Nebezpečný náklad
Při každé přepravě nebezpečných věcí se objevují tři hlavní účastníci – odesílatel, dopravce a příjemce. Každý subjekt vystupující v roli jednoho ze zmíněných účastníků musí plnit povinnosti stanovené Dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále jen Dohoda ADR) a zákonem č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, a to bez ohledu na předmět jeho podnikatelské činnosti (s výjimkami některých vynětí z platnosti). Povinnosti vyplývající z Dohody ADR musí plnit i společnosti v oboru zemědělství, a není jich málo.

Ve většině případů bude zemědělská společnost vždy příjemcem v řetězci kusové přepravy. Přijímá různé chemikálie pro postřik rostlin, pesticidy na ničení škůdců nebo i koncentrovaná hnojiva, či další nebezpečné látky pro míchání různých směsí. V tomto případě nemá zemědělec stanoveno tolik povinností, protože se nachází na konci procesu přepravy. Mimo jiné nesmí zdržovat bez pádných důvodů převzetí nebezpečných věcí a po vykládce ověřit, že jsou dodrženy předpisy ADR, které se ho týkají. Musí dodržet ustanovení o vykládce, případně čištění vozidla, musí mít bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí a pravidelně zajišťovat školení ostatních osob podílejících se na přepravě s ohledem na změnu předpisů. Archivace předepsaných dokladů byla pro příjemce zrušena novelou silničního zákona.

Příjemce pohonných hmot

Každé větší zemědělské družstvo nebo agropodnik vlastní i čerpací stanici pohonných hmot. Nerozlišuje se, zda je to stanice veřejná či soukromá. V tomto případě se zemědělec dostává opět do role příjemce, tentokrát však pro cisternový druh přepravy. U cisternové přepravy nelze aplikovat vynětí z platnosti pro takzvané podlimitní množství, takže se účastník automaticky ocitá v roli příjemce od jakéhokoliv přijímaného množství pohonné hmoty a musí mít bezpečnostního poradce, vypracované výroční zprávy za každý rok a plnit další zmíněné povinnosti jako v případě příjmu kusových zásilek.

Radka Bílková, DEKRA CZ

Celý článek najdete v dubnovém čísle časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD.