Distribuce a zásobování

Zásobování čerpacích stanic představuje sofistikovaný proces, při kterém je nutné zohlednit požadavky na logistiku a také respektovat požadavky na bezpečnost. Závozy musí být maximálně efektivní a také bezpečné.

Důsledné sledování stavu zásob

Stáčení pohonných hmot se řídí pravidly, v nichž jsou zohledněna veškerá rizika, která při stáčení hrozí. U významných řetězců čerpacích stanic se tato pravidla příliš neliší. Důraz je kladen na bezpečné stáčení a na důslednou evidenci stáčených produktů. Řidič i obsluha musí zajistit, aby nedošlo ke smíchání různých druhů produktů, kontrolovat a evidovat plombování.

K vyhodnocování stavu zásob na čerpacích stanicích zpravidla slouží elektronické systémy, které umožňují sledování zásob jak příslušným pracovníkům firem provozujících čerpací stanice, tak dopravcům, kteří přepravu pohonných hmot na čerpací stanice zajišťují. Důležité je, aby v žádném případě nedošlo k úplnému vyčerpání pohonných hmot na žádné z čerpacích stanic. Proto je stav zásob v jednotlivých čerpacích stanicích důsledně sledován. V případě, že se zásoba na některé z nich blíží stanovenému minimu, zajíždí řidiči na příslušný terminál k plnění cisternového vozu pohonnými hmotami. Po naplnění cisterny pak na základě pokynů dispečera zaváží jednotlivé čerpacích stanice.

Řidič připravuje stáčení příslušného produktu.

Po příjezdu cisternového vozidla k čerpací stanici se řidič i obsluha musí řídit interními předpisy. V těchto předpisech vycházejících z platné legislativy je popsán podrobný postup pro stáčení pohonných hmot, včetně zodpovědnosti účastníků stáčení. K prvním důležitým krokům řidiče hned po příjezdu autocisterny na čerpací stanici patří zapnutí varovných světel, přistavení vozu ke stáčecí šachtě, rozmístění výstražných kuželů vymezujících zabezpečený prostor, zajištění vozidla proti pohybu a uzemnění cisterny na zemnící bod. Stáčecí místo je zabezpečeno hasicími přístroji. Řidič spolupracuje s obsluhou čerpací stanice.

Každá operace je dohledatelná

Druh stáčeného produktu řidič zvolí na obslužném panelu cisterny. Po důsledných kontrolách druhu produktu a správnosti nádrže může být stáčení zahájeno. Řidič musí být po celou dobu přítomen v místě stáčení, aby mohl v případě jakékoli nežádoucí situace stáčení přerušit.

Stáčecí postupy musí zohledňovat veškerá rizika, s nimiž se řidič a obsluha při manipulaci mohou setkat. Zaměstnanci dopravce a čerpacích stanic musí bezpodmínečně dodržovat nastavené standardy. Jestliže při přejímce pohonných hmot vznikne jakákoli nestandardní situace, musí být přejímka okamžitě přerušena a o všem musí být informován dispečer.

Cisterna přijíždí do areálu ČEPRO.

Jak jsme již uvedli, proces zásobování pohonnými hmotami podporují sofistikované technologie. Dispečer disponuje nejen podrobnými on-line informacemi o pohybu a poloze vozidla, ale také o otvírání technologických skříní, v nichž jsou umístěny plnicí a stáčecí armatury. Každá operace provedená v systému vozidla je zpětně dohledatelná a zákazník má těmito moderními technologiemi garantováno, že s jeho dodávkou nebylo během přepravy nijak manipulováno.

Bezpečnost přepravy nebezpečných věcí začíná vždy v přístupu a odpovědnosti každé zúčastněné firmy. Za bezpečnost při přepravě nese zásadní odpovědnost zejména řidič sedící za volantem cisternového vozu. Jeho zaměstnavatel proto nesmí podcenit výběr a praxi řidičů ucházejících se o zaměstnání. Při výběru řidičů jsou rozhodující zejména jejich konkrétní zkušenosti, reference předchozích zaměstnavatelů a prokázaná praxe za volantem těžkého nákladního vozu, nejlépe za volantem cisterny.

Václav Podstawka

Foto: ČEPRO