Distribuce a zásobování
Příprava zásilek k expedici vyžaduje precizní práci a zodpovědný přístup zejména tehdy, pokud se jedná o zásilky s nebezpečným zbožím. Kontroluje se produkt, jeho obal a připravenost k přepravě.

Odborníci uvádějí, že výstupní kontrola zpravidla probíhá při nakládce operátory za přítomnosti řidiče vozidla. Kontroluje se produkt, jeho obal a připravenost k přepravě. U každého produktu kontroluje pracovník nakládky číslo artiklu, šarži, expiraci, množství, vše v porovnání s dodacím listem. Kontroluje se také správnost etiket s bezpečnostními údaji. U obalu dochází ke kontrole neporušenosti a čistoty. U kontejnerů s kapalinami je nutné zkontrolovat číslo kontejneru.

Nakonec se kontroluje umístění a upevnění produktu na paletě. Pytlovaný materiál musí být dostatečně obalen pružnou fólií, sudy se k paletám fixují páskami, případně stahují pružnou fólií. Některé produkty musí být od palety odděleny papírovou proložkou, podloženy protiskluzovými podložkami atd.

Zboží se nesmí poškodit
Kontrola dokladů před expedicí zásilek

Externí dopravci jsou při vjezdu do areálu podrobováni přísným kontrolním kritériím, zda splňují náležitosti dle Dohody ADR na základě kontrolního listu vozidla. Řidič vozidla je povinen zajistit zboží v řádně fixovaných obalech tak, aby při transportu nedošlo k jeho poškození. Musí být vždy použit systém, zajišťující břemeno umístěné na přepravním prostředku proti posouvání ve všech směrech a překlopení (aretace, blokování, přivazování nebo kombinace blokování a přivazování). Jejich výběr a užití závisí na uspořádání a konstrukci ložné plochy vozidla, možnostech zajištění a na druhu přepravovaného nákladu. Každý řidič přepravující zboží v režimu ADR je vybaven dokladem o uzavření přepravní smlouvy (přepravním listem, tzv. CMR), dodacím a materiálovým listem, případně atestem o kontrole přepravovaného materiálu a kontrolním listem vozidla. Každé vozidlo je zároveň opatřeno písemnými pokyny podle dohody ADR popisujícími činnosti v případě nehody nebo nouzové situace.

Interní směrnice i ADR

Petr Chalupný, Project Manager DACHSER Chem-Logistics společnosti DACHSER Czech Republic, podotýká, že kontrola zásilek před odesláním je v každé společnosti velmi diskutované a pečlivě sledované téma. Je to samozřejmě z důvodu zajištění dodržení kvality výrobků před jejich doručením příjemci, ale také jako prevence nejasností v odpovědnosti za případné poškození zásilek. U nebezpečných věci je rozsah kontroly z hlediska bezpečnosti stanoven v Dohodě ADR, u běžných zásilek je kontrola kvality na výstupu ze skladu zpravidla předmětem interních směrnic. Specialista na sběrnou službu a pro přepravy nebezpečných věcí, společnost DACHSER, má své vlastní řešení DACHSER Chem-Logistics.

„Datová kontrola zásilek na výstupu z našich skladů probíhá z velké části automaticky pomocí našeho IT systému. Náš skladový systém Mikado spravuje všechny položky ve skladech a systém Domino sleduje přepravní datové toky,“ říká Petr Chalupný.

Správný obal je základ

Pomocí IT systémů je sledovaná správnost vyskladněné zásilky a její přiřazení na příslušnou přepravní linku. Přepravní systém zároveň umožňuje sledování kompatibility zásilek s nebezpečnými věcmi nakládanými na jedno vozidlo. Podle preferencí zákazníka může skladový systém Mikado automaticky hlídat i systém vyskladňování například podle data expirace apod. Skladoví operátoři při vyskladňování používají identifikaci zboží pomocí čárových kódů. Přestože je systém do velké míry automatizován, stále zde hraje velkou roli lidský faktor. Fyzickou kontrolu odchozích zásilek v DACHSERU provádí skladoví operátoři, a to zejména s ohledem na použité obalové materiály a upevnění zboží na manipulační jednotku, zpravidla EUR paletu.

Náklad musí být správně zafixován.

„Správný obal je základním předpokladem pro bezproblémovou přepravu ať už běžného zboží nebo nebezpečných věcí, v případě těch posledně jmenovaných je obalový materiál daný pokynem pro balení uvedeným v Dohodě ADR,“ zdůrazňuje Petr Chalupný a dodává, že poměrně běžným omylem odesílatelů je domněnka, že strečová folie je všemocná a vždy udrží pohromadě i dva metry vysokou vrstvu kanystrů nebo kartonů. „Obalu a systému přepravního balení je nutné věnovat pozornost už při plánování distribuce jako takové. V opačném případě může docházet k opakovanému poškozování vlivem manipulace a přepravy, a to i při dodržování těch nejpřísnějších opatření.“

Velká zodpovědnost řidiče

Při převzetí zásilky od odesílatele přechází odpovědnost na přepravce. V případě DACHSERU, jehož skladoví operátoři jsou zodpovědní i za nakládku kamionu či výměnné nástavby, přechází odpovědnost předáním zaplombované výměnné nástavby a přepravních dokladů na řidiče. Od tohoto okamžiku jsou zásilky plně v jeho kompetenci. Jeho úkolem je zkontrolovat v přepravních dokladech úplnost informací o přepravovaném zboží, což platí dvojnásobně pro zásilky nebezpečných věcí.

„Musí se přesvědčit, že všechny informace předepsané v Dohodě ADR ve vztahu k nebezpečným věcem, které se mají přepravovat, byly před přepravou odesilatelem poskytnuty, že je v dopravní jednotce předepsaná dokumentace. Pokud je namísto papírové dokumentace používán systém elektronického zpracování dat (EDP) nebo systém elektronické výměny dat (EDI), musí zajistit, že jsou během přepravy k dispozici údaje způsobem, který je alespoň rovnocenný papírové dokumentaci,“ tvrdí Petr Chalupný a upozorňuje, že přistavené vozidlo splňuje veškeré náležitostí pro přepravu nebezpečných věcí. Pak už stačí jen zkontrolovat podle charakteru nákladu zvolenou trasu a vyrazit na cestu.

Václav Podstawka

Foto: DACHSER a Václav Podstawka