Distribuce a zásobování
Nebezpečné zboží v České republice skladují nejen distributoři chemických látek, ale také logistické firmy. Patří mezi ně například společnost ČSAD Uherské Hradiště, která v Pohořelicích u Brna provozuje sklad o rozloze je 1200 m2 s kapacitou uložení 1500 kusů EUR palet.

„Tady v Pohořelicíchskladujeme zboží povahy ADR. Jedná se o minerální oleje, vazelíny, letní i zimní směsi do ostřikovačů a také technické a závodní benzíny. Jsou to látky třídy hořlavosti I – VI a IX. Největší objem tvoří látky v třídách II – IV,“ uvádí Petr Matyáš, vedoucí logistikyČSAD Uherské Hradiště, a dodává, že zboží je baleno zejména v IBC kontejnerech 1000 l (850 kg) a sudech 200 l (180 kg) a 60 l (50 kg). Firma však skladuje i menší balení od 20 litrových kanystrů až po spreje a tuby.

Jak je sklad vybaven z bezpečnostního hlediska?
Petr Matyáš

Sklad je vybaven standardním regálovým systémem, který je doplněn protipožárním zabezpečením, sprinklery, a to v každé pozici. Sprinklery jsou napojeny na zdroj vody, práškové zásobníky a zpěňovače, ve kterých dochází k mísení vody s práškem. Tato směs vytvoří pěnu, která je v případě požáru tlačena do sprinklerů, respektive do sprinklerových hlavic. Podlaha skladu je vystěrkována epoxidovou hmotou bránící průsaku uniklých kapalin. Aby nedošlo k úniku kapalin mimo sklad, je celý regálový systém oddělen od expediční plochy dělící přepážkou, která je rovněž potažena epoxidovou stěrkou, aby společně s podlahou tvořila záchytnou vanu. Pro vjezd do regálové zóny/vany slouží padací, antikontaminační zábrana. Ta je napojena na detekční systém a v případě zaznamenání úniku kapalin nebo vzniku zplodin v prostorách skladu, je systém automaticky aktivován a zóna se uzavře. Dalším důležitým prvkem bezpečnosti je řízená/nucená ventilace. Ta se skládá z automaticky otvíratelných světlíků a nucené ventilace. Oba systémy, včetně nákladních vrat, reagují na zplodiny kouře, únik ethanolu a na teplotu skladu. V případě překročení limitních hodnot je aktivován požadovaný systém odvětrávání.

Vzhledem k přísným podmínkám, které jsou s tímto skladem spojeny, je celý bezpečnostní systém napojen na pult centrální ochrany (EPS). V případě spuštění požárního poplachu je aktivován i sbor požární ochrany, který ve velmi krátké době dorazí do skladu. I když máme všechny prvky ochrany vyzkoušené, je nejlepší všem mimořádným událostem předcházet a dbát na to, aby nedocházelo k porušování stanovených předpisů.

Jakým způsobem máte zorganizován příjem zboží do skaldu?
Skladníci dostávají pokyny do čtečky

Firma, která u nás má uložené zboží (ukladatel), pokaždé předem avizuje příjezd vozidla se zbožím a také nám posílá seznam produktů, které bude zásilka obsahovat. Seznam zboží pro příjem obdrží do čtečky skladníci. Během příjmu načítají QR kódy obsahující veškeré informace o zboží: UN číslo zboží, šarži a expirační dobu a tím potvrzují správnost příjmu. Tato data jsou následně nahrána do našeho WMS a systém skladníkovi určí, do jaké regálové pozice bude konkrétní zboží uloženo. Při zaskladňování hraje rovněž roli rozměr a hmotnost manipulační jednotky. Také s tímto parametrem dokáže WMS pracovat. Po uložení manipulační jednotky do regálu skladník potvrdí její pozici do WMS.

Jak probíhá vyskladňování zboží pro expedici?
Zboží uložené v regálu

Na začátku je nutné zmínit, že zboží je vyskladňováno v režimu FEFO (First Expired First Out). To znamená, že zboží expedujeme podle data jeho exspirace. Požadavek na vyskladnění je automaticky vygenerován přes WMS a odeslán skladníkovi do čtečky, ve které skladník vidí obsah objednávky a pozici, kde zboží ve skladu najde. Vyskladněné zboží potvrdí prostřednictvím scanu QR kódu čtečkou do WMS. Na vyskladněné zboží je následně nalepen expediční štítek a zboží je umístěno na expediční paletu. Současně s vychystanými objednávkami probíhá transfer dat mezi WMS a TMS (Transport Management System), kdy na základě dat o objednávkách (adresa dodání, hmotnost apod.) plánují kolegové z dispečinku rozvozové trasy. Kolem desáté večer máme vychystáno zboží za celý den a následující den se provádí rozvoz, který je právě s předstihem naplánován. Podle rozvozového plánu jsou připravovány zásilky k expedici podle příslušných odběratelských míst, aby byla přeprava efektivní.

Jsou všechny přepravy realizovány v souladu s dohodou ADR?

Většinu zásilek přepravujeme jako podlimitní množství podle dohody ADR. Jako plná ADR je přepravován závodní benzin, což je vysoce hořlavá kapalná látka. Tyto zásilky jsou pochopitelně vybaveny přepravními dokumenty podle dohody ADR, řidič musí mít osvědčení o školení a povinnou výbavu ADR. Přepravní doklady vytváří na základě předobjednávek oddělení administrativy. Následně jsou předány skladníkovi, který při nakládce vozidla prověří, zda řidič disponuje veškerými náležitostmi požadovanými dohodou ADR (školení, průkaz ADR, výbava ADR). Kontrolu nakonec potvrdí řidič svým podpisem.

Zajišťujete také stáčení kapalných látek?
V regálech jsou umístěny sprinklery.

Stačení ropných látek či olejů v našem skladu neprovádíme. V rámci distribuce ale zajišťujeme stáčení olejů u zákazníků. Této služby využívají příjemci zejména z důvodu složitého nebo žádného přístupu do prostorů, kde je možné uložit větší objem kapalin. Mají své vlastní nádoby nebo přímo technologie, do kterých se stáčí stejný druh oleje. Služba je zajištěna vozidly, která jsou vybavena speciálními čerpadly (podle typu oleje) s měřícím zařízením. Ve vozidle vezeme 1-2 IBC kontejnery, tedy dva druhy oleje, z kterých pak olej přečerpáme do nádob uložených v prostorách příjemce. Stáčení hořlavých kapalin, jako je třeba závodní benzin, neprovádíme.

Máte vlastního bezpečnostního poradce nebo externí firmu?

V současnosti máme dva bezpečnostní poradce. Jeden (vlastní zaměstnanec) se specializuje na dopravu a druhý (externí společnost) pro nás zajišťuje záležitosti ohledně bezpečnosti práce a požární ochrany v oblasti skladování a logistiky. Bezpečnostní poradce pro skladování a logistiku zajišťuje veškerá školení spojená se skladováním zboží povahy ADR, má dohled nad BOZP a PO pro daný sklad, pro který současně vypracoval veškerou dokumentaci BOZP a PO. Dále je to vystavení výroční zprávy ADR a poradenství při rozšíření skladové zásoby o nové produkty. Pokud není ukladatelem potvrzeno, že nový produkt je totožný se současně uloženým produktem, je zapotřebí, aby poradce potvrdil, že jsme schopni v našem skladu toto zboží uložit. Celková kapacita skladu je sice dána množstvím paletových pozic, nicméně kapacita jednotlivých látek je omezena celkovým množstvím této látky v jednom požárním úseku.

Za rozhovor poděkoval Václav Podstawka.

Foto: Václav Podstawka