Doprava a spedice
Z důvodu zjištění zájmu společností o zapojení do přípravy a následném možném využití dotačních projektů (Operační program Doprava III) na obnovu vleček, pro definování okruhů aktivit zájmu jednotlivých společností byla Svazem chemického průmyslu ČR (SCHP ČR) ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR (MD ČR) a Sdružením železničních nákladních dopravců (ŽESNAD) připravena jednoduchá online anketa k vyplnění na Google Forms.

Výsledek ankety ukazuje na to, že dopravci, provozovatelé a majitelé železničních vleček mají obrovský zájem o inovativní řešení, modernizaci a revitalizaci svých vleček, zvýšení jejich únosnosti, bezpečnosti, přitom jsou si vědomy, že dotační tituly nepočítají s činnostmi běžné údržby, ale hlavně s rozšířením možnosti provozu vleček, který by umožnil další přesun zbožových toků na ekologičtější způsob přepravy, případně by udržel stávající dlouhodobé objemy železničních přeprav, a to pro delší časový horizont.

Anketa potvrdila zájem

Do dotazníkového šetření se celkem zapojilo 142 vleček ze 115 členských společnosti SCHP a ŽESNAD, o dotační projekty pak projevilo zájem 126 vleček. Výsledek dotazníku za SCHP hovoří o obrovském zájmu chemických společností o přepravu po železnici, neboť z 39 dotázaných vleček jich 38 má zájem o zapojení do případných dotačních programů. Nejvíce vleček má zájem o modernizace zabezpečovacích zařízení vlečky, což je vzhledem k nebezpečnosti přepravovaných komodit očekávané a žádoucí, dále pak o opravy infrastruktury (železniční mosty, kolejové váhy, záchytné jímky) a o výstavbu nových manipulačních/odstavných kolejí, popřípadě modernizace stávajících. Pět chemiček má zájem o rozšíření kombinovaných přeprav tím, že by si zřídily v rámci své vlečky terminály, kde by mohly realizovat první a poslední míli po železnici, manipulovat kontejnery a regulovat podle svých potřeb přísun surovin a polotovarů do výroby a na expedici výrobků zákazníkům. Tato potřeba u chemických firem vzniká zejména díky nemožnosti ve většině veřejných terminálů skladovat, byť krátkodobě, kontejnery obsahující nebezpečné chemické látky a směsi a rozložit tím sukcesivně kumulované dodávky, které vznikají většinou na dlouhých trasách. Že se jedná o pět nejvýznamnějších vleček ukazuje i fakt, že co do počtu zabírají jen 13 procent z celkového počtu zájemců o dotační projekty, ale na těchto pěti vlečkách se zmanipuluje více než 41 procent veškerých zbožových toků všech zájemců z řad chemických společností. A že to nejsou žádná malá množství, ukazuje další výstup z ankety. Na vlečkách chemických společností se v roce 2020 zmanipulovalo bezmála 10 milionů tun zboží z celkových 44 milionů tun (jen účastníci ankety, mimo vlečky Českých přístavů).

MD ČR nyní zapracovává připomínky SCHP ČR a ŽESNAD k rámcovému nastavení základních parametrů připravovaného programu, zpřesňuje klíčové ukazatele pro měření udržitelnosti programu a precizuje časový harmonogram všech nutných akcí k vyhlášení programu, který by měl být vyhlášen 2. Čtvrtletí roku 2022.

SCHP ČR připravil pro další jednání s Ministerstvem dopravy skupiny odborníků z členských společností, kteří budou spolupracovat na zpřesňování podmínek dotačního programu, které jsou specifické pro přepravy chemických komodit jak volně ložených, tak i v celé škále obalů. Musíme si uvědomit, že většina chemických komodit je klasifikována mezinárodními předpisy pro přepravy nebezpečných věcí jako nebezpečná a tím klade daleko větší důraz na bezchybné zajištění přepravy ve všech krocích přepravního řetězce.

Účinný nástroj ChemMultimodal

Velmi účinným nástrojem pro přípravu chemických podniků na ještě širší a využití vleček, a to nejen pro železniční přepravy, ale i pro jejich využití pro multimodální přepravy byla realizace projektu ChemMultimodal v letech 2016 – 2019. V rámci projektu bylo dosaženo následujících výstupů:

  • Analýza možností – zvýšení podílu multimodálních přeprav v oblasti chemické logistiky
  • Infrastruktura  – multimodálních přeprav stávající a optimalizace shuttle spojení a provozu terminálů s důrazem na přímé vazby na operátory multimodálních přeprav.
  • Zvýšení přeprav ve vybraných chemických společnostech, vyšší míra přizpůsobení poskytovatelů logistických služeb potřebám chemického průmyslu ve vývozu i dovozu chemických komodit
  • Osvěta (brožura, web) – systémová edukace pracovníků v celém přepravním řetězci, spolupráce s akademickou sférou na realizaci. Webová stránka https://chemmultimodal.upce.cz/ vznikla jako jeden z výstupů projektu Interreg CENTRAL EUROPE – ChemMultimodal a vytváří prostor a inspiraci, nejen pro udržitelnost závěrů projektu, ale i pro revitalizaci podnikových vleček.

V rámci pilotní fáze, která proběhla od února 2018 do listopadu 2018, byly nástroje testovány v rámci sedmi pilotních projektů, do nichž se zapojilo 59 chemických společností a poskytovatelů logistických služeb v partnerských zemích. V rámci vícestranných a dvoustranných setkání byly diskutovány konkrétní užívané trasy a způsoby přepravy chemického zboží a byly hledány možnosti přechodu na jiný druh dopravy, včetně kalkulace potenciálních úspor emisí CO2 s využitím navrženého kalkulátoru emisí. Partneři projektu monitorovali nově uzavřené kontrakty a dokumentovali dosažené výsledky, včetně úspor emisí CO2. Celkem bylo v průběhu pilotních projektů identifikováno 45 tras využívajících multimodální dopravu pro přepravu chemického zboží. Navíc bylo s využitím multimodální dopravy testováno sedm nových tras a dalších šestnáct tras je předmětem dalšího jednání zúčastněných stran. Díky realizaci nově navržených přeprav došlo k úspoře více než 8 000 tun emisí CO2 za rok. Právě tyto praktické zkušenosti se snažíme plně využívat při přípravě nového projektu.

Tomáš Kudrna a Ladislav Špaček (SCHP ČR)

Foto: PKP Cargo