Doprava a spedice

S kontrolami prováděními mobilními expertními jednotkami se v praxi setkávají dopravní firmy, kteří přepravují nejen nebezpečné věci.

VCHD Cargo je specialistou na přepravu nebezpečných materiálů. Realizuje celovozové přepravy zásilek zboží tříd 2–6 a 8–9 dle klasifikace dohody ADR. Pro tyto zakázky, které tvoří až osmdesát procent přepravních objemů, využívá VCHD Cargo celou svoji flotilu, protože všechna vozidla jsou vybavena pro přepravy ADR zboží. A to včetně takzvaných frigo návěsů, které navíc umožňují přepravu nebezpečných látek v řízeném teplotním režimu. Nejčastěji společnost přepravuje lepidla, barvy, laky, spreje a další zboží.

Nejčastěji kontrolují Švýcaři
Řidič musí být dopodrobna informován o všech náležitostech.

Linky VCHD Cargo pravidelně zavážejí více než sedmdesát destinací v celé Evropě, šedesát procent z nich míří do Španělska a Německa, frekventované je i spojení do zemí Beneluxu. „Bezpečnost zásilek v režimu ADR stojí na správné nakládce a zabezpečení zboží v ložném prostoru, kompatibilitě zboží v jednom vozidle, technické způsobilosti vozidla a především odborné profesní přípravě řidiče. Na to všechno u nás klademe velký důraz,“ vysvětluje Petr Kozel, předseda představenstva VCHD Cargo a dodává, že v tomto případě je klíčovým článkem přepravního řetězce především řidič, který právně odpovídá za údaje uvedené v CMR listu, i když ho vystavuje odesílatel. Musí být tedy dopodrobna a aktuálně informován o všech náležitostech, které má správně vyplněný přepravní dokument mít. Ten je totiž nejčastěji předmětem kontrol na evropských silnicích. Dále se kontroluje správnost zvolené trasy podle toho, zda se jedná o podlimitní či nadlimitní ADR přepravu s ohledem na ochranu vodních zdrojů, průjezd tunely a podobně.

Řidič je také povinen před každou jízdou zkontrolovat výbavu vozidla. Kontrolují se nejen práškové hasicí přístroje, ale třeba i chemicky odolné rukavice a expirace prostředku na výplach očí, prověřuje funkčnost výstražných cedulí u auta návěsu a nouzové únikové masky. I toto bývá předmětem silniční kontroly, zejména v Belgii.

„Je to taková zajímavost, ale v koronakrizi nám tyto masky velmi pomohly. Pro ADR vozidla běžně používáme polomasky 3M řady 6 000, a protože především v počátku nouzového stavu nebyly ani roušky ani respirátory k mání, dokoupili jsme do nich filtry P3 (ekvivalent respirátoru FFP3), které jsme byli schopni rozdistribuovat do všech našich vozidel hned v prvních dnech krize. A tak jsme i v tom nejnáročnějším, počátečním období krize naše řidiče dokázali ochránit,“ uvádí Petr Kozel a říká, že řidiči VCHD Cargo mají s mobilními expertními jednotkami rozporuplné zkušenosti. „Kontroly neprobíhají všude stejně. Například ve Španělsku se nejvíce kontrolují hasicí přístroje, Němci zase podrobně zkoumají kapaliny pro výplach očí a nejvíce kontrol jsme zaznamenali ve Švýcarsku,“ vypočítává Petr Kozel. Naše řidiče i dispečery ale pravidelně proškolujeme a interně sdílíme informace o specifikách kontrol v jednotlivých zemích.“

VCHD Cargo zaměstnává 250 řidičů, všechny s průkazem pro ADR přepravy. Řidiči si pravidelně průkaz obnovují a účastní se stejně jako dispečeři a zákonní bezpečnostní poradci, kteří působí na každé pobočce společnosti, interních školení. Vzdělávání v oblasti přeprav nebezpečného zboží tak jde ve VCHD Cargo napříč pracovními pozicemi.

DACHSER nemá s kontrolami žádný problém

Mezinárodní logistický provider DACHSER je specialistou na sběrnou službu. Disponuje evropskou sítí poboček a přímých linek pozemních přeprav mezi nimi, přičemž všechny linkové vozy jsou vybaveny pro přepravy nebezpečných věcí. Na cestu tak v DACHSER barvách každý den vyráží tisíce vozidel, které přepravují i zboží spadající pod dohodu ADR. Ta potom mohou být konfrontována se silničními kontrolami. „V rámci sítě DACHSER můžeme přepravovat všechny třídy nebezpečných věcí kromě tříd 1,7, 6.2 a některých nebezpečných látek na základě jejich vlastností,“ vysvětluje Petr Chalupný, Project Manager DACHSER Chem-Logistics ve společnosti DACHSER Czech Republic. „Systém sběrné služby je obecně založen na konsolidaci zásilek. Systém našich pravidelných linek umožňuje přepravu nebezpečných věcí a zároveň náš vlastní přepravní IT systém Domino hlídá kompatibilitu společné nakládky nebezpečných věcí do jedné přepravní jednotky. Je to včetně identifikace, zda se jedná o přepravu v režimu omezeného nebo podlimitního množství či „plnou“ ADR přepravu.“

Náklad musí být správně uložen a zajištěn.

Fyzická kontrola, zda se skutečně jedná o nebezpečné věci, je pak prováděna při vyzvedávání zásilky u zákazníka, kdy řidič provádí kontrolu balení, značení a kontroluje data v systému. Všichni řidiči mají osvědčení deklarující splnění zvláštních odborných požadavků pro přepravu nebezpečných věcí dle dohody ADR. DACHSER je navíc školí na svoje standardy, v mnoha ohledech ještě striktnější než zákonná nařízení. Kromě toho má DACHSER pro poradenství či jakékoliv nestandardní situace, které mohou při přepravě či manipulaci nebezpečných věcí nastat, na každé pobočce bezpečnostního poradce. Všechna vozidla, která nebezpečné zboží v síti společnosti přepravují, jsou vždy vybavena podle požadavků na výbavu dle dohody ADR jak po technické stránce, tak i výbavou pro osobní ochranu osádky vozidla. Výše uvedené náležitosti vztahující se k přepravám dle dohody ADR mohou být také předmětem silničních kontrol kdekoliv na trase.

„S kontrolami na našem území máme vcelku dobré zkušenosti,“ uvádí Petr Chalupný, podle jehož názoru jsou expertní jednotky (Policie ČR a Celní správa), dobře vybaveny a pro rychlou kontrolu v terénu využívají software Adrem, který jim poskytuje přehled o značení jednotlivých tříd nebezpečných věcí a požadavcích na jejich přepravu. O tom, že je nebezpečné zboží u DACHSERu v dobrých rukou, svědčí nejen spokojení zákazníci, ale i minimum potíží při kontrolách v terénu. Garancí bezpečného zacházení s nebezpečnými věcmi je i osvědčení Responsible Care – odpovědné podnikání v chemii, které DACHSER jako jeden z mála logistických providerů v ČR získal poprvé už v roce 2014.

Přísné kontroly u zákazníků

„V posledních letech se setkáváme jen velmi zřídka se silničními kontrolami zaměřenými na plnění dohody ADR, a to zejména v západní Evropě. Naši zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni a mají dostatečné zkušenosti a znalosti problematiky ADR (správnost zápisu ADR v nákladním listu, značení cisterny, limity plnění, povinná výbava ADR, písemné pokyny atd.),“ říká Nicole Krauzová ze společnosti L.C. Sokotrans. „Nejčastěji jsme se setkali pouze s administrativními chybami při zápisu VIN nebo ADR do velkého TP při jeho dovozu a první registraci.“

Zákazníci L.C. Sokotrans provádějí přísné kontroly.

Paradoxně, přísné kontroly výbavy a výstroje ADR, technického stavu vozidla a cisternového návěsu probíhají u zákazníků L.C. Sokotrans. Občas se objevují i mimořádné požadavky typu: řidič nesmí mít plnovous, kanalizační ucpávka musí mít nadstandardní rozměr, na návěsu nesmí být připevněn kanystr s vodou apod. Nicole Krauzová však upozorňuje na daleko větší úskalí, s nimiž se firma setkává. Trendem velkých zahraničních terminálů skladujících volně ložené chemické látky se totiž staly interní vstupní testy. Po zhlédnutí instruktážního videa musí řidič absolvovat test typu „ABC“ a vybrat správné odpovědi k náhodně vybraným 10 – 15 otázkám (mnohdy i s nulovou tolerancí chyb). Test je ale výhradně v cizím jazyce (v němčině, angličtině či francouzštině) a otázky jsou mnohdy zavádějící, navíc ne všechny jsou relevantní pro práci řidiče.

„Ani po opakovaných interpelacích u těchto firem nám tyto testy nebyly dány k dispozici, tak abychom řidiče mohli sami předem dostatečně proškolit. Pokud řidič test neudělá, není vpuštěn do závodu a my musíme shánět náhradu. Vznikají tak nemalé prostoje a vícenáklady,“ tvrdí Nicole Krauzová a dodává, že v době, kdy všeobecně panuje nedostatek řidičů nelze mít všechny řidiče s maturitou z cizího jazyka. „Přitom naši řidiči na tato místa jezdí opakovaně řadu let a tamní poměry znají lépe než fluktuující zaměstnanci těchto terminálů. Smutné je, že nás Čechy všeobecně vnímají jako levnou konkurenci, která jim bere práci, přitom se sami potýkají s nedostatkem řidičů a ve velkém si najímají zaměstnance z východu.“

Václav Podstawka

Foto: L.C.Sokotrans, VCHD Cargo a Václav Podstawka