Nebezpečný náklad

Obal je dle dohody ADR definován jako „jedna nebo více nádob a všechny jiné součásti nebo materiály nezbytné k tomu, aby nádoby mohly plnit svou obalovou funkci a jiné bezpečnostní funkce“.

Obecně lze říct, že k nejdůležitějším funkcím obalu patří zejména ta manipulační a ochranná. Obal má tedy především chránit zboží před zničením nebo poškozením při manipulaci a v celém průběhu jeho cesty distribučním řetězcem. Obaly musí splňovat různé podmínky a mít požadované vlastnosti dle specifikace zboží uvnitř. Jedná-li se navíc o nebezpečné zboží, musí se dodržovat přísnější povinnosti. Mimo obecnou rovinu požadavků rozlišuje dohoda ADR rozdělení obalů podle kategorií pro obalové skupiny (pro věci velmi, středně nebo málo nebezpečné), podle druhu (sud, kanystr, bedna apod.) a podle materiálu (ocel, lepenka, plast apod.). V základním rozdělení se pak můžeme na obaly dívat jako na „malé“ obaly do 400 kg/450 l, „velké“ obaly nad 400 kg/450 l a na IBC obaly.

Některé obaly můžete opakovaně používat

Po splnění účelu, ke kterému byla nebezpečná věc určena, nám téměř vždy zůstane právě obal. V mnoha případech se z obalu stane nepotřebná věc a jeho cesta bude směřovat k likvidaci, kdy se obal stává odpadem. Některé obaly je však možné používat i opakovaně za dodržení daných požadavků. Opakovaně použitelný je ten obal, který byl prohlédnut a shledán bez závad, jež by mohly ovlivnit jeho schopnost podrobit se funkčním zkouškám. Tento pojem zahrnuje zejména ty obaly, které se znovu naplňují stejným nebo podobným snášenlivým obsahem a jsou přepravovány v distribučním řetězci řízeném odesilatelem produktu.

Dalším pohledem na použité obaly od nebezpečných věcí je tedy to, zda se jedná o prázdné nevyčištěné obaly, nebo jedná-li se už skutečně o obaly, které jsou zároveň odpadem a musíme se v případě jejich přepravy, mimo dohodu ADR a zákon č. 111/1994 Sb. o silničním dopravě, řídit i zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.

V případě, že se rozhodneme obaly, v nichž byly nebezpečné věci (nezařazené do přepravní kategorie 0), znovu používat a chystáme se je odeslat k vyčištění z důvodu jejich opětovného naplnění či použití, můžeme využít vynětí z platnosti pro množství přepravovaná jednou dopravní jednotkou dle 1.1.3.6 ADR (takzvané podlimitní množství). Jelikož prázdné nevyčištěné obaly jsou zařazeny v přepravní kategorii 4, nemáme stanoveno nejvyšší celkové množství na jednu dopravní jednotku, respektive množství je předepsáno bez omezení. Jedná se však jen o částečné vynětí z dohody ADR, kdy sice máme určité úlevy od plnění dohody ADR (vozidlo se neznačí oranžovými tabulkami, nepožadují se písemné pokyny a povinná výbava dle ADR, řidič vozidla nemusí mít Osvědčení o školení řidiče, ve vozidle může být i osoba nespadající do osádky), ale zároveň musíme některé předepsané povinnosti dodržovat (vozidlo musí být vybaveno minimálně 2 kg hasicím přístrojem, musí být dodržen zákaz společné nakládky, dodržen případný dozor nad vozidly, řidiče je nutno proškolit alespoň jako osobu podílející se na přepravě nebezpečných věcí, obaly musí být stále označeny a musí být vystaven přepravní doklad).

Obal nelze jen tak vyhodit

Pro odesílání obalů, které jsou již odpadem (ať už z důvodu shromažďování nebo přepravy přímo na místo likvidace), můžeme stále využít výše zmíněné vynětí z platnosti dohodyADR, ovšem musíme se již na tuto přepravu dívat i z pohledu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a plnit i povinnosti vyplývající z tohoto předpisu. Mimo výše uvedené musíme navíc mít k těmto obalům – již odpadům – identifikační list nebezpečného odpadu (ILNO) a ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR (OLpNO). Odpady musí být značeny předepsaným štítkem a dopravní jednotka bude zepředu i zezadu označena výstražnou tabulkou s černým nápisem „A“. (Oranžovými tabulkami se neznačí – využíváme z pohledu ADR vynětí z platnosti pro množství přepravovaná jednou dopravní jednotkou dle 1.1.3.6 – pouze kusová přeprava!)

Pro společnosti nebo živnostníky není vždy nastolení pravidel a dodržování povinností snadné, proto usilujeme o důkladnou informovanost zainteresovaných účastníků formou poskytování externího poradenství, školení a seminářů, a to jak v oblasti přepravy nebezpečných věcí, tak i v oblasti podnikové ekologie nebo nakládání s chemickými látkami a směsmi. Pro podrobnější informace se můžete obrátit na odborníky ze společnosti DEKRA CZ.

Radka Bílková, DEKRA CZ

foto: archiv