Aktuality

Globální společnost Brambles, jež v České republice pod značkou CHEP poskytuje svým zákazníkům pooling, řešení pro dodavatelské řetězce založené na pronájmu a opětovném využívání palet, zahajuje nový 5letý plán v oblasti udržitelnosti. Prostřednictvím cirkulárního obchodního modelu chce Brambles změnit způsob, jímž jsou lidem doručovány produkty základní každodenní potřeby a svým zákazníkům zprostředkovat regenerativní dodavatelské řetězce.

JJ Freijo, globální ředitel společnosti Brambles pro udržitelnost, uvádí: „Pojem ‚regenerativní’ pro nás znamená obnovování, doplňování a vytváření větší hodnoty či více kapitálu pro společnost a životní prostředí, než firma spotřebuje. Chápeme odpovědnost spojenou s touto ambiciózní vizí, proto v našich programech do roku 2025 bereme v úvahu přírodní i společenský kapitál a směřujeme k regenerativnímu modelu.“

Brambles představila své výsledky za posledních pět let ve výroční zprávě o udržitelnosti vydané v září, v ní také formulovala nové cíle, díky nimž se má na základě opakovaného používání, odolnosti a obnovování stát společností konající pro dobro přírody. Inovativní strategie udržitelnosti nazvaná „Pro dobro planety, podnikání a komunit“ navazuje na program z roku 2015 „Lepší planeta, lepší podnikání, lepší komunity“. Jejím hlavním záměrem je působit lépe a vytvářet více pozitivních výstupů, ne být pouze „méně špatnou“ společností a omezovat negativní dopady.

Brambles působí v souladu s Cíli udržitelného rozvoje OSN (SDGs) a v minulosti úspěšně plnila i své programy „Nulové odlesňování“, „Nulové emise“ a „Nulové odpady“ nastavené do roku 2020. Ke konci fiskálního období 2020 tvořila elektřina z obnovitelných zdrojů 70 % jí využívaného objemu elektrické energie. Cíl snížení emisí o 20 % byl dokonce překročen, od roku 2015 došlo k jejich omezení o 33 %. Rovněž 100 % všech dřevěných materiálů pocházelo z lesů s certifikací udržitelnosti, což přispělo k pozitivní proměně globálních lesních trhů.

Do budoucnosti si Brambles ve svých cílech pro dobro planety do roku 2025 stanovila novou metu a chce dosáhnout čistě kladných hodnot. V praxi to znamená, že se zavazuje k následujícímu:

  • Cíl kladné bilance lesů znamenající, že za každý strom použitý na výrobu palet zasadí dva jiné1, díky čemuž do roku 2030 přibydou miliony stromů.
  • Veškerý provoz bude uhlíkově neutrální a 100 % elektřiny bude pocházet z obnovitelných zdrojů.
  • Přeměna jednorázových plastů na produkty s dlouhou životností a uzavřenou smyčkou s cílem dosáhnout do roku 2025 u každého nového plastového produktu minimálně 30% podílu recyklovaného nebo upcyklovaného materiálu a do roku 2030 dosáhnout tohoto podílu na úrovni 100 %.
  • Dosahovat nulového odpadu u produktových i neproduktových materiálů a optimalizovat využívání vody ve všech provozech Brambles.

Iniciativy společnosti pro dobro klimatu už byly zahájeny, když její CEO Graham Chipchase podepsal dokument OSN Global Compact „Business Ambition for 1.5ºC Pledge“, který má motivovat více podniků po celém světě k závazku zamezit globálnímu zvýšení teploty o více než 1,5 °C.

„Máme méně než 10 let na to, abychom zásadně změnili naše ekonomiky, jinak budeme čelit katastrofálním důsledkům,“ uvedla Lise Kingo, CEO a výkonná ředitelka iniciativy OSN Global Compact. „Poprvé jsme svědky toho, že obchodní i klimatické lídry sjednocuje jedna společná výzva k akci. To vysílá jasný signál, že stanovení vědecky podložených cílů představuje v boji se změnami klimatu a za omezení globálního oteplování na maximálně 1,5 stupně Celsia pro firmy významnou příležitost prosadit se. Těší nás, že se k tomuto cíli zavázala i společnost Brambles. Potřebujeme, aby se přidalo více propagátorů globální cirkulární ekonomiky, kteří by jako ona mohli sdílet své sítě, přistup k vedení a vize.“

Cíle pro dobro podnikání do roku 2025 se zaměřují na zrychlování přechodu na cirkulární ekonomiku rozšířením modelu společnosti Brambles založeného na sdílení a opětovném využívání – na více zákazníků ve více odběratelských řetězcích. V praxi to znamená:

  • Využívat cirkulární řešení ke zlepšení environmentálních parametrů v dodavatelských řetězcích zákazníků a k podpoře iniciativ společnosti Brambles pro kladnou bilanci lesů vedoucích ke kompenzaci reziduálních dopadů.
  • Rozšířit exkluzivní program pozitivní spolupráce do všech regionů působnosti a zdvojnásobit objem partnerství v rámci spolupráce zákazníků.
  • Zlepšovat své výsledky v hodnocení špičkovými nástroji měření cirkularity ekonomiky a podílet se na jejich vývoji.
  • Podpořit diverzitu na pracovišti zaměstnáváním alespoň 40 % žen na vedoucích pozicích, zdvojnásobením počtu žen pracujících v závodech Brambles a zařazením Brambles mezi 20 % předních inkluzivních zaměstnavatelů.

Cíle Brambles pro dobro komunit do roku 2025 hledají cesty k dalšímu šíření pozitivních dopadů v komunitách, v nichž společnost působí. To zahrnuje pomoc se zajištěním jídla pro 10 milionů lidí po celém světě díky odborným logistickým znalostem Brambles a jejím programům hmotné pomoci s ohledem na řešení provázaných problémů plýtvání potravinami a jejich nedostatku. Brambles bude i nadále spolupracovat s nadací Ellen MacArthur FoundationSvětovým ekonomickým fórem (WEF) a dalšími subjekty s cílem podporovat, vzdělávat a ovlivňovat 1 milion nositelů změn v oblasti cirkulární ekonomiky na univerzitách, v obchodních školách i mezi zákazníky, a tím šířit know-how o cirkulární ekonomice.

Brambles vnímá tuto vizi jako ambiciózní a zároveň připouští, že v současné době nemá odpovědi na všechny otázky, jež s ní vyvstávají. Díky angažovanosti svých zaměstnanců a odhodlání svých partnerů bude nicméně hledat způsoby, jak spoluprací dojít k řešení. Jako průkopník cirkulární ekonomiky má společnost dobrou pozici, aby v nově vytýčeném kontextu uspěla, a, co je důležité, už s tím i začala.¨

Zdroj: Brambles