Aktuality

Trajekty jsou často jediným způsobem, jak propojit ostrovy nebo odlehlé oblasti s pevninou. Trajekty také umožňují přepravovat různé typy nákladu, včetně nebezpečných věcí.

Nebezpečné věci jsou látky nebo předměty, které mohou způsobit nebezpečí pro zdraví, bezpečnost, majetek nebo životní prostředí. Mezi nebezpečné věci řadíme například výbušniny, hořlaviny, jedovaté látky, radioaktivní materiály, infekční látky nebo látky představující jiné nebezpečí – např. lithiové baterie a články.

Přeprava nebezpečných věcí na trajektu je tedy složitý a zodpovědný proces, který vyžaduje zvláštní opatření a přísné dodržování bezpečnostních předpisů. V případě nehody, požáru, úniku, exploze nebo teroristického útoku mohou mít následky katastrofální rozměry pro cestující, posádku, loď, náklad a životní prostředí. Proto je nutné dodržovat řadu opatření, která mají za cíl minimalizovat pravděpodobnost a závažnost takových událostí.

Přeprava nebezpečných věcí na trajektu je nezbytná pro zajištění kontinuity dodávek a hospodářského rozvoje, ale zároveň představuje značné riziko pro všechny zainteresované. Pouze spolupráce a koordinace všech zúčastněných subjektů může zajistit bezpečnost a ochranu všech zúčastněných a minimalizovat dopady na životní prostředí. Pravidla pro přepravu nebezpečných věcí na trajektech upravuje Mezinárodní dohoda o přepravě nebezpečných věcí po moři IMDG–CODE. V praxi bezpečnostního poradce ADR poměrně často narážíme právě na multimodální přepravu zahrnující trajekty. Nejčastější nedostatky a problémy vidíme v neúplných nebo špatně vyplněných přepravních dokladech a značení kusů nebo kontejnerů obsahující nebezpečné věci. Takové nedostatky potom vedou k prodlevám v případě nepřipuštění na trajekt což dopravcům působí značné problémy. Přičemž odpovědnost za tyto skutečnosti leží na odesílateli nebezpečných věcí. 

Lukáš Formánek, Safeness

Ilustrační foto: Seaports of Niedersachsen