Doprava a spedice
Terminál kombinované dopravy je místem, kde se propojují nejméně dva druhy dopravy, zpravidla železniční a silniční. Denně tímto místem projdou stovky kontejnerů. Aby terminál fungoval spolehlivě a efektivně, je nutné precizní nastavení celého systému řízení.

Po celou dobu fungování společnosti METRANS, včetně současnosti, je klíčovým prvkem pro řízení provozu terminálu vysoce sofistikovaný systém, který propojuje jednotlivá pracoviště a automatizuje maximum úkonů tak, aby nebylo nutné do organizace zapojovat lidský faktor. Společnost METRANS k tomuto účelu provozuje vlastní systém – MIS (METRANS Informační Systém). Jedná se o program, který si firma sama vyvinula. Nyní je ve vývoji již třetí generace tohoto programu.

Pro potřeby řízení všech více než dvaceti terminálů je naprosto nezbytné ve správnou chvíli a na správných místech poskytovat jednotlivým pracovištím korektní a aktuální informace tak, aby veškeré činnosti na sebe plynule navazovaly a jejich organizace byla co nejefektivnější. Klíčový parametr představuje rychlost odbavení vozidel, ať silničních nebo železničních, zpravidla tedy celých vlaků, v souladu s plánovanými příjezdy a odjezdy.

Jaroslav Fürst

Dalšími velmi důležitými faktory jsou efektivní využití prostoru pro ukládání kontejnerů a snaha o eliminaci technologických manipulací, které zpomalují provoz a snižují efektivitu celého terminálu. Skladovací princip Li-Fo („last in/first out“), práce s predikcí následných pohybů s jednotlivými kontejnery, tedy do určité míry zapojení umělé inteligence, se pro METRANS stává již skutečností. Při počtech vyšších stovek kontejnerů denně to už není činnost zvládnutelná člověkem. Proto je systém dotažen do maximálních detailů, aby zohlednil všechny potřeby, požadavky a předpoklady, které ovlivňují veškeré činnosti terminálů. Plánování všech úkonů terminálů vychází z požadavků zákazníků, které jsou prostřednictvím zaměstnanců zákaznických servisů do systému MIS přeneseny. Dále je to již na algoritmech systému, který určí a naplánuje každou jednotlivou manipulaci, určí místo uložení kontejnerů, rozmístění kontejnerů na jednotlivých vagonech ucelených vlaků a další činnosti. Pracovníci na terminálech pak provádějí práce, jež momentálně systém nenahradí. Jedná se zejména o samotné manipulace s kontejnery, tedy obsluhu jeřábů a nakladačů, kontrolní činnosti a komunikace s dopravci a dalšími subjekty zapojenými do celého systému kombinované dopravy.

Každý kontejner přijíždějící na terminál je v systému nahlášen s veškerými údaji tak, aby bylo jasné, kam, jak a kdy se kontejner má uložit, případně na jaký následný dopravní prostředek a kdy má být naložen a odeslán k dalšímu úseku přepravy. Například příjezdy kamionů na terminály jsou předem hlášeny včetně určení půlhodinových časových oken, takzvaných „time slotů“, které si jednotliví dopravci rezervují prostřednictvím mobilní aplikace MTruck propojené se systémem MIS. To umožňuje lépe plánovat terminálové operace s dostatečným předstihem.

Cisternové kontejnery v terminálu firmy METRANS

Při vstupech je každý kontejner samozřejmě řádně zkontrolován. Týká se to technického stavu a dalších nezbytných náležitostí (například plomb, bezpečnostních značení apod.). Poté je teprve přijat do areálu terminálu, kde již systém nadefinovanými požadavky určí jednotlivé operace s kontejnerem. V prostoru terminálů je každý pohyb, každá změna pozice kontejneru automaticky řádně zapsána do systému. Z tohoto důvodu je každý z tisíců kontejnerů v jednu chvíli na terminále přehledně evidován a nachází se pod plnou kontrolu. V případě přeprav kontejnerů s nebezpečným zbožím pak systém zohledňuje i tyto informace. Plánování a organizace činností je v souladu s předpisy.

Citlivým místem v rámci činností terminálů je lidský faktor, který by mohl svým selháním způsobit komplikace, ať při nedostatečném plnění pracovních povinností nebo nerespektování provozních či jiných interních předpisů. Právě proto je systém nastaven tak, aby zmíněná rizika maximálně eliminoval a kde je to jen trochu možné, dokázal práci zaměstnanců terminálů a dopravců maximálně zjednodušit. Toto se velmi dobře daří.

Během loňského roku společnost METRANS v rámci celé sítě přepravila více než 1,4 milionu TEU a na terminálech nedošlo k jedinému incidentu nebo neshodě. To je jasným důkazem, že systém řízení terminálů má společnost nastavený vysoce profesionálně a dokáže tak zajistit svým zákazníkům špičkový servis napříč celou Evropou.

Jaroslav Fürst, METRANS

Foto: Václav Podstawka