Aktuality

Skupina Raben Group se připojila k iniciativě Science Based Targets (SBTi) a stanovila si své krátkodobé cíle v oblasti dekarbonizace. Ty byly schváleny odborníky SBTi, což jasně dokládá, že plán snižování CO2, který si skupina Raben Group stanovila, je v souladu s vědeckými poznatky a reálně přispívá k zastavení globálního oteplování na hodnotě pod 2 ⁰C v porovnání s hodnotami před průmyslovou revolucí.

SBTi je globální iniciativa, která firmám pomáhá si stanovit ambiciózní cíle v oblasti snižování emisí v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky. Zaměřuje se na to, aby firmy po celém světě urychlily snížení emisí na polovinu do roku 2030 a dosáhly nulových emisí do roku 2050. SBTi představuje spolupráci mezi organizacemi CDP, UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) a Světovým fondem na ochranu přírody (WWF).

Udržování růstu průměrné teploty po celém světě pod hranicí 2 ⁰C je globální cíl vedoucí k zastavení klimatické změny. Selhání klimatických opatření je jedním z nejzávažnějších globálních rizik nadcházejícího desetiletí identifikovaných Světovým ekonomickým fórem ve Zprávě o globálních rizicích. Vzhledem k současným ambicím vyjádřeným v globálních klimatických zásadách přijatých do konce roku 2020 však zároveň můžeme předpokládat, že průměrná celosvětová teplota vzroste zhruba o 3 °C v porovnání s hodnotami před průmyslovou revolucí. To značí naléhavou potřebu a poslední šanci pro to, aby se všechny subjekty, včetně zástupců firem, zapojily do boje za snižování emisí vypouštěných do ovzduší a zastavily klimatickou změnu.

Zdroj: Raben