Doprava a spedice
Dopravní firmy v přeshraniční nákladní a kabotážní dopravě nyní potřebují licenci Společenství, označovanou také jako eurolicence. Doposud tato povinnost platila pouze pro firmy, které používají motorová vozidla s celkovou přípustnou hmotností přesahující 3,5 tuny. Od května 2022 se tato povinnost týká i dopravců používajících vozidla s největší povolenou hmotností nad 2,5 tuny. Pro dopravce, kteří přepravují zboží pouze ve vlastní zemi, se nic nemění.
Eurolicence se uděluje na 10 let

Co přesně eurolicence znamená? Kdo chce přepravovat zboží v rámci Evropy k podnikatelským účelům, musí mít licenci Společenství. Pro dopravní firmy je eurolicence velmi důležitá, protože jim umožňuje provozovat přeshraniční komerční dopravu nákladů jak ve své vlastní zemi, tak v ostatních členských státech EU. Licenci vystavuje příslušný místní dopravní úřad na dobu deseti let. Doposud se eurolicence vztahovala na vozidla s celkovou přípustnou hmotností přesahující 3,5 tuny. Nyní byla rozšířena i na vozidla s povolenou hmotností na 2,5 tuny.

Legislativa doslova říká: Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1055 ze dne 15. července 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EU) č. 1024/2012 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy, musí podnikatelé v silniční dopravě, kteří provozují mezinárodní silniční dopravu vozidly s největší povolenou hmotností převyšující 2,5 tuny, avšak současně nepřevyšující 3,5 tuny, nově i pro tato vozidla splnit podmínku finanční způsobilosti.

To znamená, že i malé dodávky a kurýrní služby mohou od 21. května přejíždět přes hranice v rámci EU pouze se zmíněnou eurolicencí. Druh vozidla (osobní nebo nákladní vůz) přitom nehraje roli. Důležitá je výhradně celková přípustná hmotnost použitého vozidla včetně případných přívěsů.

Firmy musí prokázat vlastní kapitál

Jaké jsou podmínky pro podání žádosti o eurolicenci? Dopravní firma musí s podáním žádosti předložit doklady o sídle, odborné způsobilosti, finanční výkonnosti a osobní spolehlivosti. Pro dopravce je zřejmě nejdůležitější finanční výkonnost. Co to znamená? Eurolicenci obdrží pouze likvidní dopravní firmy, které mohou prokázat určitý vlastní kapitál. Vyměřovacím základem je přitom počet vozů, které jsou k dispozici a které se do výpočtu započítávají jako rezervy takto:

  • 9000 € za první používané motorové vozidlo
  • 5000 € za každé další motorové vozidlo o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny
  • 900 € za každé další motorové vozidlo o celkové hmotnosti vyšší než 2,5 tuny, ale méně než 3,5 tuny

Výjimku představují firmy, které mají výlučně vozidla o celkové hmotnosti nad než 2,5 tuny, ale méně než 3,5 tuny. Tyto firmy musí poskytnout doklad o finanční výkonnosti až od 21. května 2022 a platí pro ně následující podmínky:

  • 1.800 € za první používané motorové vozidlo
  • 900 € za každé další motorové vozidlo
  • O vydání osvědčení o dostupnosti kapitálu lze požádat banku, v níž má firma veden účet.
Dopravcům pomůže Smart Logistics System

Zástupci společnosti TIMOCOM upozorňují, že vyřízení žádosti o eurolicenci může pro dopravní firmu představovat značnou výzvu. Při správném postupu by však úspěšnému získání licence nemělo nic bránit. Aby se získání eurolicence dopravní firmě skutečně vyplatilo, je zásadní mít dobře vybudovanou síť se společnostmi z celé Evropy. TIMOCOM v této souvislosti nabízí Smart Logistics System disponující sítí více než 133 000 uživatelů z více než 50 000 prověřených firem. Tento systém je zdatným pomocníkem při rychlém a efektivním vyřizování přeshraničních přeprav.

Smart Logistics System rovněž nabízí možnost uložit ke svému profilu nově získanou eurolicenci. Díky tomu může dopravce potenciální obchodní partnery snadno přesvědčit o svém seriózním a hodnověrném způsobu práce a doložit své kompetence. Profily ostatních uživatelů navíc umožní přesný náhled do evropské dopravy a logistiky. Dopravní firma pak může navázat kontakt s potenciálními obchodními partnery a rozšířit tak svoje obchodní možnosti. Zákazníci společnosti TIMOCOM si v současné době mohou Smart Logistics System nezávazně vyzkoušet a vyhledat vhodné mezinárodní partnery.

Zdroj: TIMOCOM