Doprava a spedice
Bezpečnost práce řeší přepravní společnosti dnes a denně. Na rozdíl od administrativně založených firem tvoří kolem 70 procent jejich zaměstnanců řidiči, jejichž náplň práce je ohraničena řadou povinností s ohledem na bezpečnost práce a je také často předmětem kontroly hned několika institucí.

Přepravní firmy si ve vztahu k zásadám BOZP musejí umět zorganizovat práci a nastavit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování nejen na pracovišti v administrativních prostorách, ale i v místě výkonu práce, kterým je pro řidiče kabina kamionu. Vztahuje se na ně zejména zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb., ale i další legislativní nařízení s bezpečností práce související, jako je kontrola technického stavu vozidla, disponibilita a používání ochranných pomůcek či správná manipulace se zbožím. Největší riziko pak představuje samotná jízda. Zaměstnavatel smí zaměstnávat jako řidiče nákladních vozidel pouze osoby s platným řidičským oprávněním E, s dobrým zdravotním stavem a čistým trestním rejstříkem. V posledním roce některé tyto rutinní úkony ovlivnila koronavirová pandemie.

„Praktičtí lékaři a psychologové byli velmi vytíženi a bylo možné je navštívit jen v předem daném termínu, což je komplikované nejen u nově nastupujících zaměstnanců, ale i v případě povinných periodických prohlídek, protože za řidiče na pravidelnou linku musíme dát náhradu,“ vysvětluje Petr Kozel, CEO a předseda představenstva VCHD Cargo.

Po nástupu se nový řidič musí seznámit s interními směrnicemi, absolvovat povinné školení BOZP a být pro výkon konkrétní pracovní pozice zaškolen. „Naše praxe posledních let nám ukazuje, že řidič po autoškole bohužel ještě neznamená možnost pustit ho k samostatné práci,“ uvádí Petr Kozel, a dodává, „podle našich interních směrnic takové řidiče necháváme aspoň 14 dní jezdit s námi placeným školitelem, případně s některým z nejzkušenějších kolegů.“ Zkušení řidiči jsou tak na trhu práce velmi žádanou komoditou, jsou takzvaně „vyježdění“ a osvojili si režim práce s povinným odpočinkem. Při provozování vnitrostátní i mezinárodní dopravy vozidly nad 3,5 tuny se na dobu jízdy vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 561/2006 respektive dohoda AETR pro průjezd mimounijními zeměmi, které stanovují maximální možnou pracovní dobu řidiče. Ti musí zastavit po každých 4,5 hodinách jízdy, a to na 45 minut. Tuto přestávku si mohou i rozdělit na 30 a 15 minut. V praxi to ale zdaleka není tak jednoduché. Je zapotřebí sladit termín nakládky a vykládky s možnostmi řidiče s ohledem na jeho předchozí jízdu, která se do povinného odpočinku také započítává. Do hry vstupuje zdržení v kolonách nebo na státních hranicích.

„Vzhledem k přeplněným parkovištím je dodržování bezpečností přestávky pro řidiče komplikované a často stresující – a to hlavně v ČR, kde jsou parkovací místa v okolí hlavních tahů naprosto nedostačující,“ vysvětluje Petr Kozel. „Výhoda práce u nás ve VCHD Cargo spočívá zejména v pravidelnosti práce. Specializujeme se na pravidelné linky, což umožňuje řidiči, aby si zvolil z doporučených parkovišť dle dopravní situace a zajel si odpočinout s dostatečným předstihem.“

Směrnice ukládají, že řidič během povinné pauzy nesmí vykonávat žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností vyjma dozoru nad vozidlem a jeho nákladem, a musí vést denní evidenci o řízení vozidla. Zaměstnavatel pak nesmí odměňovat řidiče za výkon, který by byl v rozporu s takovým nařízením, typicky za rychlejší jízdu či přepravu vyššího než povoleného objemu zboží.

„Stále ještě se k nám dostávají řidiči s předchozí špatnou zkušeností, kdy je zaměstnavatel nutil pauzy zkracovat či nevykonávat,“ uvádí Petr Kozel s tím, že VCHD Cargo naopak své řidiče odměňuje za bezpečnou a úspornou jízdu a kritéria odměňování zahrnují kromě striktního dodržování zákonného odpočinku například i nepřekračování maximální povolené rychlosti.

Celá flotila VCHD Cargo je vybavená i pro přepravu nebezpečných věcí dle dohody ADR a všichni řidiči musejí absolvovat školení pro přepravu a manipulaci s nebezpečným nákladem. „Nově je možné absolvovat školení pro ADR řidiče online, pouze zkouška probíhá za zvýšených opatření prezenčně,“ oceňuje Petr Kozel. VCHD Cargo navíc organizuje ještě svoje interní školení s důrazem na prevenci nehod a používání ochranných pomůcek. VCHD Cargo má kromě toho také IT systém, který hlídá u všech řidičů platnost školení a také obnovení ADR vybavení ve vozidlech.

Lze tedy vůbec v nákladních přepravách dostát všem požadavkům na bezpečnost práce a zároveň reagovat na zvýšený tlak na rychlost dodávek? Petr Kozel na závěr podotýká: „My to řešíme stálou optimalizací trasy i vytížení našich linek, většinu z nich také jezdíme soupravou se dvěma výměnnými nástavbami. Takové řešení je bezpečné, v souladu se zákonem a zároveň nabízí větší ložnou plochu, snížení prostojů na rampách a další systémové benefity s významnou úsporu času.“

Text a foto: VCHD Cargo