Manipulace a technika
Podcenění rizik při manipulaci se zbožím může způsobit nejen materiální škody a následné zpoždění expedice, ale také může ohrozit lidské zdraví, což je mnohem závažnější problém.
Vzájemné varování řidičů a skladníků

Odborníci ze společnosti Linde Material Handling Česká republika poukazují na fakt, že řidiči vysokozdvižných vozíků se ne vždy správně orientují v zátěžových diagramech. V principu se jedná o nomogramy, které udávají vztah mezi výškou zdvihu, hmotností břemene a polohou jeho těžiště na nosných vidlicích vozíku. Svou neznalost či pohodlnost nahrazují odhadem, který nemusí být vždy správný, nebezpečí je větší v provozech, kde je velká variabilita rozměrů a hmotností nákladů a jezdí v nich různé druhy vozíků. Může se pak stát, že řidič vozík přetíží a pokud se tak stane při vyskladňování ve velké výšce, může dojít k převrácení vozíku. Proto Linde Material Handling vyvinulo systém Linde Safety Pilot, který včas řidiče varuje před přetížením vozíku a jehož senzory dokáží nejenom přesně zvážit náklad, ale i určit polohu břemene na vidlicích, v tom je systém zcela unikátní. V případě, že se při zdvihu začnou parametry blížit k nebezpečným hodnotám, je řidič nejdříve varován a pokud pokračuje, je mu další manipulace znemožněna.

Nebezpečná rychlost

Martin Petřík, vedoucí oddělení marketinku Linde MH upozorňuje, že řidiči se často dopouštějí nebezpečného zlozvyku a tím je rychlá jízda do zatáčky. Moderní vozíky Linde jsou vybaveny systémem Linde Curve Assist, který rychlost vozíku v zatáčce automaticky omezuje v závislosti na poloměru zatáčky. Ještě nebezpečnější, než rychlá jízda do zatáčky je jízda do zatáčky se zdviženými vidlicemi nebo dokonce s nákladem. Pokud řidič takto flagrantně poruší předpisy a návod k používání vozíku, vystavuje sebe i své kolegy velkému nebezpečí, protože se těžiště vozíku dramaticky zvyšuje. V tomto ohledu pomůže systém Linde Safety Pilot, který dokáže nejenom zabránit nebezpečné manipulaci, ale dokáže zamezit jízdě se zdviženými vidlicemi.

„Monitorovací systém Linde connect umožňuje kromě sledování efektivity a využití provozu vozíků rozšíření o modul zónové inteligence, tedy o automatické nastavení omezení rychlosti vozíků v závislosti na oblasti, ve které se pohybuje,“ vysvětluje Martin Petřík a dodává, že využití je hned několikeré – mimo jiné zpomalení vozíků v kritických místech, jako jsou například nepřehledné rohy a křižovatky, využití pro oblasti s vysokým výskytem chodců nebo pro automatické upravení rychlosti v závislosti na rychlosti rolet segmentových vrat či v průjezdech. Systém Linde connect působí sám jako významná prevence nehod – jsou-li si řidiči vědomi, že jejich jízda i případné nárazy jsou monitorovány, jezdí opatrněji a vykazují méně nehod.

Ochrana před kolizí s chodci

Podle dostupných statistik je kolize manipulační techniky s pěší obsluhou skladu nejčastější příčinou těžkých úrazů ve skladech. Proto byly vyvinuty různé systémy na ochranu chodců. Jedním z nejúčinnějších nástrojů jsou aktivní výstražné systémy, které reagují na nebezpečné přiblížení manipulační techniky a obsluhy skladu. Systém Linde Safety Guard využívá ultrašikokopásmové technologie a umí vzájemně varovat chodce a řidiče vozíků i přes různé překážky, třeba i přes zeď.  Řidič vozíku získá současně i informaci o směru, odkud se chodec blíží.

„Systém pro indikaci přiblížení, který byl pro tento účel vyvinut, v současné době umožňuje také monitorování bezpečné vzdálenosti z hlediska možné infekce mezi pracovníky ve výrobě či skladu, takže jeho využití je velmi všestranné. Jednodušším systémem pro zabránění střetu vozíku s chodcem jsou systémy BlueSpot a Linde TruckSpot. Tyto systémy promítají světelné varování na podlahu skladu a upozorňují chodce na blížící se vozík,“ podotýká Martin Petřík a upozorňuje, že při zakládání do větších výšek retraky a VNA vozíky nebo při vjezdu do ložných prostor kamionů se řidičům stává, že jsou oslňováni odrazem světel vozíku od smrštitelných fólií. Tento problém eliminují LED diodová světla se se speciální optickou konstrukcí.

Zodpovědnost obsluhy vozíku

Výrobce manipulační techniky, společnost STILL, se nespoléhá jen na bdělost a ostražitost řidičů manipulační techniky. Při vývoji strojů klade velký důraz na implementaci moderního technického zabezpečení v podobě asistenčních systémů napomáhající eliminaci rizik.

„Každý řidič musí být náležitě proškolený a zodpovědný za své konání, a tedy i způsob jeho jízdy. Je proto důležité zabezpečit, aby stroj používala pouze oprávněná a poučená osoba,“ je přesvědčen Antonín Ženíšek, vedoucí školicího střediska STILL ČR, který tvrdí, že tohoto důležitého předpokladu lze dosáhnout mimo jiné následujícími způsoby: Poučení a kontrola před začátkem pracovní směny, tzv. Pre-Shift Check, v rámci kterého několik přednastavených, vhodně zvolených otázek a odpovědí lze implementovat do povinných úkonů přímo na monitoru stroje. Následný start lze nastavit nejen startovacím klíčkem. K dalším možnostem patří zadáním unikátního PIN kódu, přidržením bezkontaktní čipové karty, nasazením speciálního náramku nebo například automatickým odblokování vozíku po negativním výsledku testu na alkohol. Pro rozjetí a pohyb hydrauliky je nepostradatelné i zapnutí bezpečnostního pásu nebo použití jiného zádržného zařízení.

Vozík smí používat jen oprávněná osoba.

Stroje STILL disponují asistenčními systémy, které mají několik funkcí. Pro snížení nebezpečí ze ztráty stability se automaticky sníží rychlost v závislosti na úhlu natočení řídících kol (tzv. System OptiSpeed), hmotnosti nákladu, výšce zdvihu nebo v případě vjetí do zóny s nutností snížené rychlosti. K bezpečnosti pomáhají také i jedinečné systémy výstražných majáků, LED stroboskopů, bodových světel, varovná projekce opisující obrys stroje nebo vyzařující výstražný symbol vozíku několik metrů před i za strojem, automaticky spouštěná zvuková signalizace a antikolizní systémy v nejrůznějších podobách. „Senzory nebo 3D kamera na vysokozdvižném vozíku nepřetržitě kontroluje bezprostřední přiblížení ve směru jízdy, a tak včas detekuje překážku. Systém včas upozorní řidiče (a osobu, která se nachází v nebezpečné oblasti) hlasitým nebo viditelným signálem a může také sám stroj zpomalit nebo úplně zabrzdit, aby se zabránilo hrozící kolizi,“ vysvětluje Antonín Ženíšek.

STILL nabízí i prostředek ke správě strojového parku – tzv. FleetManager. Jedná se o systém s mnoha funkcemi, který určí polohu techniky v reálném čase i náhled do historie provozu, zejména s upozorněním na zjištěné kolize i odhalení kritických situací. Zákazník tak získává kompletní dokonalý přehled nad činností pracovníků a kontrolu nad svým majetkem během manipulace s materiálem.

Provoz vyžaduje zkušené řidiče

Antonín Ženíšek podotýká, že zakládání zboží do vyšších regálových pozic vyžaduje mnoho zkušeností ze strany řidiče. Nejen panoramatická stříška vysokozdvižného vozíku, ale i systém nastavení výšky zdvihu tzv. EasyTarget nebo využití laseru umístěným na vidlicích efektivně eliminuje možnost kolize vlivem nebezpečného pádu břemene se všemi jeho následky.

Stroje VNA navíc disponují mimo jiné i systémem nastavení OptiSafe zabraňujícího nárazu stroje v úzké uličce do překážky, kterou může být například vyčnívající uskladněné nadrozměrné zboží (trubka, tyč, sloup) z regálu nebo stavební instalace (například vedení tepla, plynu, elektriky, pásový dopravník). Samozřejmostí je také automatické zpomalení při vyjetí mimo uličku. Mnoho zákazníků společnosti STILL ČR využívá i monitoring trakčních baterií, který nejenže dohlíží nad dodržením správných nabíjecích cyklů, servisních údržeb a prodlužuje jejich životnost, ale také predikuje možné závady, a tedy vylučuje výpadky během provozu, například eliminuje únik nebezpečného elektrolytu.

Výrobce STILL po 100 letech své existence a působení na trhu s manipulační technikou neustrnul a nadále své výrobky přizpůsobuje potřebám svých zákazníků za využití nejmodernějších technických vymožeností. V současnosti do praxe zavádí plně automatizované i poloautomatizované stroje STILL ať už jde o vysokozdvižné vozíky, skladovou techniku (s označením iGoNeo) nebo tahače bez řidiče. Z hlediska využití výhod v rámci bezpečnosti lze tyto samostatné nezávislé systémy přirovnat k robotizovaným provozům. Na co se dá spolehnout je, že vývoj především v rámci bezpečnosti se u výrobce STILL nezastaví.

Přehled o chování řidičů

Bezpečnostní prvky u jednotlivých typů vozíků a nebezpečí, která eliminují popisuje také Jindřich Přívora, PR manažer společnosti Toyota Material Handling CZ. Systém Toyota I_Site sleduje a monitoruje provoz vysokozdvižných vozíků a poskytuje manažerům jasný přehled o bezpečnostních aspektech chování řidičů bez ohledu na typ a značku vozíku. Z mnoha modulů, které jsou k dispozici, má sledování kolizí, provádění předprovozních kontrol a řízení a kontrola přístupu k vozíkůmjednoznačně přímý vliv na vyšší bezpečnost provozů s manipulačními vozíky.

„Zkušenosti vedou k jednoznačnému závěru: drtivá většina řidičů své chování pod vlivem uvedených modulů rychle sladí s požadavky bezpečné manipulace,“ tvrdí Jindřich Přívora a dodává, že vytěžená data slouží k hledání slabých míst z hlediska bezpečnosti a ochrany pracovníků, pracovního prostředí a v neposlední řadě i provozních nákladů a nákladů na škody. Slouží také jako podklad k nastavení náplně školení jednotlivých řidičů.

Nárazy vozíku jsou zaznamenávány tříosým akcelerometrem. Pokud dojde k nárazu vozíku do překážky, působí na šasi vozíku zpomalení, které tento akcelerometr zaznamená a odešle do řídící jednotky. Intenzita zaznamenaného zpomalení je uživatelsky definovatelná, tedy systém nebude uživatele upozorňovat například na každý přejezd dilatační spáry v podlaze, ale přejíždění zpomalovacího prahu nepřiměřenou rychlostí nebo nabírání palety za jízdy již zaznamenán bude. Detaily nárazů je možné sledovat z pohledu vozíků nebo řidičů. Při zvlášť silném nárazu je možné vozík zablokovat (velmi zpomalit a znemožnit funkce zdvihu a také velmi zpomalit, aby mohl odjet a nezablokoval například uličku) a ihned informovat odpovědného manažera. Vozík může znovu zprovoznit pouze odpovědná osoba.

Široká nabídka bezpečí

Toyota je schopná zajistit účinné, a přitom jednoduché bezpečnostní technologie, které jsou použitelné ve výrobě i ve skladech všech typů bez ohledu na to, jaké vozíky jsou nejčastěji používány. Pokud jsou určeny k umístění na vozík, jsou univerzální a vhodné pro různé typy manipulační techniky bez ohledu na značku a stáří vozíku: Jedná se například o modré signální světlo BlueSpot červené bezpečnostní zóny Safety Red Zones, kamerové systémy monitorující okolí vozíku, kamery na vidlicích, couvací senzory nebo například mobilní systémy ochrany

Jindřich Přívora míní, že správně a účelně vybavený vozík je základem bezpečného provozu na každém pracovišti. Vozíky jsou ovládány chybujícími lidmi, jsou velké, těžké a často se pohybují v hlučném a nepřehledném provozu. Prvky aktivní i pasivní bezpečnosti a ergonomické uspořádání kabiny i ovládacích prvků zvyšují komfort řidiče a dokáží napravit některé jeho omyly při řízení nebo mohou pomoci těmto omylům předejít.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: Linde MH a Václav Podstawka