Doprava a spedice
Na terminálech kombinované dopravy se setkáváme s více druhy dopravy, obrovským množstvím pohybu různých vozidel a pochopitelně se zde pohybuje značné množství lidí. O tom, jak zajistit bezpečný provoz terminálu, jsme měli možnost hovořit s Jaroslavem Fürstem, HSEQ, DGSA RID společnosti METRANS.

„Z pohledu neznalého, či nezkušeného oka může provoz terminálu připomínat mraveniště, ovšem s důmyslně organizovaným a řízeným systémem, právě i z důvodu bezpečnosti, která je absolutní prioritou. V areálech kontejnerových překladišť se vždy setkávají minimálně dva druhy dopravy, a to železniční a silniční, k tomu připočítejme pohyb překladačů a další speciální techniky. Z toho vyplývá bezpodmínečná nutnost jasné definice provozně-bezpečnostních pravidel, určující jak přednosti v jízdě, vyhrazené prostory a místa pro stání, parkování, pohyb vozidel, pohyb chodců a další aspekty,“ zdůrazňuje Jaroslav Fürst.

Co to pro Vás znamená v praxi?

V praxi to znamená, že každý, kdo se na terminále pohybuje, musí jasně znát pravidla a podle nich postupovat. Nejedná se jen o soubor organizačních podmínek, ale také systém značení, jak dopravního, tak bezpečnostního, předepsané bezpečnostní pomůcky a prostředky a další oblasti. Základem celého souboru těchto opatření je samozřejmě prevence, protože selhání, či nedodržování předepsaných pravidel může mít fatální následky. Každý účastník provozu kontejnerových terminálů tedy musí počítat s provozem značného množství různých vozidel a technických prostředků a spolehlivě předepsané bezpečnostní předpisy znát. Všechny naše terminály se snaží využívat maximální možnou kapacitu pro manipulace, odbavování vozidel a skladování přepravních jednotek a bez spolehlivě fungujícího systému by to absolutně nebylo možné. Jen pro představu, největší naše terminály odbavují denně desítky vlaků a stovky kamionů během 24 hodin, a proto systém musí fungovat na sto procent.

Pohled na terminál METRANS v Uhřiněvsi
Jaká opatření se v této souvislosti musí dodržovat?

Každý zaměstnanec, ale i návštěvník terminálů musí stoprocentně dodržovat a respektovat veškerá opatření a předpisy týkající se provozní organizace a bezpečnosti terminálů, abychom předešli jakýmkoliv rizikům. Za tímto účelem byla pro každý terminál vypracována Směrnice Kontejnerové překladiště a Posouzení rizik, plus další návazné dokumenty. Vše vychází z platné legislativy a lokálních podmínek a bylo vypracováno s maximálním možném rozsahu tak, aby byla podchycena veškerá rizika, která by mohla pro provozu terminálů vzniknout. Všichni zaměstnanci jsou s těmito dokumenty pravidelně seznamováni a školeni. Naše společnost musí mít jistotu, že v provozu překladiště pracují plně zodpovědní a znalí pracovníci, kteří svým chováním předcházejí jakýmkoliv bezpečnostním rizikům.

Podobně přistupujeme v oblasti bezpečnosti i s řidiči, kteří naše překladiště navštěvují. Před vstupem jsou s pravidly seznámeni, což před vjezdem do areálu stvrzují svým podpisem. Běžnými pravidly jsou přednosti kolejových vozidel, přednosti překladačů, dodržování snížené maximální rychlosti, vymezené prostory pro stání, nakládku či vykládku a samozřejmostí jsou základní pravidla pro vstup, jako je nulový alkohol, drogy, zákaz kouření a používání OOPP (reflexní vesta, helma apod.). Tím, že cizí osoby nemají vstup do areálu umožněn, máme jistotu, že se v prostoru terminálů pohybují pouze osoby dostatečně proškolené.

Jak často probíhají školení a na co konkrétně se zaměřují?

Školení zaměstnanců probíhají v souladu s platnou legislativou jednou ročně, případně jednou za dva roky, podle konkrétní oblasti a případné aktualizace předpisů. Některé oblasti školení provádíme sami, na některé oblasti využíváme služeb externích dodavatelů. Pro tvorbu samotných předpisů a školících materiálů také spolupracujeme s externími odborníky, abychom měli garanci, že veškerá opatření splňují požadavky aktuální legislativy a naši zaměstnanci jsou školeni vždy včas a v plném rozsahu.

Používaní ochranných pomůcek je samozřejmostí.
S jakými nešvary na pracovišti se nejčastěji setkáváte a jak je řešíte?

Vzhledem k tomu, že drtivá většina našich zaměstnanců jsou dlouholetí pracovníci, kteří jsou s bezpečnostními pravidly sžití a vnímají je jako přirozenou součást pracovní kultury, jedná se spíše o výjimečné případy porušení pravidel týkajících se bezpečnosti – a to většinou spíše z opomenutí. Všichni si uvědomují, v jakém rizikovém prostředí se vyskytují a pracují, a proto neberou tato pravidla na lehkou váhu.

Častěji se však setkáváme v porušování pravidel u externích zaměstnanců, kteří nerespektují například maximální povolenou rychlost v areálu či nošení OOPP. Všechny takovéto případy okamžitě řešíme s externími dodavateli, tedy zaměstnavateli těchto hříšníků. Pokud jde o drobné nedostatky, domluva a poučení většinou postačí a dotyčný pracovník si v budoucnu dá již větší pozor. Pokud se však pochybení opakuje, nebo se jedná a porušení pravidel vážně ohrožující bezpečnost, nemáme problém takovou osobu trvale vyloučit z areálu. Naštěstí se s takovými případy setkáváme skutečně jen velmi zřídka.

Text a foto: Václav Podstawka