Manipulace a technika
Regálovým systémům hrozí zejména nebezpečí poškození manipulační technikou. Pracovníci ve skladech a jejich nadřízení by proto měli mít oči otevřené a hlásit každé poškození regálu dodavateli. Jen tak je možné předejít poškození vybavení skladu, zničení zboží a zranění osob.

Čestmír Javůrek ze společnosti PROMAN uvádí, že regálové systémy všech typů a provedení by měly dle normy ČSN EN 15635 projít odbornou inspekcí v intervalu, který nepřesáhne délku 12 měsíců. Za tuto činnost zodpovídá uživatel regálů. Inspekce si může uživatel regálů provádět sám – lépe řečeno uživatelem pověřená osoba, která by měla být v tomto směru proškolená, měla by být seznámena s průvodní dokumentací od dodavatele regálového systému i s příslušnými normami.

„Faktem je, že velká většina našich zákazníků přenechává tuto činnost výhradně nám, tedy dodavateli zařízení, který může i v této otázce využít svých více jak 25letých zkušeností a odborně vedených, plně kvalifikovaných lidí,“ uvádí Čestmír Javůrek ze společnosti PROMAN a podotýká, že první a základní krok každé inspekce představuje vizuální prohlídka, která je u všech regálů zaměřena především:

 • na posouzení celkového stavu regálů, odhalení možného poškození hlavních komponentů regálů
 • kontrolu stability
 • kontrolu obsahu veškerých komponentů, především zabezpečovacích a bezpečnostních prvků
 • namátkově na dotažení šroubových spojů regálů
 • úplnost a správnost bezpečnostního a technického značení regálů
 • zda jsou do regálů zakládány přepravní jednotky, pro které byly regály navrženy a také na to, zda jsou zakládány správným, normou daným způsobem.
Přestavby pouze s dodavatelem

„Nejčastějšími závadami, s kterými se při inspekcích setkáváme, je poškození sloupů, nosníků či konzol regálů, ke kterým dochází nárazy manipulační techniky nebo po styku s přepravními prostředky, které jsou do regálů zakládány,“ tvrdí Čestmír Javůrek a upozorňuje na velký nešvar mezi uživateli, kterým jsou jsou přestavby regálů, k nimž dochází bez jakékoliv předchozí konzultace s dodavatelem. Tím nejenže činí původní projekt a k němu vypočítané nosnosti regálů neplatnými, což je samozřejmě v rozporu s normou i provozní dokumentací, ale mohou lehce zapříčinit zborcení regálového systému, u kterého se i na oko banální přestavbou může zásadně změnit jeho statika.

Regálový systém od společnosti PROMAN

Některým poškozením choulostivých míst regálů lze předejít instalací ochranných prvků nebo doplňkových dílů, které usnadní obsluhu regálového systému. Konkrétně například možné poškození sloupů regálů výrazně sníží ochrany, jež se instalují před nebo přímo na dotčené sloupy. Ukládání palet, beden a dalších přepravních prostředků do regálů jednoznačně usnadní zarážky za paletu, příčníky pod paletu nebo ocelové drátěnky či rošty.

Čestmír Javůrek je přesvědčen, že jedním z úkolů obchodních manažerů, ale i servisních techniků firmy PROMAN je, aby posoudili vhodnost použití těchto dílů a z jejich široké nabídky pomohli uživateli zvolit nejefektivnější řešení.

Za to, že jsou regály navrženy, vyrobeny a dodány v souladu s příslušnými normami a v rozsahu oboustranně odsouhlasené smlouvy, je jednoznačně zodpovědný dodavatel. V případě inspekcí regálů zodpovídá za odbornost a kvalitu jejich provedení, která musí také splňovat patřičné normy.

Uživatel regálů je zodpovědný za to, aby byly regály využívány pro účely, pro které byly navrženy a dodány. Je povinen konzultovat s dodavatelem jakoukoliv chystanou přestavbu či sebemenší změnu v jejich uspořádání. Stejně tak by měl dodavatele neprodleně informovat o poškození nosných dílů regálů a upozornit dodavatele, má-li pochybnost o jejich stabilitě a funkčnosti.       

Regály je potřeba chránit

Jakub Eger, z oddělení prodeje ND logistických systémů ve firmě Jungheinrich (ČR), tvrdí, že obecně je potřeba chránit hlavně stojiny regálových systémů, především pak jejich spodní části. Ty jsou vystaveny největšímu tlaku zatížení. Nesou v podstatě nejen hmotnost palet a zboží, ale i samotnou regálovou konstrukci. V úrovni podlahy se zároveň pohybuje manipulační technika i další stroje, takže riziko poškození stojiny je poměrně značné. K ochraně slouží celá řada ochranných prvků, konkrétní podmínky pak určují, jaký typ bude nejvhodnější.

Na otázku, k jakému opotřebení nebo poškození regálů nejčastěji dochází, Jakub Eger odpovídá: „Nejčastější je to právě zmiňované poškození stojiny kolizí s manipulační technikou ve spodní části. Druhé nejčastější poškození je pak protlačení nosníku regálu, ke kterému dochází při zakládání palety a špatnému nastavení výšky zdvihu vidlí. Toto poškození není tak rizikové pro celkovou stabilitu konstrukce, ale přesto je dobré při výběru techniky dbát na dobrý výhled a případné vybavení asistenčními systémy, které obsluze usnadní volbu správné výšky zdvihu.“

Kontrola jednou za 12 měsíců

Jakub Eger zdůrazňuje, že kontrola technického stavu regálů musí probíhat dle závazného Nařízení vlády č. 378 / 2001. Provádí se dle technické dokumentace výrobce, norem ČSN EN 15635, ČSN 269030 a vyhlášky ČUBP č. 48/1982Sb. Toto nařízení vyžaduje periodickou kontrolu dle vlastní evidence uživatele minimálně jednou za 12 měsíců nebo na základě výzvy po rozšíření či přestavbě regálových zařízení. Kontrolují se následující prvky:

 • kontrola technického stavu regálů
 • provozní dokumentace
 • stav konstrukcí regálů
 • stav kotvení regálů
 • svislosti a vodorovnosti regálových sestav
 • stabilita regálů
 • tuhost spojů regálů
 • průhyb nosníků
 • značení regálového zařízení
 • značení maximálního dovoleného zatížení
 • stav příslušenství (pokud je nainstalováno)
Tři intervaly kontrol

Patrik Gescheidt, vedoucí oddělení intralogistiky Linde Material Handling Česká republika, podotýká, že regálové systémy jsou jednou z hlavních součástí většiny skladů a hal. I přes to, že se na první pohled jedná o takzvané věčné vybavení, není radno je zanedbávat a spoléhat se, že budou v neměnném stavu fungovat neustále. Následky kolapsů regálových systémů bývají velmi těžké, ať už z hlediska materiálních škod, tak i z hlediska možného ublížení na zdraví pracovníků.

Regály v barvách Linde Material Handling

„Základní prevencí před vznikem takovýchto nehod jsou předepsané pravidelné kontroly a revize regálových systémů. Ty vyplývají ze zákoníku práce a dalších nařízení a předpisů vznikajících v souvislosti se stále se zvyšujícími požadavky na BOZP. Pravidelné kontroly a revize regálových systémů mohou včas odhalit poškození regálů způsobené nedbalým řízením manipulační techniky, případně upozorní na deformací vzniklou nadměrným přetěžováním regálů.  Kontroly nejen že poukážou na případná rizika, hlavně pomohou předcházet jejich vzniku,“ je přesvědčen Patrik Gescheidt.

Na základě zkušeností doporučuje oddělení intralogistiky v Linde Material Handling Česká republika provádět kontroly a revize regálových systémů ve třech časových intervalech. Tou první je pravidelná, prokazatelná, a především evidovaná kontrola regálových systému na týdenní bázi, kterou mohou provádět přímo odpovědní pracovníci skladu. První kontrola slouží k odhalení deformací, poškození nebo chybějících součástí, jež jsou patrné na první pohled. V rámci druhé kontroly odborníky doporučované v měsíčním intervalu se prověřuje svislost stojin. Třetí a poslední kontrola, kterou je potřeba provádět jednou ročně a která by měla být provedena nezávislým a kvalifikovaným pracovníkem, je proměření a zevrubná kontrola celého systému.

Patrik Gescheidt v souvislosti s kontrolami říká: „Správné a včasné provádění revizí regálových systémů je velmi důležité a má podobná pravidla jako provádění pravidelných kontrol bezpečnosti provozu manipulační techniky. Proto procesy nastavené v naší firmě jsou podobné, jsou samozřejmou součástí systému managementu jakosti a je pro ně používán stejný informační systém.“

Ochrana i prevence

Aby nedocházelo k poškození regálových systémů manipulační technikou je vhodné sklad vybavit ochrannými prvky s deformační zónou. Zabrání se tak kolizím mezi vysokozdvižnými vozíky a regály. Výrazně značené ochranné prvky mají také silný preventivní efekt. Tento efekt napomáhá k tomu, že si řidič nebo operátor uvědomí, kde ke kolizi může dojít. Nebezpečné místo je vnímáno rovněž periferním viděním. Samotnou manipulační techniku je možné také vybavit čidly nárazů a monitorovacím systémem. Tento systém napomáhá eliminaci případů, kdy řidič narazí do regálu, ale v obavách z postihu tuto skutečnost nepřizná a doufá, že se na nehodu vůbec nepřijde.

Dalším způsobem ochrany regálů je vhodné rozložení zátěže a především naprosté předcházení jejich přetěžování. Jednoznačně platí, že je důležité respektovat štítky nosnosti a návody k použití. V žádném případě není přípustné, aby na regálových systémech byly po dodání prováděny úpravy bez předchozí konzultace a odsouhlasení dodavatelem. Provedené změny by mohly narušit stabilitu celého řešení.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: Jungheinrich, Linde a PROMAN