Manipulace a technika
Výhodou mobilních regálů je vysoké využití prostorových dispozic skladu. Tento systém nemá pevně nastavené řady a uličky. Regálové řady jsou umístěny na podvozcích, které vytvoří uličku tam, kde je jí aktuálně třeba.

Mobilní regály jsou velmi specifické zařízení a při jejich instalaci je nutné dodržet několik pravidel. Pavel Halouska z firmy PROMAN podotýká, že již správná realizace první fáze instalace mobilního regálu, tj. pokládka kolejí, je základem pro budoucí bezproblémový provoz tohoto zařízení. Koleje musí být znivelovány a ukotveny při dodržení patřičných maximálních tolerancí a následná betonáž finální podlahy musí být provedena s maximální opatrností. Případné poškození kolejí nebo změna jejich geometrie přinesou nečekané dodatečné náklady na jejich opravu, popřípadě nepříjemné komplikace při dalším provozu tohoto zařízení.

Druhou fází je již vlastní montáž podvozků společně s regálovými nástavbami, při které je opět důležité klást velký důraz na správné seřízení podvozkové geometrie.

„Jelikož se jedná o velmi sofistikované zařízení s řídící jednotkou v rozvaděči, je nutné mobilní bloky dobře a správně seřídit,“ upozorňuje Pavel Halouska a dodává, že součástí seřízení podvozků je nastavení koncových spínačů pro zajištění požadovaných dojezdů jednotlivých podvozků nebo nastavení světelných bezpečnostních závor tak aby byl zajištěn bezpečný provoz zařízení.

Základem je kvalitní pokládka kolejí (řešení PROMAN).

 Mobilní zařízení regálů je poháněné pomocí elektromotorů. S tím je již nutné počítat při navrhování vlastní regálové technologie. Pavel Halouska uvádí, že pro danou regálovou soustavu se v projektu mobilní sestavy navrhnou a vyspecifikují parametry přípojné napěťové soustavy. Na základě těchto parametrů investor zajistí v předstihu instalaci hlavního přívodního elektrického kabelu až k místu ve skladu, kde bude umístěn hlavní rozvaděč pro pojízdné regály. Většinou je rozvaděč umístěn v prostoru skladu, který bude nejlépe přístupný obsluze regálů. Před vlastní realizací je dále nutné navrhnout přesné umístění tras kabelových žlabů s kabeláží z tohoto rozvaděče přes kabelové průvěsy až k pohonům podvozků.

Mobilní regál má budoucnost

„Posledních několik let pociťujeme postupné navyšování zájmu zákazníků o mobilní regály. Investoři zvažují implementaci tohoto sofistikovaného systému především do nově budovaných skladů ale i těch stávajících, kde je však přesto instalace kolejí mnohem komplikovanější a dražší. Zejména tam, kde je provoz skladů velmi energeticky náročný, si zákazník dokáže velmi rychle spočítat návratnost této investice. V dalších letech už mu tato technologie již bude jen snižovat náklady na provozování skladu,“ říká Pavel Halouska a upozorňuje, že někteří zákazníci o tomto systému nemají ani tušení nebo je při jejich rozhodování odradí větší prvotní investice. „Pokud jim je však tento produkt představen s vysvětlením veškerých přínosů tohoto způsobu skladování, vždy velmi reálně zváží zvolení této varianty. Předpokládám, že současná energetická krize jen uspíší boom a hlad po této technologii.“

Společnost PROMAN realizovala velmi zajímavý sklad s mobilními paletovými regály ve firmě KRONOSPAN CR Jihlava. V náročném výběrovém řízení a těžké konkurenci se zákazníkovi podařilo předložit nejoptimálnější řešení skladu ze všech konkurenčních návrhů a díky i příznivé ceně získat tuto významnou zakázku. Jedná se o sklad náhradních dílů zahrnující přibližně 4600 paletových míst. Sklad je rozdělen do dvou regálových bloků a každý blok je vybaven vždy jednou obslužnou uličkou.

Automatické nebo ruční řízení

Strategií, jak umístit zboží ve skladu, je mnoho. Ať už se jedná o strategii pevné či náhodné pozice nebo strategii zónování, křížové distribuce či strategii shlukování. V běžné praxi mnohdy dochází ke kombinacím jednotlivých strategií, a tím i využívání jejich předností. Je patrné, že původní rozhodnutí o strategii zaskladňování nemusí být definitivní a v průběhu času se s rostoucím množstvím skladovaných položek vyvíjí. A na tuto skutečnost musí pružně reagovat i vybavení skladu a skladová technika.

Jakub Horn z oddělení marketingu Linde Material Handling Česká republika, uvádí, že jednu z mnoha možností vybavení skladu představují mobilní regály. Jedná se o jeden z nejefektivnějších v současnosti používaných regálových systémů, jehož přednost mimo jiné spočívá v tom, že se může plně přizpůsobit aktuálním požadavkům kladeným na sklad. Mobilní regály jsou často využívány v oblasti strojírenství, nábytkářském průmyslu a v potravinářských a farmaceutických provozech.

Mobilní regál ve firmě LIKOV.

Jaké jsou hlavní výhody mobilních regálů? Jednoznačně se jedná o úsporu místa ve skladu a navýšení skladové kapacity. Umožňuje to seskupování pojízdných regálů, aniž by vznikalo více pracovních uliček. Ulička je vytvořena až v případě potřeby přístupu. Další předností je možnost řízení skladování výrobků po jednotlivých výrobních šaržích, kdy je nutné některé výrobky nechat řízeně určitou dobu v klidu, například při výrobě potravin nebo léků. Ve skladech s řízenou teplotou se díky mobilním regálům minimalizuje prázdný prostor pro vytápění nebo chlazení.

Nespornou výhodou provozu mobilních regálů je jejich spolupráce s WMS. Regály mohou být řízeny zcela automaticky, kdy se při vjezdu manipulační techniky vytvoří ulička v potřebném místě anebo mohou být ovládány ručně, za pomoci ovládání pomocí kabelu nebo bezdrátového ovládání. V tom případě ovládá mobilní regály nejčastěji přímo obsluha manipulační techniky.

Nezapomeňte na vstupní analýzu

„Naše zkušenosti ukazují, že ani ta nejlepší manipulační technika, ani sebelepší regálový systém sám o sobě nebude fungovat dostatečně efektivně, pokud řešení nebude na začátku navrženo s potřebnou dávkou technické invence a pokud možno potvrzeno optimalizační logistickou studií,“ hovoří o ideálním postupu při plánování skladu Jakub Horn. „Ať už se jedná o fungující sklad, který potřebuje změnu, nebo o nově plánovaný sklad, který má být teprve zařízen, je nesmírně důležité provést kvalitní vstupní analýzu. Ta je přínosem jak pro zákazníka, který si lépe uvědomí, co skutečně potřebuje, tak pro nás – dodavatelskou firmu, která sklad navrhuje a zařizuje. Z této vstupní analýzy naši odborníci následně připraví logistickou studii, ve které je navržen vhodný skladovací systém šitý na míru zákazníkovi.“

Odborníci z Linde Material Handling řešení navrhují řešení s mobilními regály hlavně pro aplikace, které vyžadují vysokou efektivitu využití prostoru skladu. Důvody jsou různé. Může se jednat o způsob, jak rozšířit užitnou plochu stávajícího skladu nebo o nalezení efektivního řešení pro skladování specifického druhu zboží.

Mobilní regály nemusí být do skladu implementovány hned při jeho výstavbě. Pokud je ale očekávána budoucí expanze firmy v dané lokalitě, bez možnosti budoucího rozšíření skladovacích budov, je vhodné uvažovat o přípravných pracích již při výstavbě. Do podlah skladu je možné s předstihem umístit kolejnice pro budoucí řešení s mobilními regály. Náklady na tuto přípravu nejsou nijak závratné a jsou několikanásobně nižší než případné budoucí frézování podlah s následnou implementací kolejnic za výrazného omezení provozu skladu.

Řešení mobilních regálů nemusí být o mnoho nákladnější, než je tomu pro konvenční paletové regály. Dokonce je někdy možné využít stávající regály pro nově navrhovanou mobilní aplikaci.

Společnost Linde Material Handling Česká republika dlouhodobě navrhuje a dodává skladová řešení s mobilními regály, a to i pro velmi náročné aplikace. Jedním z nejvýznamnějších projektů byla dodávka mobilních regálů pro velmi vysoké zatížení, pro skladování kovových výrobků o vysoké hmotnosti. Jednalo se o řešení s nosností až 1000 tun na jeden podvozek.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: Linde a PROMAN