Distribuce a zásobování
U logistiky chlazeného a mraženého zboží je nutné splňovat především požadavky na dodržování teplotního režimu. Ten musí být zajištěn během příjmu, skladování, expedice i následné přepravy.

Každý teplotní režim má svá teplotní specifika: chlazené zboží od 2°C do 6°C, fresh do 15°C, suché zboží do 24°C, skladování mraženého zboží pak probíhá při teplotách až do -24°C, v některých případech i při nižších teplotách.

Odborníci uvádějí, že teplota v chlazeném skladu je nastavená dle komodit, které se v něm skladují. Konkrétní teplotní režim určuje zákazník ve shodě s legislativou. Zohlednit je třeba především prostor, ve kterém jednotlivé produkty lze skladovat, vzájemnou slučitelnost zboží a také slučitelnost v následné dopravě. Přerušit teplotní řetězec od výrobce ke spotřebiteli či k prodejci není možné, proto je zboží během skladování, vykládky, nakládky a přepravy pod neustálou kontrolou. Jakékoli porušení teplotního režimu může vést ke znehodnocení zboží.

Teploty musí být archivovány
Pohled do skladu s řízenou teplotou (ESA logistika)

Chlazené sklady se od běžných liší především izolačními vlastnostmi. Jedná se o běžné sklady obložené izolačními materiály. Speciálním režimům také podléhají všechny vstupy a rampy do skladu, tak aby bylo zamezeno tepelné výměně mezi vnitřním a vnějším prostředím skladu. Chlazení zajišťují velkokapacitní klimatizační jednotky, z nichž se rozvádí chladicí médium až do výparníků, které ochlazují vzduch ve skladu. Sklad je rozdělen do jednotlivých částí. Tyto části jsou oddělené izolačními stěnami tak, aby bylo možno nastavit různé teploty pro různé části dle druhu zboží. Ve skladech dochází k měření teploty a vlhkosti kalibrovanými teploměry a vlhkoměry. Z těchto zařízení se teplota automaticky ukládá do databáze a uchovává pro případné kontroly ze strany státních orgánů, zákazníků či auditorů. Pokud se teplota dostane mimo nastavený interval, systém automaticky generuje upozornění. Alarm systém vyhlásí poplach, rozešle SMS a e-maily na odpovědné zaměstnance, kteří potřebné podklady předají servisní společnosti, která pak zajišťuje opravu. Systémy jsou samozřejmě zálohovány a vzhledem k izolačním vlastnostem skladu se krátkodobý výpadek elektrického proudu neprojeví.

Důležitá úloha řidiče
Nákladní vozidlo vybavené agregátem

K přepravě zboží s řízenou teplotou používají dopravní firmy chladírenské nástavby s agregáty, které dokážou zajistit teplotní režim pro každé zboží. Kombinovat více teplotních režimů umožňují dělicí příčky v nákladovém prostoru. Vozidla bývají vybavená záznamovým zařízením, které ukládá aktuální hodnoty na všech čidlech. Na konci přepravy řidič vytiskne záznam o teplotním průběhu přepravy a předá jej odběrateli spolu se zbožím. U starších typů agregátů, zejména používaných na menších vozech, někteří dopravci měří teplotní průběh takzvaným loggerem. Ten offline ukládá data do paměti, která obsluha po ukončení jízdy ze zařízení stahuje a archivuje. Úloha řidiče je v tomto segmentu velmi podstatná. Zodpovídá za správné nachlazení vozidla ještě před příjezdem na nakládku, aby potraviny neutrpěly teplotní šok, za správné nastavení agregátu a dodržování čištění a sanitace nákladového prostoru vozu.

Specifický přístup pro farmaceutika

Požadavky na přepravu a skladování v teplotním režimu musí dodržovat rovněž firmy zajišťující distribuci léčiv. Základní požadavky na prostory a technické zařízení jsou uvedeny v § 37 vyhlášky o výrobě a distribuci léčiv a dále také v Pokynech pro SDP humánních léčivých přípravků (2013/C343/01). Distributor musí zajistit prostory a technické zařízení určené pro distribuci léčivých přípravků tak, aby odpovídaly jejich druhu a rozsahu. Tyto prostory a technické zařízení musí být navrženy, udržovány a kontrolovány, aby bylo zabezpečeno správné zacházení s léčivými přípravky. Pro zařízení (mrazicí zařízení, lednice a chladicí boxy) ke skladování léčiv vyžadujících skladování za mrazu, za snížené teploty a za chladu se vytvoří takzvaná teplotní mapa. Teploměry musí být umístěny na kritických místech v prostoru právě podle teplotní mapy. V případě skladovacích prostor s léčivy, která nemusí být skladována v mrazicích a chladicích zařízeních, jsou teploměry umístěny na místa s nejvyšší dosahovanou teplotou na základě znalostí a zkušeností.

Monitoring teplot ve skladu Alliance Healthcare

Distribuce farmaceutických přípravků vyžaduje speciální přístup. Je třeba zohlednit nejen skladování v teplotním režimu a respektovat expirační dobu výrobků, ale také pružně reagovat na požadavky lékáren. Veškeré logistické procesy proto musí být přesně nastaveny. Každá objednávka z lékárny je ve skladu rozdělena podle příslušných oblastí. Nejpočetnější sortiment zboží (Ambient) je skladován v teplotním režimu +15 až +25°C, další část zboží se skladuje v režimu +2 až +8°C. V případě teplotních odchylek dochází k aktivaci alarmu formou akustického signálu a zprávy SMS na telefony příslušných pracovníků. Ti mají zároveň možnost sledovat průběh teplot prostřednictvím chytrého telefonu. Alarm bývá zpravidla hlášen už ve chvíli, kdy se teplota blíží k meznímu bodu, což dává dostatek k času k včasnému zásahu. Teploty se archivují po dobu pěti let, což odpovídá expirační době léků.

Rychlá nakládka a vykládka
Farmaceutika v lednicích (sklad Alliance Healthcare)

Výše uvedené teplotní režimy je nutné dodržovat i během přepravy. Například k zákazníkům společnosti Alliance Healthcare se zboží dodává ve dvou režimech: ambientním a chlazeném. První část přepravy probíhá mezi sklady a směrem k distributorům. Jedná se o poměrně velké objemy zboží, pro jehož přepravu se používají dvoukomorová nákladní vozidla. V jedné komoře teplota dosahuje 2 až 8°C a ve druhé se udržuje teplota 15 až 25°C. Kvůli odlišným teplotním režimům proto není nutné vypravovat dvě vozidla, ale pouze jeden vůz se zabudovanou přepážkou.

Stejně jako ve skladech jsou také ve vozidlech zabudovaná čidla měřící teplotu v nákladním prostoru během přepravy. Díky nim řidiči sledují průběh teplot průběžně během přepravy. Do výbavy vozů náleží tiskárny umožňující tisknout papírové výpisy s historií teplot. Data mohou být také k dispozici v elektronické podobě. Data o veškerých teplotách směřují na centrálu Alliance Healthcare prostřednictvím speciálního modulu pro sledování teplot. Tyto teplotní výpisy je možné podle čísla dodacího listu poslat na vyžádání zákazníkům.

Chlazené zboží má při nakládce prioritu a je co nejdříve nakládáno do nachlazeného prostoru. Poté dojde k uzavření přepážky oddělující chlazený prostor od ambientního. U rozvážkových vozů je zboží ihned vkládáno do lednic. Stejně tak při vykládce u zákazníka je zboží neprodleně přeneseno do chlazeného prostoru. Zboží rozhodně nesmí ležet delší dobu mimo sklad nebo vozidlo. Nakládka ani vykládka by neměla trvat déle než deset minut.

Václav Podstawka

Foto: ESA, LIS a Václav Podstawka