Nebezpečný náklad
Infekční látky podle své definice jsou látky schopné vyvolat nákazu, a to jak u lidí, tak zvířat. Mohou tedy být nositeli nemocí v podobě bakterií, parazitů, virů apod. Při nakládání s nimi je nutné brát zřetel na ochranu veřejného zdraví. V tomto ohledu je kladen důraz i v podmínkách volby vhodných obalových prostředků. Infekční látky se z pohledu míry nebezpečí dělí do dvou kategorií. Kategorii A považujeme za více nebezpečné, kategorii B méně nebezpečné.

Tak jako u většiny ostatních tříd i balení třídy 6.2 – infekčních látek je založeno na pokynech pro balení konkrétních UN čísel, které najdeme v 8 sloupci Tabulky A a části 4 dohody ADR. V této třídě je pouze pět UN čísel, takže konkrétních pokynů není mnoho, navíc tyto pokyny jsou tvořeny na míru konkrétním UN číslům a jsou tedy specifické právě pro balení infekčních látek. Samozřejmě je třeba dodržet také všeobecná ustanovení, stejně jako v ostatních třídách. Mimo jiné, že to, co tvoří kus kusem, je právě obal plnící podmínky příslušného pokynu pro balení (zmiňuji proto, že se v průběhu článku dostanu k přepravám, které tuto podmínku nesplňují). 

U infekčních látek se v praxi bezpečnostního poradce nejčastěji setkávám s přepravou nemocničních odpadů klasifikovaných pod UN 3291 – ODPAD KLINICKÝ NESPECIFIKOVANÝ, J.N. Z tohoto důvodu bych se chtěl věnovat právě balení klinických odpadů. Velmi často bývají tyto odpady přepravovány v obyčejných igelitových pytlích bez jakékoliv certifikace, což v případě kusové přepravy není v souladu s ADR. U kusové přepravy je pro UN 3291 předepsaný pokyn pro balení P621 (je možné uvažovat i velké obaly – LP621 a velké nádoby pro volně ložené látky – IBC620). Infekční látky nemají definované obalové skupiny. Pokyn P621 stanovuje minimální požadavek na konstrukci obalů pro UN 3291 na úrovní II obalové skupiny (v kódu obalu musí být na příslušném místě uvedeno písmeno X nebo Y). Dále je zde uvedeno, že pokud jsou obaly určeny pro ostré nebo špičaté předměty, typicky jehly případně střepy, musí být obaly odolné proti propíchnutí. P621 pak uvádí dvě varianty dle množství obsažených kapalných látek.

Lukáš Formánek, DEKRA CZ

Celý článek vyšel v zářijovém čísle časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD.