Nebezpečný náklad
V roce 2018 zahájila firma ČEPRO proces automatizace výdeje pohonných hmot do automobilových cisteren na svých výdejních terminálech, jehož součástí je i takzvané samoobslužné odbavení řidiče automobilových cisteren. Jedná se o systémem schválené plnění cisteren požadovaným produktem na výdejních lávkách.

Samoobslužné odbavení řidiče automobilové cisterny spočívá v několika krocích. Jednak jde o provedení kontroly správnosti a úplnosti údajů a dat na průvodním dokladu, takzvaném dodacím nákladním listu. Potvrzením se data odešlou do příslušné databáze v elektronické podobě a zároveň do tiskárny. Tam se vytisknou v předem navoleném počtu, který řidič určil. Vše uvedené se odehrává jen a pouze v režii samotného řidiče cisterny.

Potvrzení úplnosti a správnosti dat na dodacím nákladním listu je zajištěno elektronickým podpisem řidiče cisterny, který je součástí jeho osobní identifikační karty. Správnost elektronických dat, jejich verifikace, a to i následná, systém jejich uložení apod. určuje certifikovaný systém ČEPRO posouzený a schválený na základě znaleckého posudku soudního znalce v daném oboru.

Bez účasti operátora

Nutnou podmínkou pro samoobslužné odbavení řidiče automobilové cisterny byla úprava výdejního systému TAMAS, který byl poprvé otestován a do ostrého provozu nasazen na výdejním terminálu LOUKOV v rámci zprovoznění nových, moderních výdejních lávek na přelomu roku 2019/2020.

Další nedílnou a nutnou součástí celého systému samoobslužného odbavení řidiče cisterny je takzvaný dodací nákladní list řidiče cisterny, na kterém probíhají veškeré operace.

Výstupní terminál může být ve dvojím provedení. Buď je součástí vstupního terminálu řidiče automobilové cisterny umístěného na vstupu do areálu výdejního terminálu, na němž řidič cisterny provádí rozpis vybrané objednávky pro uvolněný odběr pohonných hmot, nebo je jako samostatné zařízení umístěné zvenku na budově velínu, ke kterému najede řidič cisterny po naplnění na výdejních lávkách. V obou případech se do systému přihlašuje svou osobní identifikační kartou. Jak je již uvedeno výše, řidič provede kontrolu správnosti a úplnosti údajů v dodacím nákladním listu, jejich potvrzení a následný tisk požadovaného počtu výtisků dodacího nákladního listu a ostatních dokladů.

Volba a rozpis plnění na vstupním terminálu (včetně automatické kontroly oprávněnosti vstupu a vjezdu na základě splněných povinných školení a potvrzení, například ADR), samostatné plnění pohonných hmot do automobilové cisterny na výdejních lávkách a samoobslužné odbavení (tisk dodacího nákladního listu a dalších dokladů) na výstupním terminálu tvoří ucelený kruh činností řidiče cisterny. Pokud vše probíhá, podle požadavků, nemusí být operátor ČEPRO do systému zapojen.

Díky automatizaci výdeje pohonných hmot do automobilové cisterny se celý proces plnění autocisteren zrychlil. Navíc došlo k úplnému omezení styku řady zaměstnanců výdejních terminálů s řidiči automobilových cisteren, především pak operátorů. Dalším efektem je omezení šíření virových a jiných přenosných infekcí. Výdejní terminály tak mohou i nadále plnit své stanovené činnosti, to je zajišťovat příjem, skladování a výdej pohonných hmot.

Celý systém, upgrade systému TAMAS, technický upgrade vstupních terminálů a osazení výstupních terminálů, se v současné době instaluje na všech výdejních skladech ČEPRO. Předpokládaný termín dokončení je konec letošního roku.

Nová evidence cisternových vozů

Zavedení nového systému samoobslužného odbavení nutně předcházela fáze sběru a verifikace dat o řidičích a vozidlech, kteří ve skladech ČEPRO plní autocisterny. Původní údaje o vozidlech (před rokem 2018) nebyly pro bezpečné plnění autocisteren dostatečné. Navíc bylo zjištěno, že data byla řidiči dopravců mnohdy úmyslně zkreslována. Nebezpečí úmyslného zkreslování technických parametrů autocisteren ze strany řidičů a dopravců bylo pácháno za účelem získání profitu a konkurenční výhody možným přetěžováním vozidel. Tuto skutečnost bylo ČEPRO jako odesílatel nebezpečných věcí podle Dohody ADR povinno eliminovat a odstranit tak i možná rizika v bezpečnosti provozu vyplývající z nedodržování platné legislativy.

Získat celou problematickou oblast pod kontrolu znamenalo nejdříve spustit projekt s názvem „Nová evidence cisternových vozidel v ČEPRO, a.s.“, který byl současně spojen i s revizí algoritmu výpočtu povolené hmotnosti nákladu do každé cisterny. Projekt zahrnoval zejména tato opatření:

  • Centralizace a elektronizace evidence vozidel pod centrální dispečink ČEPRO.
  • Zřízení datového úložiště pro elektronické žádosti dopravců pro evidenci vozidel.
  • Zasílání žádostí pouze v elektronické formě včetně skenů technického průkazu, platného Osvědčení ADR a protokolu o tlakové/těsnostní zkoušce cisterny.
  • Ověření dat z dokladů vozidel. Bylo provedeno přeregistrování všech stávajících cisternových vozidel a tahačů zákazníků.
  • Změna algoritmů kalkulací povolené hmotnosti nákladu. V automatizované kalkulaci pro výdej ze skladu se používaly pouze údaje zjištěné z platných dokladů vozidel překontrolované zaměstnanci ČEPRO. Výsledek výpočtu respektuje kombinaci konkrétních vozidel v jízdní soupravě a musí odpovídat platné legislativě.
Přístup přes Portál dopravce

Nedílnou součástí pro realizaci projektu bylo zpracování nových smluvních podmínek pro dopravce pro odběr zboží z výdejních terminálů ČEPRO, které souhrnně řeší všechny aspekty přístupu dopravců a jejich řidičů do skladů ČEPRO. Přístup do systému je umožněn pro každého smluvně zavázaného dopravce prostřednictvím Portálu dopravce. Ten dopravcům umožňuje:

  • Správu vozidel dopravce, avíza končících termínů platnosti osvědčení a certifikátů zaregistrovaných vozidel dopravce.
  • Zjednodušené prodlužování termínů platnosti osvědčení a certifikátů na základě žádostí podložených skenem nového platného dokladu přímo z tohoto portálu.
  • Možnost okamžitého přehledu a kontroly údajů zadaných v systému ČEPRO o řidičích, platnostech jejich školení, technických parametrech vozidel, platnosti jejich certifikátů a technických prohlídek pro dopravce i pro ČEPRO, jakožto odesílatele nebezpečných věcí podle Dohody ADR.

Jan Toms, Milan Hlaváč, ČEPRO

Foto: ČEPRO