Doprava a spedice
Kombinovaná přeprava, jako jeden z nejmodernějších a nejefektivnějších způsobů přepravy kontejnerů a návěsů mezi evropskými přístavy nebo logistickými centry Evropy a vnitrozemím, je postavená zejména na spolehlivě fungujícím systému železniční dopravy, který je páteří celého systému. Přepravy po železnici jsou hlavním prvkem, na který pak v takzvané poslední míli navazuje silniční přeprava do cílové destinace, kam většinou již koleje nevedou.

V systému kombinované přepravy musí železnice obstát v silné konkurenci přímé silniční kamionové přepravy, a to zejména v oblasti rychlosti a spolehlivosti. Proto se největší středoevropský neutrální operátor kombinované přepravy, skupina METRANS, rozhodla již před více než 14 lety vytvořit vlastní systém železniční dopravy prostřednictvím dceřiných železničních společností v čele s METRANS Rail. V železniční síti skupiny METRANS je každý týden vypraveno více než 650 ucelených kontejnerových vlaků mezi přístavy, logistickými nebo průmyslovými centry a vnitrozemskými terminály, to znamená téměř každých 15 minut jeden.

Plánování směn je velkou výzvou

Systém je postaven na vysoce propracovaném jízdním řádu zajišťujícím plynulou návaznost spojů a tím tedy i velmi rychlou přepravu na vzdálenosti běžně překračující tisíc kilometrů. Nedílnou součástí tohoto systému je pak samozřejmě také práce strojvedoucích, kteří jsou zaměstnanci společnosti. V současné době disponuje skupina METRANS více než 400 vlastními strojvedoucími, kteří zajišťují obsluhu těchto vlaků. Samotné zorganizování nasazení strojvůdců v systému grafikonů je velkou výzvou. Ucelené vlaky, které jedou přes dvě i více zemí Evropy, nelze na trase odstavovat z důvodu vyčerpaných pracovních hodin strojvedoucích. Proto je naplánování směn, střídání a výměna strojvedoucích na vlacích při maximálním využití jejich kapacit jednou z největších výzev při plánování a koordinaci celého systému kontejnerových vlaků. S ohledem na běžné situace, jako je například zpoždění vlaku na trase třeba kvůli stavebním výlukám nebo náhlé onemocnění naplánovaného strojvedoucího, je to práce prakticky 24 hodin denně s plnou intenzitou a uměním okamžité a flexibilní reakce na danou situaci.

Vlastní systém vzdělávání

Kvalita a spolehlivost celého systému tedy závisí i na špičkové úrovni těchto odborníků, a proto si skupina METRANS vyvinula vlastní systém vzdělávání a školení svých strojvedoucích, a to včetně zajištění zácviků, a to nejen na území České republiky, ale i v zahraničí. Běžně tedy strojvedoucí mohou jezdit přes hranice, třeba do Německa, Rakouska, Slovenska a dalších zemí, kde skupina kontejnerové vlaky provozuje. Systém školení strojvedoucích obsahuje nejen teoretickou přípravu, tréninky na simulátorech a reálné jízdy, ale samozřejmě také nezbytné seznamování s používanou technikou, do které patří flotila nejmodernějších vícesystémových lokomotiv TRAXX a Vectron. Součástí vzdělávání je pak samozřejmě i školení pro přepravy nebezpečných věcí po železnici podle RID, protože přepravy nebezpečných věcí jsou běžnou součástí služeb skupiny METRANS.

Terminál METRANS v Praze – Uhříněvsi

Jak náročné je vyškolení těchto specialistů? Získáním licence strojvedoucího (ty jsou platné v rámci celé EU, a proto strojvedoucímu stačí pouze jedna) teprve začíná dlouhá cesta k získání takzvaného doplňkového osvědčení strojvedoucího, které následně budoucímu strojvedoucímu umožní samostatně vést vlak pro daného dopravce. Strojvedoucí jedoucí na českém území potřebuje k výkonu práce osvědčení dopravce METRANS Rail, pokud ale překročí hranici se Spolkovou republikou Německo, už potřebuje osvědčení společnosti METRANS Rail /Deutschland/ a k tomu platné jazykové zkoušky dokládající jazykovou kompetenci na minimální úrovni B1 dle evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

Získání doplňkového osvědčení se pojí s nutností absolvovat vzdělávací program k nabytí znalostí infrastruktury a techniky v předem stanoveném rozsahu (cca 1 300 hodin), což v běžném případě trvá mezi osmi až deseti měsíci denního docházení do akreditovaného školicího střediska a následným úspěšným složením teoretické zkoušky. Ta se skládá z písemné a ústní části, jako v případě zkoušky pro získání licence strojvedoucího. Následně musí kandidát absolvovat jízdní zácviky v minimálním rozsahu cca 480 hodin samostatného vedení vlaku.

Teprve po splnění těchto podmínek je možné složit první část závěrečné praktické zkoušky – na simulátoru, kde je za pomoci pokročilé počítačové simulace vyzkoušena perfektní znalost předpisů dané infrastruktury a veškeré možné mimořádnosti. Běžně trvá tato část zkoušky asi 120 minut. Pokud je zkoušený adept úspěšný, je přizván k jízdní zkoušce, jejíž součástí je jak prověření technických znalostí hnacích vozidla, tak veškeré činnosti související s přípravou vlaku od A po Z. Završením této zkoušky je samostatné vedení vlaku pod dohledem certifikovaného zkušebního komisaře. Po úspěšném složení těchto zkoušek je možné žadateli vystavit výše zmiňované osvědčení dopravce (například METRANS Rail /Deutschland/), jež ho opravňuje k vedení vlaků pod hlavičkou daného dopravce.

Pravidelné kontroly a školení

Tím ale vzdělávací proces strojvedoucích zdaleka nekončí. Strojvedoucí skupiny METRANS jsou pro zajištění maximální kvality a bezpečnosti vozby pravidelně kontrolování při výkonu práce na pracovišti (tedy na stanovišti hnacích vozidel), přezkušování za využití počítačových simulátorů, e-learningových platforem a v neposlední řadě pravidelně doškolováni ve změnách předpisů jednotlivých železničních infrastruktur. To vše v rozsahu 3 – 4krát ročně. A ani zde vzdělávání nekončí. Strojvedoucí musí absolvovat například školení k získání oprávnění jezdit pod dohledem různých vlakových zabezpečovačů (v dnešní době primárně ETCS) a také absolvovat například doplňkové pedagogické kurzy v případě, že se jedná o takzvaného strojvedoucího instruktora oprávněného k praktickému či teoretickému výcviku nových strojvedoucích.

Dlouhodobým cílem společnosti METRANS je vytvoření vlastní sítě akreditovaných školicích středisek v rámci skupiny, a to z důvodu ještě většího zvýšení kvality a bezpečnosti.

Jaroslav Fürst, METRANS

Foto: METRANS