Manipulace a technika
Mobilní regálové systémy se používají především ve skladech, kde je potřeba ušetřit co nejvíce místa. Umožňují vytvoření pracovní uličky podle momentální potřeby. Regály se pohybují na podvozcích a jejich pohyb snadno ovládá pracovník skladu.

Pavel Halouska, obchodní zástupce firmy PROMAN, uvádí, že se u mobilních regálů můžeme setkat s několika jejich modifikacemi. Policové regály jsou instalovány ve většině případů vzhledem k jejich hmotnosti a nosnosti na podvozky s ručním pohonem, a proto zde není nutné řešit jejich obsluhu pomocí elektropohonů. Výhodou u tohoto typu regálu je možnost instalace kolejí jak do nově budované podlahy, tak na stávající povrch. V případě pokládky kolejí na stávající podlahu odpadají komplikace se stavebními úpravami podlahy. Výškový rozdíl mezí kolejemi a podlahou se jednoduše vyrovná pomocí nášlapných klínů nebo vložených dřevotřískových desek mezi koleje.

Paletové a konzolové regály obsluhované manipulační technikou musí být poháněny elektromotory. Vzhledem k tomu, že podvozky budou připojeny na elektrickou soustavu, je nutné již při jejich návrhu specifikovat parametry přípojné napěťové soustavy tak, aby byl zajištěn kabelový přívod až k rozvaděči mobilní technologie.

Koleje se nesmí poškodit

Stabilní regály jsou instalovány na hotovou betonovou podlahu, která by měla splňovat příslušnou normu o minimální rovinnosti. Při navrhování maximální nosnosti stabilních regálů by se měla vzít v potaz skutečná únosnost podlahy, tedy její maximální bodové zatížení.

Detailní pohled na podvozek regálu, který se pohybuje po kolejích.

„Plošné a bodové zatížení betonového podkladu si zákazníci často pletou. V mnoha případech poskytnou údaj o maximálním plošném zatížení, který pro navrhování maximální nosnosti regálů není směrodatný,“ upozorňuje Pavel Halouska.

Pokud se investor rozhodne o realizaci mobilních regálů, měl by si v prvé řadě uvědomit, že koleje musí být zabudovány do podlahy. To znamená, že instalace kolejí musí být provedena současně s její betonáží. Pro zabudování kolejí do podlahy je nutné nejdříve připravit podkladovou nosnou betonovou desku nebo pasy, do kterých bude možné koleje ukotvit před následným zalitím finální vrstvou podlahy.  Konečné betonování musí být však prováděno velmi opatrně, tak aby nedošlo k poškození kolejí a jejich geometrie. V případě poškození mohou nastat velké problémy a komplikace při následné opravě a opětovném nivelování.

„V dnešní době nekontrolovatelného růstu cen je instalace tohoto druhu regálové technologie na místě tam, kde nejvýraznější nákladovou položkou pro skladování jsou ceny energií a pozemků. Návratnost investice do mobilních regálů se nejvíce projevuje zejména v chladírenských a mrazírenských skladech,“ tvrdí Pavel Halouska a poukazuje na to, že velké množství firem má v dnešní době velký problém s nedostatečnou kapacitou vlastních skladů. Pronajímají si externí sklady, což jim přináší komplikace v logistice a projevuje se to také na nákladech. Především z těchto důvodů nastal posledních letech u mobilních regálů velký boom. Firmy díky nim dokážou centralizovat skladování do jednoho místa a tím minimalizují čas a prostředky na případnou přepravu materiálu. 

Jak je zajištěna bezpečnost?

Pojízdné regály představují velmi specifické zařízení, které musí splňovat náročné normy i předpisy pro bezpečnost. Proto jsou vždy vybaveny několika bezpečnostními prvky.

„Aby nemohlo dojít k náhodnému kontaktu obsluhy skladu s pohybujícím se podvozkem, je systém podvozků vybaven dvěma druhy světelných bezpečnostních závor. Čelní a případně zadní světelné závory tvořené laserovým paprskem zamezí při neočekávaném vstupu do uličky pohybu podvozků. Druhou pojistkou jsou podvozkové podélné světelné závory, které podvozek zastaví při případném nárazu podvozku do nějaké překážky, například do zapomenuté palety v uličce. Podvozky jsou vybaveny výstražným majákem a zvukovou signalizací – takzvanou houkačkou,“ uvádí Pavel Halouska z firmy PROMAN, která instalovala pojízdné paletové regály například ve firmě KAYSER v Moravské Třebové. Stávající sklad se stabilními regály již kapacitně nevyhovoval požadavkům investora na uskladnění palet. Jediným řešením bylo proto řešení s mobilními paletovými regály. Bohužel skladba a únosnost stávající betonové podlahy neumožnovala instalaci zapuštěných kolejí do vyřezaných drážek v podlaze.

„Proto se přistoupilo k nákladnější a především logisticky náročnější variantě jejich instalace. Byla vybourána původní podlaha, vytvořeny nové betonové pasy a instalovány koleje následně zalité betonovou podlahou. Jako finální pojezdová plocha slouží průmyslová dlažba. Vzhledem k tomu, že pro investora představovaly mobilní regály cestu do neznáma, byl na začátku implementován pouze první blok pojízdných paletových regálů. Po zdárném odzkoušení uvedené technologie se investor rozhodl pro pokračování instalace dalších dvou pojízdných regálů,“ vzpomíná Pavel Halouska a dodává, že mobilní regály přispěly k centralizaci skladování do jednoho místa, což přispělo k výraznému snížení logistických nákladů a ukončení skladování v externích skladech.

Dobré řešení do mrazíren

Jakub Horn, Brand manager v Linde Material Handling Česká republika, je přesvědčen, že pro určité aplikace představují mobilní regály velice dobré řešení. Je to zejména tehdy, pokud firma potřebuje vyřešit nedostatek prostoru ve skladech. Mobilní regály totiž nemají, na rozdíl od jiných typů regálových řešení, pevně nastavené řady a uličky. Na základě studií je dokázáno, že se kapacita skladu při použití mobilního regálového řešení navýší oproti konvenčním řešení z přibližně 55 % až na hodnotu 80 %.
„Velkou výhodou je také fakt, že je možné mobilní regály instalovat i dodatečně. Daleko lepší je však počítat s tímto systémem již během výstavby skladu, například zalitím potřebných kolejnic do podlahy, což eliminuje dodatečné nákladné a náročné frézování,“ upozorňuje Jakub Horn a dodává, že pro vychystávání zboží, je vytvořena jen jedna ulička, do které je možné zajet s vysokozdvižným vozíkem. Ostatní regály jsou přisunuty velmi blízko sobě, což umožňuje dosáhnout maximální kapacity skladu a minimalizovat neproduktivní prostory. 

Kombinace mobilního regálu s regálem stacionárním (řešení Linde MH)

Mobilní regálový systém je vhodný pro sklady s řízenou teplotou, protože do značné míry eliminuje takzvaný prázdný prostor pro vytápění a chlazení. Využití také najde v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, kde se někdy skladují výrobky po jednotlivých šaržích. Mobilní regál naopak není dobrým řešením pro aplikace vyžadující vysokou obrátkovost a tam, kde vzniká potřeba rychlého přístupu k velkému množství skladových položek. Důvodem je vytvoření pracovní uličky, které zabere určitý čas. Navíc není možné pracovat najednou s více vozíky ve více uličkách.

Automatické nebo ruční řízení

Výhodou mobilních regálů je jejich řízení WMS. Regály mohou být řízeny zcela automaticky, kdy se při vjezdu manipulační techniky vytvoří ulička v potřebném místě, nebo mohou být ovládány ručně za pomoci pomocí kabelu nebo bezdrátového ovládání. Ve druhém případě ovládá mobilní regály nejčastěji obsluha vozíku.

Vedoucí oddělení intralogistiky Linde Material Handling Česká republika, Patrik Gescheidt, konstatuje: „Z praxe víme, že ani ta nejdokonalejší manipulační technika ani sebelépe postavený regálový systém nemohou samy o sobě fungovat dostatečně efektivně, pokud není řešení od začátku navrhováno s odpovídající dávkou technické invence. Velmi se nám například osvědčila kombinace mobilních regálů se čtyřcestnými vozíky, což je spojení, které je mimořádně efektivní pro ukládání deskového a tyčového materiálu. Navíc díky čtyřcestným vozíkům lze ještě zvýšit skladovou kapacitu, protože jejich nasazením dokážeme uspořit přibližně 20 % šířky uličky oproti retrakům a až 40 % oproti čelním vozíkům.“
Mezi nejzajímavější projekty oddělení Linde řešení patří dodávka mobilních regálů pro velmi vysoké zatížení, konkrétně pro skladování velmi těžkých kovových výrobků. A právě v tomto případě se osvědčila kombinace mobilních regálů a čtyřcestných vozíků. Zatížení na jeden podvozek mobilního regálu tam dosahuje téměř 1000 tun.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: PROMAN a Václav Podstawka