Doprava a spedice

Na českých silnicích a dálnicích se můžete setkat s mobilními expertními jednotkami, které jsou oprávněny provádět silniční kontroly a to nejen vozidel přepravujících nebezpečné věci.

Činnost mobilních expertních jednotek provozuje Centrum služeb pro silniční dopravu (CSPSD), což je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu dopravy ČR. Kromě jiných aktivit v oblasti dopravy představuje její nosnou činnost podpora státního odborného dozoru v silniční dopravě a také podpora činnosti policie při silničních kontrolách užitkových vozidel. Tuto činnost provádí Mobilní expertní jednotky (MEJ).

„Nemáme pravomoc provádět samostatně kontrolní činnost. Byli jsme zřízeni pouze jako expertní složka disponující technickým zázemím, potřebným vybavením a především odbornými znalostmi. Celkem disponujeme 21 dvoučlennými MEJ, které jsou rovnoměrně rozmístěné po celé České republice a pravidelně vyjíždějí s Policií ČR provádět silniční kontroly a to nejen vozidel přepravujících nebezpečné věci,“ vysvětluje Vlastimil Bártů, vedoucí oddělení vzdělávání MEJ CSPSD.

Co všechno MEJ kontrolují a jak kontroly probíhají?

Kontrola zastaveného vozidla, které přepravuje nebezpečné věci podle dohody ADR je zpravidla komplexní. Kontrolují se takzvané sociální předpisy, to je zda řidič neřídí příliš dlouho a řádně odpočívá a jestli má vozidlo v pořádku tachograf. Dále je kontrolován technický stav a případně upevnění nákladu na ložné ploše. Vozidlo nebo soupravu je možno přímo na stanovišti podrobit kontrolnímu vážení pomocí přenosných vah.

Vlastimil Bártů

V neposlední řadě se provádí kontrola podle dohody ADR. Samozřejmě záleží na druhu přepravy, jedná-li se o přepravu v kusové podobě, v cisterně nebo ve volně loženém stavu. Zohledňují se i případná vynětí z platnosti. Každá kontrola je zákonitě odlišná, ale vždy se snažíme, aby byla důkladná a detailní. Kontrolují se veškeré náležitosti spojené s danou přepravou, od průvodních dokladů, přes značení dopravní jednotky, vozidel, kusů, povinnou výbavu až po záležitosti technického charakteru. Kontrolujeme UN kódy obalů, zda jsou dodržovány příslušné pokyny pro balení, nebo u cisteren jejich výstroj atd. Jak dlouho kontrola trvá, záleží vždy na celé řadě okolností. Jinak tomu bude u cisterny přepravující jeden produkt a jinak v případě sběrné zásilky nebezpečných věcí v kusové podobě. Pokud je vše v pořádku, nikdo nemá důvod vozidlo zdržovat déle než je nezbytně nutné, zpravidla se jedná o 30 – 45 minut. Řidiči ve většině případů kontroly chápou a jsou v jejich průběhu nápomocni.

Jak často ke kontrolám MEJ vyjíždějí a podle čeho volí místa kontrol?

MEJ provádí kontrolní činnost s policií denně, zpravidla pět dnů v týdnu v různou denní, odpolední, případně noční dobu. Výjimkou není ani víkendová činnost nebo operativní nasazení, pokud je potřeba. Setkat se s námi můžete nejen na dálnicích, ale i na běžných silnicích. Kontrolní stanoviště se volí především tak, aby byla vhodná z hlediska bezpečnosti a také plynulosti silničního provozu. V případě kontrol ADR to platí dvojnásob.

Jaký důraz kladete na vzdělávání pracovníků, kteří tyto kontroly provádějí?

Kvalitní vzdělávání našich pracovníků je pro nás klíčové. V oblasti ADR musí každý pracovník MEJ povinně vlastnit osvědčení bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí po silnici. Jsme toho názoru, že pokud někdo provádí kontrolní činnost nebo poskytuje expertní služby, měl by mít znalosti minimálně na úrovni zástupce podniku – bezpečnostního poradce. Samozřejmě jde také o bezpečnost v průběhu kontroly, protože bezpečnostní poradce zná souvislosti a měl by umět vyhodnotit potenciální nebezpečí v závislosti na druhu přepravy a přepravované látky. Osvědčení je vyžadováno pro všechny třídy, kromě tříd 1 a 7, ale máme i pracovníky vlastnící osvědčení pro výbušné a radioaktivní látky. Všichni pracovníci jsou navíc proškoleni interním školením na úroveň odpovídající bezpečnostnímu poradci pro třídu 1.

Také máme vytvořenou takzvanou ADR group, což je skupina asi 15 pracovníků, kteří se dohodou ADR zabývají důkladněji, nad rámec školení bezpečnostního poradce. Dohoda ADR je poměrně komplikovaný předpis, který se pravidelně aktualizuje a vyvíjí, proto na dobré vzdělání klademe velký důraz. Často čerpáme ze zkušeností našich zahraničních kolegů, především z Německa a Holandska.

S jakými nedostatky se nejčastěji setkáváte?

Ze statistiky nám vyplývá, že MEJ prováděly například v roce 2019 expertní činnost u 1045 vozidel, která přepravovala nebezpečné věci. Bohužel u téměř 10 procent z nich bylo zjištěno porušení předpisů ADR. Tato porušení se dále dělí na tři kategorie rizik. Kategorie I představuje vysoké riziko úmrtí, závažného poranění osoby nebo významného poškození životního prostředí, kategorie II znamená riziko poranění osoby nebo poškození životního prostředí a poslední kategorie III představuje nízké riziko poranění osoby nebo poškození životního prostředí. Za rok 2019 bylo zjištěno 28 (2,7%), závadových vozidel v rizikové kategorii III, v rizikové kategorii II to bylo 46 vozidel (4,4%) a v té nejzávažnější kategorii I celkem 30 vozidel (2,9%).

Zjištěné nedostatky se prolínají celou dohodou ADR od těch méně závažných, týkajících se drobných nedostatků ve značení nebo v přepravních dokladech, až po ty nejrizikovější a nejzávažnější, které jsou bohužel také zachycovány. K nim můžeme řadit například zatajení přepravy nebezpečných věcí, neupevněný náklad, použití nevyhovujících obalů nebo dokonce úniky nebezpečných věcí v průběhu přepravy.

Jaké sankce za nedodržování předpisů hrozí a kdo bývá postižen?

Sankce týkající se silničních kontrol a dodržování podmínek dohody ADR jsou stanoveny zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a nejsou zrovna malé. Je to dáno povahou nebezpečných věcí, které mohou, při nedodržování podmínek přepravy, způsobit značné problémy. Dopravci a odesílateli lze uložit pokutu až do 700 000 Kč, řidiči od 1. července 2020 až 50 000 Kč.

Jak na kontroly reagují řidiči a dopravní firmy? Co byste jim doporučil?

Reakce jsou různé, od negativních, až po ty kladné. Ze svých zkušenostní však mohu říci, že negativních není mnoho. Je potřeba si uvědomit, že kontroly a případné sankce nejsou namířeny proti těm, kteří předpisy dodržují. Ty by měly naopak chránit a zajistit jim rovnocenné podmínky přístupu na trh.

Jak Vaši práci ovlivnila současná epidemie koronaviru?

Situace v České republice a vyhlášení nouzového stavu souvisejícího s výskytem onemocnění COVID-19 samozřejmě zkomplikovala silniční kontroly, které neprobíhaly v takové formě, jako před epidemií. To ovšem neznamená, že by policie ze silnic zmizela. Dohled nad plynulostí a bezpečnostní silničního provozu byl prováděn i v době nouzového stavu. CSPSD bylo v tomto meziobdobí pověřeno i jinými činnostmi, ať již přímo souvisejících s nouzovým stavem nebo činnostmi, například administrativního nebo statistického charakteru. Více času jsme v tomto období věnovali vzdělávání našich pracovníků.

Za rozhovor poděkoval Václav Podstawka.

Foto: Centrum služeb pro silniční dopravu