Distribuce a zásobování
Výpadky v dodavatelských řetězcích, nedostatek některých surovin a součástek, problémy s dopravou a logistikou, raketově rostoucí ceny energií, pohonných hmot a dopravy vůbec. To jsou faktory, s nimiž se v současné době podniky musejí vyrovnávat. Studie Accenture „From Disruption to Reinvention – The future of supply chains in Europe” zkoumá možné scénáře vývoje války a modeluje dopad každého z těchto scénářů na region eurozóny z hlediska nákladů a času potřebného na obnovu.

Hospodářskému oživení v Evropě stály již před začátkem války v cestě překážky v podobě inflačních tlaků, nedostatečných dodávek materiálu a problémů v logistice, přičemž obnovená poptávka a preventivní hromadění zásob vedly k ještě většímu zahlcení dodavatelských řetězců. Ruská invaze na Ukrajinu pak situaci ještě zhoršila. Například dlouho trvající nedostatek polovodičů, který měl být vyřešen ve druhé polovině roku 2022, nyní podle předpokladů přetrvá až do roku 2023. Vleklý válečný konflikt by mohl vést k dalším ztrátám na HDP ve výši 318 miliard eur v roce 2022 a až 602 miliard eur v roce 2023. Inflace v eurozóně by mohla v roce 2022 dosáhnout 10 % a její snížení se očekává spíše až v následujícím roce.

„Ačkoli se odborníci shodují, že se Evropa letos vyhne recesi, kombinace koronavirové krize a války na Ukrajině má na evropskou ekonomiku významný dopad a působí podstatné zpomalení růstu,” uvedl Jean-Marc Ollagnier, generální ředitel společnosti Accenture v Evropě. „Zatímco před válkou se předpokládala určitá stabilizace dodavatelských řetězců ve druhé polovině roku 2022, nyní neočekáváme, že k tomu dojde dříve než v roce 2023, možná dokonce až v roce 2024, v závislosti na tom, jak se bude válka vyvíjet,” dodává Jean-Marc Ollagnier.

Dodavatelské řetězce musí projít proměnou

Vyřešení problémů spojených s dodavatelskými řetězci bude mít zásadní vliv na evropskou konkurenceschopnost a růst. Podle zprávy až 30 % celkové přidané hodnoty eurozóny závisí na fungujících přeshraničních dodávkách. Zpráva naznačuje nutnost proměny dodavatelských řetězců a celkové změny nastavení. Zatímco dříve byly dodavatelské řetězce navrženy především z pohledu optimalizace nákladů, v dnešním světě musí být také odolnější a agilnější, aby mohly dobře reagovat na rostoucí nejistotu v zásobování. Stabilní dodavatelské řetězce se zároveň mohou stát klíčovou konkurenční výhodou umožňující budoucí růst. Aby se tak mohlo stát, musí splňovat 3 podmínky:

  • Odolnost: Dodavatelské řetězce musí být schopny absorbovat narušení, přizpůsobit se mu a zotavit se z něj kdykoli a kdekoli k němu dojde. Toho je možné dosáhnout například lepší identifikací rizik a stanovením řešení pro jejich zmírnění, což firmám umožní reagovat na náhlé změny, pokud dojde k narušení. Plánování možných scénářů vývoje a analýza rizik i příležitostí jim zároveň pomůže přizpůsobit se měnící se nabídce a poptávce. Prostřednictvím modelace a simulace dodavatelských sítí, zátěžových testů či stanovení velikosti strategických rezerv, pak firmy mohou lépe zvládnout období nejistoty.
  • Relevance: Dodavatelské řetězce se musí orientovat na zákazníka a být agilní, aby se mohly dostatečně rychle a nákladově efektivně přizpůsobit změnám v poptávce. Zásadní význam tak bude mít získávání nových souborů dat, včetně těch zachycených v reálném čase, a to zevnitř i vně organizace a napříč celým hodnotovým řetězcem. Pomocí automatizace a umělé inteligence mohou firmy rychleji identifikovat nové datové vzorce, které umožní efektivnější rozhodování. Přechod od centralizovaných, lineárních modelů zásobování směrem k decentralizovaným sítím, které využívají tzv. on-demand výrobu a v rámci nichž dochází v některých případech i k přiblížení výroby k místu prodeje, zase umožní lépe vyhovět očekávání zákazníků při plnění objednávek.
  • Udržitelnost: Moderní dodavatelské řetězce musí podporovat, ne-li urychlovat, udržitelné programy jednotlivých firem či organizací. Aby získaly důvěru zúčastněných stran, musí své hodnotové řetězce učinit transparentnější. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je využívání blockchainu nebo jemu podobné technologie. Klíčový bude také přechod od uzavřených k cirkulárním modelům, které minimalizují plýtvání.

„Vizibilita napříč dodavatelskými sítěmi, včetně dodavatelů druhého a třetího stupně, a vizibilita směrem na poptávkovou stranu zákazníka je velmi důležitá,” říká Stanislav Kučera, který v Accenture v regionu Střední Evropy odpovídá za oblast dodavatelských řetězců a provozu. „Firmy musí přejít od přístupu just-in-time k přístupu just-in-case, diverzifikovat dodavatelské základny, plánovat alternativní přepravní trasy, zajistit flexibilitu distribučních center a vytvářet zásoby. To sice něco stojí, ale je to pojistka proti budoucím otřesům. Jak se říká, zásoba je bezpečný přístav pro rozbouřené moře a v současnosti vlny tohoto rozbouřeného moře dosahují bezprecedentní výšky. Klíčové jsou investice do nových technologií, které umožňují lépe využívat data a vůbec zvládat komplexitu většího počtu dodavatelů, distribučních center či počtu SKU. Tedy do digitálních dvojníků a analytiky, digitálních řídících věží a také do cloudu, jenž poskytuje obrovský výpočetní výkon, a to nákladově efektivním, flexibilním a udržitelným způsobem,“ dodává Stanislav Kučera.

Text a foto: ASPEN.PR