, kdy má být zásilka připravena k nakládce.

Rolety zabrání kontaminaci

V případě, že by došlo ve skladu k havárii, je aktivován EPS. Protipožární rolety a závory oddělí jednotlivé požární úseky a zároveň dojde k utěsnění protipožárních rolet. Díky tomu je zabráněno kontaminaci dalších požárních úseků. Sklad je vybaven rovněž sprinklery, které jsou při případném požáru aktivovány.

„Zaměstnanci skladu absolvují pravidelná školení týkající se manipulace se zbožím ADR. Toto školení zajišťuje externí školící firma. Zároveň jsou povinni dodržovat interní předpisy, s nimiž byli předem seznámeni,“ dodává na závěr Pavel Dlask.

Text a foto: Václav Podstawka