Doprava a spedice

Řízení kombinované dopravy zahrnuje rozsáhlý balík činností.  Aby každá zásilka byla za přiměřených nákladů ve správný čas na správném místě, je třeba provést celý řetězec úkonů.

Odborníci ze společnosti METRANS uvádějí, že právě z podstaty principu kombinované dopravy je nutné současně řídit více druhů dopravy, včetně propojovacích uzlů. Cílem je plynulá, rychlá a efektivní přeprava jednotlivých kontejnerových zásilek. V tomto článku se zaměříme na železniční přepravu, silniční přepravu a provoz překladišť. Uvedené rozdělení již naznačuje dělbu práce a okruhy odpovědnosti, které je nutné neustále koordinovat.

Vše řídí dispečink

Vlastní železniční přepravu mezi přístavy a vnitrozemskými kontejnerovými terminály, jejichž provoz zajišťuje METRANS, provádí dceřiná společnost METRANS Rail. V rámci uskupení METRANS Group zodpovídá tato společnost za efektivní využívání hardwaru, tedy lokomotiv a vagónů. Nástrojem pro splnění tohoto cíle je nasazení nejmodernějších technologií, využívání vysoce sofistikovaných IT systémů včetně GPS sledování.

„Celý tento provoz řídí nonstop dispečink, který má pod neustálou kontrolu pohyb všech vlaků, činností jednotlivých strojvedoucích a dokáže velice pružně reagovat na aktuální provozní situace na železniční síti. Na základě nepřetržité aktualizaci traťových dat je tento sytém schopen například zajistit objízdnou trasu v případě mimořádných událostí a tím eliminovat případné zdržení vlaků na cestě,“ vysvětluje Jaroslav Fürst, Rotterdam/Duisburg customer service manager ve společnosti METRANS, a dodává, že jedním z mnoha výstupů jsou neustále aktualizovaná data o plánovaných příjezdech. Zde se již tyto informace prolínají s činností vnitrozemských terminálů.

Manipulace s kontejnerem na terminálu METRANS

Takto získaná data jsou opět malou částí mozaiky, které využívají pro řízení terminálů dispečeři. Terminály pracují v režimu 24/7 a vzhledem k obrovskému objemu přepravovaných kontejnerů si opět nelze představit bez dokonale pracujícího řídicího systému, který musí být schopen koordinovat všechny komponenty, které se přepravního řetězce účastní. „V reálu to znamená, že v jednom časovém úseku je nutné na terminálu řídit celé vlakové soupravy, operace s jednotlivými kontejnery – skládání/nakládání vlaků a silničních souprav a vstup a výstup kontejnerů a dopravních prostředků na/z terminálu s navazující kontrolní činností. Pouze dokonale fungující tým kvalifikovaných pracovníků s podporou dokonale vyladěného systému může zvládnout odbavit denně stovky kontejnerů ve všech příchozích i odchozích směrech. Že je to práce skutečně velmi pestrá, si asi dokážete představit,“ zdůrazňuje Pavel Kaňka ze společnosti METRANS.

Dalším neméně důležitým článkem, který je ale maximálně senzitivní z pohledu zákazníků, je poslední míle zajišťovaná zpravidla silniční přepravou. Tu má na starosti na každém terminálu dispečink silničních přeprav, který koordinuje přepravy podle aktuálních požadavků zákaznických servisů.

Nezbytná návaznost přeprav

Základním klíčem pro řízení kombinované dopravy je samozřejmě požadavek zákazníka, pro kterého je přeprava zajišťována. METRANS vychází ze zadání objednávky a podle té dochází k plánování přepravy. Řídit pak celou cestu mezi přístavem a příjemcem, resp. odesílatelem je z velké části prací provozního systému MIS. Tento systém podporuje veškeré činnosti spojené s řízením celého řetězce, a to jak plánování a řízení železniční přepravy, tak i koordinaci provozu terminálů a silniční přepravy. Všechny tyto oblasti systém propojuje a vytváří tak synergický efekt.

Jaroslav Fürst

„Jednotlivé železniční přepravy na sebe musí navazovat. Musíme se podívat na fakt, že síť našich překladišť propojuje téměř celou Evropu, jednotlivé kontejnery jsou přepravovány i více vlaky na sebe navazujícími přes centrální HUB terminály. Opět jsme u spolupráce dílčích pracovišť, která jsou propojena naším systémem a oboustranně komunikují, nejen mezi sebou, ale také s našimi subdodavateli dílčích služeb, myslím tedy naše železniční a i silniční dopravce,“ říká Jaroslav Fürst.

Vše začíná u důkladného plánování, aby jedno navazovalo na druhé, následné řízení je pak již téměř rutinní záležitostí provozních pracovišť. Právě přesná návaznost jednotlivých článků a tím tedy maximální možná přepravní rychlost je ukazatelem kvalitního servisu, proto této problematice METRANS věnuje maximální pozornost.  Pavel Kaňka zdůrazňuje, že naší hlavní činností společnosti METRANS je přeprava z a do námořních přístavů: „Proč je to důležité? Pokud se dnes zpozdí nebo urychlí příjezd kontejnerové lodi s přepravní kapacitou 20 000 TEU, tak to má výrazný dopad na celý plánovací proces. K jedné lodi této kapacity je směrováno vždy několik importních a exportních vlaků a náhlé změny příjezdů lodí potom vyvolávají zpětné rázy do následných logistických řetězců.“

Všudypřítomný systém MIS

Základní nástroj pro řízení dopravy představují informační technologie. Sítí překladišť METRANS projede každý týden více než 550 vlaků s mnoha tisíci kontejnerů. Plynulé, přesné a rychlé odbavení všech zásilek si bez kvalitní IT podpory nelze vůbec představit. „Jsme tedy oprávněně pyšní, že náš provozní systém MIS je produktem našich IT specialistů. Znalosti našich programátorů a jejich každodenní kontakt s provozními útvary umožňují rychlé implementování nových procesů, ať už se jedná o požadavky zákazníků nebo úpravy vyplývající z nových všeobecných předpisů. Vývoj tedy není nikdy ukončen a na pozadí probíhají neustálé aktualizace,“ podotýká Jaroslav Fürst a dodává, že MIS tvoří páteř veškeré činnosti. Je neviditelný, ale všudypřítomný, neexistuje jediný krok přepravy kontejneru, který by nebyl podchycen. MIS je na úplném začátku při přijetí objednávky zákaznickým servisem od zákazníků, s nimiž následně formou různými hlášení komunikuje. Informace v MISu se dále transformují do podoby reálné přepravy a manipulace kontejnerů na terminálech. MIS zajišťuje činnosti, které jsou pro zákazníky neviditelné, řídí depa a opravy kontejnerů, komunikuje s rejdaři. V neposlední řadě veškeré výstupy končí také v ekonomickém oddělení, kde se celý kruh uzavírá.

Pohyb kontejneru řídí informační systém.

„Od zákazníka musíme dostat kompletní informace nutné pro realizaci přepravy. Standardně formou objednávky přepravy, včetně příslušných příloh a dokumentů, tak jak to definují Obchodní podmínky. Stručně shrnuto objednávka musí obsahovat informace odkud, kam, co a kdy,“ tvrdí Pavel Kaňka. „Převážná většina našich zákazníků jsou dlouhodobí partneři. Z tohoto důvodu se často nesetkáváme s problémy vyplývajícími z nedostatků nebo nepřesností v zadání přepravy. V případě, že údaje nejsou správné nebo úplné, vždy vypomůže náš zákaznický servis.“

Dlouhodobými partnery firmy METRANS jsou také externí dopravci, ať již silniční nebo železniční. Jedná se o dlouhodobou spolupráci přetrvávající někdy i desetiletí, takže vztahy jsou velice úzké. „Proto i požadavky z naší strany byly během této doby sladěny k oboustranné spokojenosti a denní provozní činnosti běží bez zásadních problémů,“ je přesvědčen Pavel Kaňka.

Informace o nebezpečném zboží
Zásilky s nebezpečným zbožím mají své místo.

Co je třeba navíc řešit, pokud se jedná o přepravy nebezpečných věcí? V souladu s požadavky předpisů pro přepravu nebezpečných věcí, ať již podle ADR pro silnici, RID pro železnici, případně i okrajově IMDG Code pro námořní přepravy, je nutné od zákazníků získat veškeré informace a náležitosti potřebné k takové přepravě. Jedná se například o základní informace o přepravovaném nebezpečném zboží (UN číslo, název, obalová skupina apod.), IMO deklaraci, případně další doplňující informace. Vše obsahuje objednávka od zákazníka, takže pro zákaznické servisy je pak velmi snadné objednávku zpracovat v systému a připravit k realizaci. „Tím, že systém spojuje všechny články řetězce, v němž se zásilka s pohybuje, dosahujeme velice efektivního přenosu informací všude, kde je potřeba. Například naše terminály mají vždy k dispozici informace o tom, jaké zásilky přijíždějí, jaké mají mít náležitosti ohledně značení či jak plánovat nakládky na vlaky. Naše tahačové dispečinky mohou s předstihem plánovat přepravy na poslední míli a přidělovat vhodnou techniku a odborně kompetentního řidiče,“ vysvětluje Jaroslav Fürst.

Vedle všeobecných požadavků pro nebezpečné přepravy dle ADR/RID je v poslední době velmi aktuální také bezpečné balení a zabezpečování zboží v kontejnerech. METRANS registruje větší počet kontrol v přístavech, kde je nebezpečné zboží podrobováno častějším kontrolám ze strany přístavních orgánů. V roce 2016 vstoupil v platnost předpis o deklarování přesné váhy (SOLAS/Verified Gross Mass – VGM) pro námořní přepravu. V současné době dochází ke zpřísnění i na železnici. Provozovatelé železniční infrastruktury instalují průjezdní váhy, které dokážou vyhodnotit překročení osových tlaků jednotlivých náprav. To má za následek odstavení soupravy, nutnost odlehčit přetížené vozy a také hrozbu pokut.

Neustálý vývoj je nutný

Prvním cílem společnosti METRANS v roce 2020 je i nadále uspokojovat potřeby klientů.  Neustálé investice do celého systému, počínaje nákupem lokomotiv a vagónů, přes stavební úpravy terminálů a zvyšování kapacity překladištní techniky, konče zaváděním dalších IT aplikací představují cestu pro splnění tohoto cíle.

„Intermodální přeprava znamená propojení železnice a silnice, přičemž průsečíkem jsou vnitrozemské kontejnerové terminály. Stále sledujeme vývoj trhu, existující i nově vznikající toky zboží a naši terminálovou síť adaptujeme podle těchto požadavků. Proto i do budoucna počítáme s dalším rozvojem terminálové sítě,“ říká Pavel Kaňka a upozorňuje na udržitelný rozvoj a ekologickou přepravu, která se pomalu dostává do povědomí zákazníků. Pro některé z nich již představuje velice důležitou součást obchodní politiky. Intermodální přeprava již sama o sobě napomáhá splnit ekologické cíle. METRANS jde ale ještě dál. Společně s mateřskou společností HHLA uvádí produkt „Balanced Logistics“ – CO2 neutrální přeprava. HHLA a METRANS tímto podtrhují závazek být jak ekonomicky úspěšný, tak sociálně a ekologicky odpovědný.

„Vyvinuli jsme projekt HHLA Pure, jehož pomocí dokážeme zajistit klimaticky neutrální přepravu z přístavu do evropského zázemí, což významně přispívá ke snižování emisí CO2 souvisejících s dopravou. Tento produkt umožňuje našim klientům zajistit ekologickou železniční dopravu zprostředkovanou intermodálním řešením METRANS,“ tvrdí na závěr Pavel Kaňka.

Text a foto: Václav Podstawka