Doprava a spedice
Během námořní přepravy v kontejnerech dosahuje využití prostoru kontejneru průměrně 65 % z jeho celkového objemu. Ve zbývajících 35 % se přepravuje pouze vzduch, který má různé složení. Včetně plynů. Tyto plynné látky jsou většinou neškodné, ale najdou se i takové, které mohou být vysoce škodlivé pro zdraví.

Spolu se zabaleným zbožím cestují v kontejneru různé výpary po použití pesticidů, herbicidů, výpary z chemické úpravy povrchů nebo plyny, kterými se prodlužuje trvanlivost potravin. V kontejnerech se však může škodlivý plyn vyskytovat také záměrně, a to ve fumigovaných kontejnerech. Fumigace je technika využívající toxický plyn jako preventivní nebo léčebné ošetření zboží případně prostoru proti škůdcům. Cílem je zabezpečit, aby nedošlo jednak k degradaci přepravovaného nákladu nebo jeho zajišťovacích prostředků, které jsou velmi často vyráběny ze surového dřeva.

Klasifikace: UN 3359

V rámci logistických procesů námořní přepravy má tato technika za úkol také zabránit přesunu živých organismů a chorob mezi různými kontinenty. Například živý dřevokazný hmyz zjištěný v kontejneru může být příčinou pro vrácení kontejnerové zásilky zpět odesílateli třeba i na druhý konec planety a náklady za tento návrat si nese odesílatel, který je odpovědný za stav podané zásilky. Z odborného pohledu jsou fumigované kontejnery zařazeny mezi nebezpečné věci a musí splňovat požadavky předpisů pro takovou přepravu.

Fumigované kontejnery jsou klasifikovány jako UN 3359, Zaplynovaná nákladní dopravní jednotka, tř. 9. Pokud takový kontejner neobsahuje žádné jiné nebezpečné věci, pro pozemní přepravu podléhá pouze ustanovení 5.5.2 ADR, resp. RID, to znamená, že musí být použity přepravní/dopravní jednotky, které omezí únik plynu na minimum, aby byla fumigace efektivní. Osoby manipulující s takovými jednotkami musí být proškoleny přiměřeně svým odpovědnostem, aby se předešlo rizikům vyplývajícím z podstaty použití toxických plynů. Kontejnery pak musí být také označeny speciální značkou podle vzoru 5.5.2.3.2 ADR, resp. RID. Značka se umisťuje na dveře kontejneru a musí obsahovat povinné údaje o použitém fumigantu, jeho množství a datu provedení fumigace. Před vykládkou pak musí být kontejner v souladu s postupy výrobce fumigantu řádně odvětrán a odvětrání musí být vyznačeno v uvedené značce. Po vyvětrání a vyložení nákladu je tato značka odstraněna.

Měření koncentrace plynů

Kontejnery po všech takovýchto přepravách musí být bezpečné pro další použití. Jak ale zajistit, nebo ověřit, že kontejnery, ať již po fumigované přepravě nebo jiné přepravě, během které se v kontejneru vyskytovaly plyny, jsou bezpečné a je možné je použít pro další nakládku a přepravu?

Pro tyto účely společnost METRANS již v roce 2019 zahájila pilotní projekt měření koncentrace plynů bez nutnosti otevření dveří kontejneru, a to na terminálu v Dunajské Stredě. Tím dokáže zabezpečit, že nedojde k ohrožení zdraví pracovníků, kteří kontejner pro potřeby manipulace s nákladem otevřou. METRANS dlouhodobě spolupracuje se společností ECO WORLDWIDE SOLUTIONS – EWS GROUP, která patří k evropské špičce v oblasti měření plynů. Díky této spolupráci dokáže společnost plyny v kontejnerech nejen měřit, ale také bezpečně odvětrat. Technologie použité jak pro měření, tak i pro odvětrání, splňují nejpřísnější kritéria pro bezpečnost lidského zdraví, ochranu životního prostředí a také pro jednoduchou a spolehlivou obsluhu. Díky tomuto servisu společnost dokáže svým zákazníkům změřit, jaké složení plynů se v kontejnerech nachází a případně odvětrat tyto škodlivé plyny tak, aby byl zajištěn bezpečný vstup do kontejnerů a bezpečné vyložení nákladu. A protože je tento projekt zákazníky vítán, bude se zmíněná služba dále rozšiřovat i na terminály s České republice, Maďarsku a v Polsku.

Jaroslav Fürst, METRANS

Foto: METRANS