Manipulace a technika

Existuje mnoho variant vysokozdvižných vozíků a jejich příslušenství. Provozovatel každé flotily by měl mít proto jasnou představu o nosnosti a souvisejících rizicích.

Antonín Ženíšek, vedoucí školicího střediska STILL ČR uvádí, že nosnost vysokozdvižného vozíku je výrobcem stanovena jako maximální hmotnost vycentrovaného břemene v přesné poloze určeného umístění, se kterým je vysokozdvižný vozík schopen bezpečně manipulovat. V případě, že zátěž není vycentrována, snižuje se kapacita a nosnost stroje. 

Tabulka pro přídavné zařízení.

Povinnou součástí každé manipulační techniky je i štítek od výrobce s údaji o nosnosti a se specifikací maximálního zatížení, které může vysokozdvižný vozík bezpečně zvednout při různých úhlech naklopení stožáru, nebo údaji pokud je vybaven přídavným zařízením.  Na štítku by měly být zobrazeny: nosnost, výška zdvihu, vzdálenost těžiště, výrobce, typ-model a výrobní číslo. Další důležitým a nezbytným údajem je štítek se zátěžovým diagramem (používá se i název diagram nosnosti) udávající maximální nosnost při určité výšce vyzdvižení břemene a také informace o přídavném zařízení, protože se jeho vlivem změní dynamické a provozní vlastnosti vysokozdvižného vozíku.

Audio nebo vizuální alarm varuje

Nosnost vysokozdvižných vozíků je výrazně ovlivněna výškou zdvihu nebo maximálním zdvihem vidlic. Vysokozdvižné vozíky mají větší nosnost při nižších výškách zdvihu než při maximální výšce zdvižení. „Obsluha těchto strojů s nedostatečnými znalostmi o nosnosti vystavuje sebe a ostatní, kteří je obklopují, vážným rizikům,“ upozorňuje Antonín Ženíšek a dodává, že provozovatelé a řidiči vysokozdvižných vozíků by si měli být vědomi závažnosti a opodstatněnosti těchto skutečností:

• Vlivu zatížení, tvaru a velikosti nákladu na vysokozdvižný vozík.
• Správných způsobů manipulace s břemenem a jeho umístění při zvedání a při přepravě.
• Rozdílu mezi číslem modelu uvedeném na vysokozdvižném vozíku a údaji na štítku se zátěžovým diagramem.

„Existují technické možnosti, jak hlídat obsluhu, aby nepřetěžovala vysokozdvižný vozík. Je to například zařízení pro varování před přetížením. Může být poskytováno audio nebo vizuálním alarmem. Dále i inteligentním nastavením stroje, pokud to jeho vybavení umožňuje,“ doporučuje Antonín Ženíšek.

Při přetížení hrozí mnohá nebezpečí

Rovněž Jindřich Přívora, PR manažer společnosti Toyota Material Handling CZ, poukazuje na skutečnost, že diagram nosnosti obsahuje základní informace pro manipulaci s břemeny o určité hmotnosti vzhledem k těžišti vozíku a k výšce zdvihu. Při přetížení vozíku hrozí mnohá nebezpečí – například pád nákladu z vidlic, převržení vozíku nebo jeho poškození. Padající vozík nebo náklad může zranit řidiče, jiné pracovníky skladu, kteří se právě pohybují v jeho blízkosti, nebo může způsobit škodu na vybavení provozu apod. Jízda s přetíženým vozíkem je jedním z nejrizikovějších prohřešků, který může obsluha vozíku spáchat. Velmi důležitou hodnotou je nosnost vozíku, která musí odpovídat hmotnosti a těžišti přepravovaných břemen. Zohlednit je nutné i takzvanou zbytkovou nosnost, která se stanovuje tak, aby v určité manipulované výšce odpovídala potřebám provozovatele a bezpečnosti provozu, zejména při provozování různých přídavných zařízení motorových vozíků.

„Na zbytkovou nosnost má vliv více okolností. Například typ pneumatik (vzdušnice zbytkovou nosnost snižují), jednoduchá nebo zdvojená kola (zdvojená kola nosnost zvyšují), boční posuv (je-li integrovaný, zmenšuje se vzdálenost přídavného zařízení od nosné upínací desky, takže zbytkovou nosnost zvyšuje),“ tvrdí Jindřich Přívora.

Je-li na vozíku používáno více druhů přídavných zařízení (běžně dochází ke střídání vidlic a kleští), která se podle potřeby střídají (například vidlice různé délky nebo vidlice a kleště apod.) je nutné pro každé přídavné zařízení spočítat zbytkové nosnosti zvlášť. Je-li výjimečně na standardních vidlicích manipulován jakýkoli nestandardní náklad (hmotnost, vyložení nákladu, posunuté těžiště), musí si obsluha vozíku počínat velmi opatrně, protože hodnoty uvedené na štítku zbytkových nosností neplatí a je vhodné požádat dodavatele o přesný výpočet zbytkových nosností ve výškách, kde je nestandardní náklad manipulován.

Pozor na manipulaci s delšími vidlicemi!

Jindřich Přívora podotýká, že naprostá většina vozíků v současné době k manipulaci využívá vidlice. Je nějak omezena délka vidlic vozíků? Obecně ne. Nicméně je nutné si uvědomit, že zbytková nosnost vozíku je standardně kalkulována pro vyložení břemene 500 respektive 600 mm. Delší vidlice pak svádí řidiče k umístění menšího nákladu na špičky vidlic. U vidlic délky nad dva metry je již nutné prověřit vliv na zbytkovou nosnost vozíku a případně přepočítat zátěžový diagram. Pokud budeme hovořit o maximální délce „návleků“, lze ji vypočítat jako délku vidlic dělenou 0,6.

Problematika provozu motorových vozíků je v současné době řešena právními předpisy, zejména zákonem č. 309/2006 Sb., normou ČSN 26 9030 a zákonem č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), ve znění pozdějších předpisů, odkazujících se na požadavky stanovené výrobcem jednotlivých motorových vozíků a přídavných zařízení a jejich provozovatelem. „To znamená zaměstnavatelem provozujícím vozíky, s ohledem na konkrétní podmínky a požadované způsoby bezpečné manipulace,“ upřesňuje Jindřich Přívora a dodává, že v souladu s právními předpisy je proto provozovatel odpovědný za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci povinen stanovit konkrétní požadavky na bezpečnou manipulaci i ve vztahu k zbytkové nosnosti vozíku.

Vozík jen se štítkem s diagramem

„V rámci předprodejní přípravy našich vozíků je přítomnost štítku s diagramem nosnosti a dostatečná čitelnost důsledně kontrolována. Bez diagramu nosnosti nesmí být u nás vozík expedován k zákazníkovi,“ zdůrazňuje Vladislav Záveský, product manager Linde Material Handling Česká republika (dále Linde MH). „Pokud náš technický komisař při následných technických kontrolách zjistí, že štítek nesplňuje požadavky nebo byl odstraněn, pak tento nedostatek zařadí mezi vážné závady vozíku ohrožující bezpečnost provozu. Znalost používání diagramu je základem kvalifikace řidiče vozíku.“

Řidič má k dispozici na každém vozíku štítek s diagramem nosnosti, aby mohl řádně stanovit bezpečné podmínky manipulace. Ne vždy musí řidič správně diagramu porozumět. Například neodhadne-li dostatečně přesně hmotnost a polohu těžiště břemene, mohou být následky fatální. „Klíčem k zamezení nehod jsou moderní asistenční systémy jako je Linde Safety Pilot od Linde MH, který dokáže předejít tomu, aby řidič překročil hodnoty dané diagramem nosnosti. Systém automaticky zastaví zdvih břemene do větší výšky, než je bezpečné. Brání také pohybu vozíku s nákladem nebo vidlicemi zdviženými příliš vysoko, což se eliminuje riziko převrácení,“ vysvětluje Vladislav Záveský.

V základní verzi Select pomocí přídavného LCD displeje znázorňuje aktuální hmotnost nákladu, aktuální výšku zdvihu, polohu těžiště a následně indikuje maximální přípustnou výšku. Celý systém je založen na neustálé kalkulaci současného působení  výšky zdvihu, hmotnosti a těžiště nákladu. Plní funkci elektronického diagramu. Řidič tak pracuje zcela a bezpečně a ví, s jak těžkými břemeny aktuálně manipuluje. Ve vyšší verzi Active nabízí ale ještě mnohem více. Může zobrazovat například souhrn hmotností manipulovaných nákladů, omezení zdvihu, omezení rychlosti a ochranu proti opotřebení vidlic pomocí blokace jejich spuštění až na podlahu.

Řešení i pro paletové vysokozdvihy

Podobný pomocník s názvem Linde Load Management je nyní k dispozici i pro stohovací vysokozdvižné vozíky Linde. Systém ukazuje obsluze na displeji všechny důležité údaje o zatížení a provádí opatření v případě chyb při manipulaci. Zabrání tak nehodám s možným zraněním osob nebo poškození zboží či skladovacích zařízení.

Velký barevný displej zobrazuje informace o zatížení, a to jednak skutečnou hmotnost nákladu a zároveň aktuální a maximální přípustnou výšku zdvihu. Asistenční systém navíc varuje obsluhu, pokud se zvedací sloup přiblíží k meznímu zatížení. V takovém případě se na displeji objeví varovný žlutý symbol a současně se ozve zvuková výstraha.  Pokud však obsluha nadále náklad zvedá, systém zvedání deaktivuje, aby se předešlo kritické situaci.

Václav Podstawka

Foto: STILL a Václav Podstawka